2019 Okul Sporları

02.02.2019 02:21
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ MUAYTHAI BRANŞ TALİMATI  
Daire Başkanlığının 26.10.2018 tarihli ve 650698 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 1  
1. Yarışmalar: Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon branş müsabaka Kurallarına uygun olarak yapılacaktır. 
2. Yarışmalar: 
a) Küçükler mahalli, yıldızlar, gençler B ve gençler A kategorilerinde mahalli ve Türkiye birinciliği kademelerinde, erkek/kız sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır. 
b) Mahalli yarışmalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir. 
c) Türkiye Birinciliği yarışma duyuruları ve katılımcı listeleri, Daire Başkanlığınca https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
ç) Ulusal müsabakalara (Türkiye birinciliği) katılmaya hak kazanan ferdi sporcuların mahalli müsabakalarda yer almış olmaları gerekmektedir 
3. Kategoriler ve Doğum tarihleri:  
a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesindeki hüküm gereğince, sporcunun velisinin izni ile il tertip komitelerine yapılacak başvuruların kabul edilmesi kaydıyla; 
b) 2009 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla küçükler kategorisinde katılabilirler.  
c) Küçükler kategorisinde yer alan 2007 doğumlu öğrenciler, yıldızlar kategorisine terfi ettirilebilir. 
d) Yıldızlar kategorisinde yer alan 2005 doğumlu öğrenciler, lise kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla gençler kategorisinde lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara katılabilirler.  
e) Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır. 
4. Kafile İşlemleri ve Mali Hususlar: 
a) Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak olan kafileler; “Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır.(Mahalli ve Ulusal müsabakalarda, Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde yer alan idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi müsabaka alanına giremez.) 
b) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre, kategorilerinde yer alan sıkletlerde yarışacak sporcular, yarışmalara katılma ve ayrılma tarihlerine göre Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince ayrı ayrı kafileler halinde gönderilebilir.   
c) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre müsabakaları erken sonuçlanan veya tamamlanan kafilenin yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında “Spor Genel Müdürlüğü 
KATEGORİSİ 
EĞİTİM KADEMESİ  
STATÜSÜ 
DOĞUM TARİHLERİ 
YAŞ ARALIĞI(2018 yılı itibariyle) Küçükler Kategorisi Ortaokul Mahalli 2007-2008 10 – 11 Yaş Yıldızlar Kategorisi Ortaokul Mahalli/Ulusal 2005-2006 12 – 13 Yaş 
Gençler B Kategorisi Lise Mahalli/Ulusal 2003-2004 14 – 15 Yaş Gençler A Kategorisi Lise Mahalli/Ulusal 2001-2002 16 – 17 Yaş 
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ MUAYTHAI BRANŞ TALİMATI  
Daire Başkanlığının 26.10.2018 tarihli ve 650698 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 2  
Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” Genel Hususlar başlıklı 7 inci maddenin 8 inci fıkrasında yer alan hüküm de dikkate alınarak, belirlenen tarih üzerinden bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir. 
ç) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci maddesine göre işlem yapılır. 
d) Avans kapatma işlemleri kafile başkanı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde kafile onay belgesi, ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
e) İl Dışı Çıkış Olur’unda; Genel Müdürlükçe https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinden ilan edilen sporcular ile Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde” belirtilen idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yer alamaz. 
f) Türkiye birinciliği yarışmalarının; hava şartları vb. durumlar nedeni ile belirlenen tarihlerde yapılamaması veya uzaması durumlarında; müsabakalar, ev sahibi ilin İl Organizasyon Tertip Kurulunun alacağı karar doğrultusunda, (sporcuların bağlı bulunduğu illere gerekli yazışmalar yapılarak) yarışma tarihini takip eden günlerde düzenlenecektir. İlgili nedenlerle; müsabaka tarihlerinde değişikliğe gidilmesi durumlarında müsabakaya katılan iller tarafından kafile onay belgeleri güncellenerek, tahakkuk edecek harcırahlar, müsabakaya eklenen süreler dikkate alınarak ilgili mali yılın bütçesinden karşılanacaktır. 
5. Ödüller: 1) Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında;        Sıralamada; ilk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi verilir. 
6. Kontenjanlar: 
a) Gençler A, Gençler B ve Yıldızlar kategorisinde Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak sporcu sayıları; 
 Bir önceki eğitim öğretim yılının, Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi elde eden sporcuların illeri,
 Bir önceki eğitim öğretim yılının, mahalli yarışmalarına fiilen katılan sporcu sayıları, dikkate alınarak Daire Başkanlığınca belirlenecek ve ilan edilecektir. 7
. Yetki:      
a) Daire Başkanlığı, gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede yetkilidir. 
b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir. 
8. İtirazlar: 
a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün hesabına 350,00 TL ücret yatırılır. b) Türkiye Birinciliği yarışmalarında; İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine intikal eden ve disiplin suçu içeren itirazlar “Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği” hükümleri gereğince, İl Tertip Komitesi Kararı, Hakem Raporu, Gözlemci Raporu gibi evraklar da eklenerek bir üst yazı ile idareci, çalıştırıcı ve sporcunun bağlı bulunduğu ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir. İtirazlar, ilgili ilin İl Ceza Kurulunca değerlendirmeye alınır. Karara bağlanan itiraza ait raporun bir sureti, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına ve organizasyonun düzenlendiği ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir.    
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ MUAYTHAI BRANŞ TALİMATI  
Daire Başkanlığının 26.10.2018 tarihli ve 650698 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 3   
9. Genel Hususlar: 
a) Yarışma alanına, Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine uygun hazırlanmış kafile onay belgesinde yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir. 
b) Çalıştırıcı ve antrenörlerin; mahalli ve Türkiye birinciliği yarışmalarına “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları zorunludur. 
c) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; mahalli yarışmalarına katılacak sporculara ait “Esame Listelerinin” her yarışma için ayrı ayrı olacak şekilde “Okul Sporları   Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya İl tertip komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur.  
ç) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden “Esame Listesi” kaydı yapılmış sporcuların ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılması için gerekli kafile onay belgesi tertip komitesi yetkililerince “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden alınması zorunludur.
d) Çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanının; http://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde ilgili branş açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanlarının tertip komitesine yazılı olarak sunulmuş geçerli mazeretleri olmaması halinde sporcular müsabakalara alınmayacaktır. 
e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim öğretim sistemi 5+3+4 olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle, içinde bulunulan eğitim öğretim yılında ülkemizde düzenlenecek okullar arası yarışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden yıldızlar kategorisinde 2005-2006-2007 (Ortaokul Kademesi) doğumlu sporcular iştirak edecektir.
f) Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen müsabaka fikstüründe zorunlu haller ve tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği yapılması halinde yarışmaya katılan sporculara il tertip komitesi tarafından ilan edilerek kafile başkanlarına bildirilecektir. 
g) Öğrencilerin Fiziki Görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Kurulu tarafından işlem tesis edilir.      
 h) Okul spor faaliyetlerinde; mahalli, Türkiye Birinciliği yarışmalarında sporcuların yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan sporcular yarışmalara alınmayacaktır. 
 Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur)
 Sporcu Öğrenci Lisansı (Branşa ait) 
 Valilik Onayı (İl Dışına gidecek kafileler için zorunludur) 
 Esame Listesi (Ferdi sporcuların mahalli yarışmalarında zorunlu, ulusal müsabakalarında zorunlu değildir.) 
ı) Okul çalıştırıcısının,  
 Beden eğitimi ve spor öğretmeni olması veya muaythai antrenörlüğü belgesine sahip olması,   Sabıka kaydının olmaması,  
 Muaythai  müsabakalarında hak mahrumiyeti cezası almamış olması gerekmektedir.        
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ MUAYTHAI BRANŞ TALİMATI  
Daire Başkanlığının 26.10.2018 tarihli ve 650698 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 4  
TEKNİK AÇIKLAMALAR: 
1. Yarışmalara katılacak sporcu öğrencilerin Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden lisans çıkarması zorunludur. 
2. Yarışmalar; ferdi olarak Wai-Kru Müzikli Dans koreografi gösterimi ile başlayacak olup Muaythai oyun kuralları esas alınarak müsabakalar düzenlenecektir. 
3. Yarışmalar; Uluslararası Oyun Kurallarına ve Yarışma Yönetmeliklerine, SGM Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır. Açıklanmayan diğer hususlarda Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından uygulanan yarışma yönetmelikleri geçerli olacaktır. 
4. Küçükler(mahalli), Yıldızlar, Gençler B ve Gençler A  kategorilerinde herhangi bir kuşak veya khan zorunluluğu yoktur.   
5. Mahalli yarışmalara okullar her kategoride dilediği kadar sporcu ile katılabilirler.
6. Yarışmalara katılacak olan sporcu öğrencilerin kilo problemlerinin olmaması için mahalli yarışmaların sonuç bildirme tarihine yakın bir zamanda yapılması için İl Tertip komiteleri gerekli tedbirleri alacaklardır. 
7. Sporcuların kilolarını ayarlamalarından çalıştırıcıları sorumlu olacaktır.  
8. Yarışmalarda sporcular kullanacakları kıyafetleri ve şahsi malzemeleri kendileri temin edeceklerdir. Müsabakalar için kullanılacak ayak koruyucu, eldiven ve vücut koruyucu yelek Muaythai Federasyonu İl Temsilciği tarafından sağlanacaktır.  
9. Yarışmalarda tartılar IFMA Uluslararası kurallara göre yapılacak olup, kilolarda tolerans tanınmayacaktır.  
Müsabaka sıkletleri;  Ay gün hesaplanmayacaktır. 
Küçük Erkekler: (10-11) yaş: 30 - 33 - 36 - 40 - 44 - 48 - 51 -54 - (+54) kg. 
Küçük Kızlar: (10-11) yaş: 30 - 33 -36 -40 - 44 - 48 -51 - (+51) kg.  
Yıldız Erkekler: (12-13) yaş: 36 - 40 - 44 – 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63,5 - 67 (+67) kg. 
Yıldız Kızlar: (12-13) yaş: 34 - 38 - 42 - 46 - 50  - 54 - 57 - 60 – (+60 kg.)  
Genç B Erkekler  (14 - 15) yaş:  38 – 40 – 42 - 44 - 48 -51 -54 - 57  -60 -64 -70 -75 -81- (+81) kg.
Genç B Kızlar  (14 - 15)  yaş: 36 – 38 – 40 - 44 - 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 64 - (+64) kg.   
Genç A Erkekler  (16 - 17) yaş:  44 - 48 -51 -54 - 57  -60 -64 -70 -75 -81- (+81) kg. 
Genç A Kızlar  (16 - 17)  yaş: 40 - 44 - 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 64 - (+64) kg.    
Müsabakalarda Raunt ve Süreler: Küçükler (10 ve 11 yaş) 2 х 1 dakika, 1 dakika dinlenme,  Yıldızlar (12 ve 13 yaş) 2 х 1 dakika, 1 dakika dinlenme,  
Gençler B (14 ve 15 yaş) 3 х 2 dakika, 1 dakika dinlenme,  
Gençler A (16 ve 17 yaş) 3 х 2 dakika, 1 dakika dinlenme, 
Müsabakalar aynı gün içinde birden fazla turlu yapılabilir.  

MUAYTHAİ FEDERASYONU MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ
(Muaythai  Minik-Yıldız Bay Bayan) 
OKUL SPORLARI MERSİN İL SEÇMESİ ŞAMPİYONASI
GÖREVLİ HAKEM LİSTESİ
  MEZİTLİ KAPALI SPOR SALONU       14  -  15 ŞUBAT 2019
SR ADI SOYADI DERECE BÖLGE
1 MURAT YILDIZ ULUSLAR ARASI MERSİN
2 KAHİR ASLAN ULUSLAR ARASI MERSİN
3 AYDEMİR KIRBAŞ ULUSLAR ARASI MERSİN
4 OĞUZHAN TÜLÜCÜ ULUSLAR ARASI MERSİN
5 MESURE  ASLAN ULUSAL MERSİN
6 MERYEM TOL ULUSAL MERSİN
7 ARDA KILINÇ ULUSAL MERSİN
8 HAVA KUPLAY ULUSAL MERSİN
9 ERKAN ERDOĞAN ULUSAL MERSİN
10 HÜSEYİN KARAKOYUNLU ULUSAL MERSİN
11 RIFAT ZANTUR BÖLGE MERSİN
12 UĞUR ASLAN BÖLGE MERSİN

yorum ekle

Diğer Haberler

 • 2019 MİNİK YILDIZ İL SEÇM...

  Muaythai minik -yıldız il seçmesi 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde Mersin Servet Tazegül Spor salonunda yapılacaktır.Tüm Halkımız davetlidir. Giriş ücret...

 • OKUL SPORLARI GENÇLER KAT...

  Samsunda yapılan okul sporları Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonasında Mersinli sporcular Türkiyeden gelen 600 civarındaki sporcular ile mücadele etti...

 • MUAYTHAİ OKUL SPORLARI GE...

  Mersin Okul Sporları Gençler A ve B Erkek ve Kızlar Muaythai Şampiyonası 22-23 ve 24 Mart 2019 tarihlerinde Mersin Toroslar Yalınayak 500 kişilik...

 • 2019 Türkiye Şampiyonasın...

  İlimiz sporcularımız 18-23 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya Kervansaray otelde yapılacak Genç-Büyük Bay Bayan Türkiye Şampiyonasına katılmak üzere yola...

 • Geçmiş Olsun...

  Mersin İl Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Uluslararası hakem Sayın İsmail EBRİŞİM ameliyat olmuştur. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Kendisine ...

 • 2019 Okul Sporları İl Seç...

  Okul Sporları Muaythai İl Seçmesi beklenenin üzerinde bir yoğunlukla yapıldı. Müsabakaya ilimiz okulları büyük ilgi gösterdi. Yıldız erkek ve kızlar k...

 • BÜYÜK-GENÇ BAY VE BAYAN İ...

  2019 Yılı Muaythai Türkiye Şampiyonasında ilimize temsil edecek olan sporcularımız Edip Burhan Kapalı Spor Salonunda 25-26-27 Ocak 2019 tarihlerinde&n...

 • MERSİN 1.KADEME ANTRENÖRL...

   MUAY THAİ 1.KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU MERSİN'DE YAPILDI.Türkiye Muay Thai Federasyonu Faaliyet Programında Yer Alan Muay Thai 1.Kademe Antrenörl...