MUAY THAİ FEDERASYONU ANA STATÜ

Resmi Gazete Tarihi :1 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete Sayısı : 27275


ANA STATÜ
 

Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU

ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Muay Thai Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Muay Thai Federasyonu genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurullarını, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kurulu ile olan ilişkilerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve Ek 9 uncu maddeleri ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

             a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

             b) Federasyon: Türkiye  Muay Thai Federasyonunu,

             c) Federasyon Başkanı: Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanını,

             ç) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

             d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

             e) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

             f) Spor Dalı: Muay Thai sporunu,

             g) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları; kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan kurulu,

             ğ) WMC: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Muay Thai Konseyini,

             h) IFMA: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Muay Thai Amatör Federasyonu,

             ı) EMF : Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Muay Thai Federasyonu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

             Federasyonun teşkilatı

             MADDE 5 – (1) Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Taşra teşkilatı, genel merkez şubeleri ve bölge yürütme kurulları ve il temsilcilikleri şeklinde yönetim kurulu kararları ile oluşur.

             (2) Merkez teşkilatı aşağıdaki birim ve kurullardan oluşur;

             a) Genel kurul,

             b) Yönetim kurulu,

             c) Denetleme kurulu,

             ç) Disiplin kurulu,

             d) Merkez hakem kurulu, teknik kurulu, teknik koordinasyon kurulu, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, dış ilişkiler, sponsorluk ve yönetim kurulunun belirleyeceği diğer kurullar,

             e) Uluslar arası federasyonun öngördüğü kurullar,

             f) Genel sekreterlik,

             g) İdari ve teknik birimler.

             (3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ana statüde; diğer kurulların ve  birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

             Federasyonun görevleri

             MADDE 6 – (1) Federasyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

             a) Muay Thai sporunun yurt düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak, uygulamak ve uygulatmak.

             b) Yurt dışındaki ve yurt içindeki muay thai ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu gelişmelerin uygulanması için seminerler düzenlemek, her yaş grupları için her türlü muay thai turnuva organizasyonları, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların izinlerini verip uygulamalarını kontrol etmek.

             c) Antrenör, hakem ve gözlemcilerin kurslarda yetiştirilmesini ve seminerlerde eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

             ç) Ülke içinde amatör, profesyonel muay thai müsabaka ve organizasyonları düzenlemek, düzenlenen tüm müsabaka ve organizasyonların devamlılığını sağlamak, bu faaliyetlere yönetici, idareci, eğitici, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

             d) Yabancı ülkelerdeki muay thai ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

             e) Muay thai malzemelerinin standartlarını tespit ederek bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

             f) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, her türlü ticari faaliyette bulunmak, taşınmazmal faaliyetlerini yapmak.

             g) Kulüpler, bölge yürütme kurulları ve il temsilcileri ile gençlik ve spor il müdürlükleri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

             ğ) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

             h) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları, teknik kadroyu, sporcu, teknik direktör, antrenör, menajer, doktor, masör, hakem gibi spor elemanları seçmek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak ve ülkemizi milli takımlar ile temsil etmek.

             ı) Yurt içinde düzenlenecek amatör, profesyonel ve her türlü muay thai müsabaka yarışmalarının iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek.

             i) Yurt içindeki her türlü muay thai tesislerinin ticari ve sosyal amaçlı gözetim ve denetimini yapmak.

             j) Yurt içindeki muay thai tesislerinin ölçüm ve gerekli standartları tespit çalışmalarını yapmak ve güncelleştirmek.

             k) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi ve uluslararası yarışmalarda başarılı olabilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

             l) Sporcuların ve kulüplerin vize, tescil ve lisans işlerini yapmak.

             m) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.

             n) Muay thai ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slayt ve broşür, dergi gibi materyalleri hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

             o) Muay thai da belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak.

             ö) Bölge yürütme sorumluları ile illerdeki muay thai temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

             p) Yurt içinde düzenlenecek her türlü muay thai müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

             r) Amatör, profesyonel ve her türlü muay thai müsabakalarının yapılmasına veya yaptırılmasına izin vermek.

             Genel kurul

             MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır.

             (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

             a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

             b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

             c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu  yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             d) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             e) Dünya ve/veya Avrupa muay thai federasyonlarının  yönetim kurulu ve hakem kurulunda görev yapanlar,

             f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,

             g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla ferdi veya takım sporlarında,

             1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

             2) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

             3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporculardan kura ile belirlenecek beş üye,

             4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş üye.

             ğ) Faal olmamak kaydıyla büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda görev yapan teknik direktör veya antrenörler arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

             h) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

             ı) Muay thai branşının hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             i) Kulüp temsilcileri.

             (3) Genel kurulu teşkil eden delegelerin en az %60’ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin genel kurul tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılmak kaydıyla aşağıdaki kriterlere göre belirlenir.

             a) Federasyonun ulusal alanda düzenlediği toplam en az üç faaliyete katılan kulüplerden kulüp yönetim kurulunca belirlenecek iki üye.

             b) Federasyonun ulusal alanda düzenlediği toplam en az iki faaliyete katılan kulüplerden kulüp yönetim kurulunca belirlenecek bir üye.

             (4) İl müdürlerinin tespitinde, en fazla nüfusu olan üç il müdürü ve bu iller hariç olmak üzere coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü esas alınır.

             (5) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.

             (6) Genel kurulda vekaleten oy kullanılmaz.

             (7) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

             (8) Vakıfların belirlenmesinde;

             a) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

             b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

             c) Yıllık gelirinin en az yüzde ellisini Muay Thai sporuna harcaması

             şartları aranır.

             (9) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün 6 ncı maddesine göre belirlenecek toplam delege sayısı 250’yi aştığı taktirde, bu Ana Statüye göre belirlenecek kulüp delege sayısı çekilecek kura ile belirlenir.

             Genel kurulun görevleri

             MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri;

             a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

             b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

             c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

             ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

             d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

             e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

             f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

             g) Federasyonun bünyesindeki spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

             ğ) İlgili branşta profesyonel şube kurmak,

             h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

             (2) Birinci fıkranın (ç) ve (g) bentlerindeki konularda, genel kurulda alınacak üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

             (3) İlgili branşta profesyonel şube kurulması için; genel kurulda alınacak karar doğrultusunda Federasyona bağlı spor branşlarının profesyonel şubelerinin kurulması için yönetim kuruluna yetki verilebilir. Yönetim kurulu, genel kuruldan aldığı bu yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için 3289 sayılı Kanunun 18 inci ve 24 üncü maddeleri uyarınca Genel Müdürlüğe müracaat eder. Profesyonel şube kurulması Merkez Danışma Kurulunun görüşü alınmak suretiyle karara bağlanır. Bu karar Genel Müdürün teklifi ve Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.

             (4) Federasyon bünyesinde profesyonel şube kurulması halinde iş ve işlemler amatör ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kurul eliyle yürütülür. Bu kurulların çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

             Genel kurul toplantıları

             MADDE 9 – (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

             (2) Olağan genel kurul dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren altı ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Genel kurul toplantıları aşağıdaki hususlar çerçevesinde yapılır;

             a) Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur. Federasyon faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden duyurulur.

             b) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde genel kurul çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların  üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

             c) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarına gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir.

             ç) Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenir.

             (3) Mali genel kurul; iki yılda bir Kasım veya Aralık ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi ve denetleme kurulu faaliyet raporu ayrı ayrı görüşülerek ibra edilir. Bir sonraki dönemin bütçesi görüşülerek onaylanır. Diğer mali konular karara bağlanır. Ayrıca, Ana Statü değişiklikleriyle Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin konular görüşülüp karar alınabilir.

             (4) Olağanüstü genel kurul;

             a) Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak,

             b) Yönetim kurulunun kararı,

             c) Toplam delege sayısının en az yüzde kırkının noter kanalı ile yazılı müracaatı

             üzerine toplanır.

             (5) Olağanüstü genel kurul toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülmez.

             (6) Dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda ibra edilmeyen başkan veya yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra seçim yapılmak üzere genel kurul olağanüstü toplanır. Bu durumda Federasyonun iş ve işlemleri denetleme kurulu, denetleme kurulunun ibra edilememesi halinde ise divan kurulu tarafından yerine getirilir.

             (7) Dördüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz.

             Federasyon başkanı

             MADDE 10 – (1) Federasyon başkanı olabilmek için;

             a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

             b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

             ç) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

             d) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

             e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

             f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak,

             şartları aranır.

             (2) Olimpiyat, Parolimpik ve büyükler kategorisinde Dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında birinci olanlar hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükmü uygulanmaz.

             (3) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

             a) Başkan adayları tarafından doldurulacak başvuru formu,

             b) T.C. kimlik numarası beyanı,

             c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

             ç) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair beyan,

             d) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

             e) Mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,

             f) Sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramadığına dair yazılı beyan.

             (4) Başkan adayları, genel kurul tarihinden beş gün önce, üçüncü fıkrada belirtilen belgeler ve yönetim kurulunca belirlenen adaylık ücretini yatırdığına dair dekontla birlikte Federasyon genel  sekreterliğine adaylık başvurusunda bulunurlar.

             (5) Başkan adayları, genel kurulda, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri listesi ile birlikte, başkan adayı olabilmesi için genel kurulu oluşturan üye sayısının en az beşte birinin imzalı yazılı teklifini divan başkanlığına vermek zorundadırlar.

             (6) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi ile aynı zamanda yapılır.

             (7) Başkanın bulunmadığı durumlarda görevlerini, başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili başkan tarafından atanır. Başkan vekili, Federasyon yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Başkanın ölümü veya istifası halinde, bu görevi kalan süre tamamlanıncaya kadar başkan vekili yürütür. Ayrıca  Federasyon başkanı yönetim kurulu üyeleri arasından branşlarına veya Federasyonun içindeki çalışma bölümlerine göre as başkanları belirler.

             (8) Genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

             (9) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

             Başkanın görevleri

             MADDE 11 – (1) Başkanın görevleri şunlardır;

             a) Federasyonu temsil etmek,

             b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlara, bu Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde yürütmek,

             c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

             ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Federasyonun  faaliyetleri için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak, denetlemek ve gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,

             d) Yan kurulların kurulmasını  sağlamak ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek,

             e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

             f) Başkan vekilini ve as başkanları belirlemek,

             g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak,

             ğ) Federasyon adına tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalarını yapmak,

             h) Federasyon adına basın toplantısı yapmak, basına ve diğer yayın organlarına beyanatta bulunmak,

             ı) İlgili kanunlarda ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 12 – (1) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ve genel kurulun seçeceği on üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üyede genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyelerinde 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentlerindeki şartlar aranır.

             (2) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden oy pusulasındaki sıralamaya göre yönetim kurulu üyeliğine çağrı yapılır ve yönetim kurulu üye sayısı tamamlanır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır.

             (3) Yönetim kurulu üyelerinden;

             a) T.C. kimlik numarası beyanı,

             b) İki adet vesikalık fotoğraf,

             c) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

             ç) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği

             istenir.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Yönetim kurulunun görevleri;

             a) Muay thai kulüplerini kayıt ve tescil etmek. Amatör, profesyonel ve her türlü muay thai müsabaka ve organizasyonun iznini vermek, uygulamalarını denetlemek ve izin ücretlerini belirlemek. Gerektiği durumlarda kişi ve kuruluşlara Federasyon gözetim ve denetiminde kalmak şartı ile yetki vermek,

             b) Ülke genelindeki tüm muay thai müsabaka ve organizasyonların neticelerini tescil etmek. Olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek,

             c) Muay thai ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bunların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, kulüp tescil, değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, lisanslardan alınacak tescil, vize, transfer ücret ve yaş sınırlarını tespit etmek, gerektiğinde transfer bedelinden pay almak, yine gerektiğinde tescil ve vizeden ücret almak,

             ç) Yurt içinde amatör, profesyonel ve her türlü muay thai müsabakalara gözlemci ve hakem görevlendirmek,

             d) Turnuvalardan alınacak katkı paylarını tespit etmek,

             e) Kulüplerin muay thai dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,

             f) Başarılı kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek,

             g) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırtmak,

             ğ) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı, tesisleri işletmek, işlettirmek ve muay thai faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, gerektiğinde muay thai  malzemelerini imal veya ithal etmek,

             h) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

             ı) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve muay thai ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

             i) Muay thai ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek, yurt içinde amatör, profesyonel ve her türlü muay thai  müsabakalarına gönderilen gözlemci ve hakem ücretlerini belirlemek,

             j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

             k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile muay thai alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

             l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

             m) Bütçeyi hazırlamak,

             n) Federasyon başkanlığı adaylık ücretini belirlemek,

             o) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

             ö) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma, harcama ve yetki kullanma izni vermek,

             p) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerde görevlendirilecek idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

             r) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak ve onaylanan talimatları uygulamak,

             s) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

             ş) İlgili kanunlar, bu Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu toplantıları

             MADDE 14 – (1) Yönetim kurulu, en az üç ayda bir defa veya gerekli görüldüğünde başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere olağan olarak toplanır. Federasyon başkanı veya yokluğunda kendisine vekalet eden başkan vekilinin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapar. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

             (2) Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

             (4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana veya vekiline bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

             (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır  başkan ve yönetim kurulu tarafından uygulanır.

             Denetleme kurulu

             MADDE 15 – (1) Denetleme kurulunun görev süresi dört yıldır. Denetleme kurulunun iki üyesi Genel Müdürlük tarafından atanacak tabii üye olup, diğer üç asıl ve üç  yedek üye seçimle belirlenir. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

             (2) Denetleme kurulu üyelerinde, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerindeki şartlar ile birlikte en az bir kişinin mali konularda ihtisas sahibi olması şartı aranır.

             (3) Denetleme kurulu üyelerinden;

             a) T.C. kimlik numarası  beyanı,

             b) İki adet vesikalık fotoğraf,

             c) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

             ç) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği

             istenir.

             (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilmez.

             (5) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

             (6) Denetleme kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunar.

             (7) Mazeretsiz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer.

             Denetleme kurulunun görevleri

             MADDE 16 – (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına, mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere ödenecek ücret Federasyonca karşılanır.

             (2) Kurul denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kurul tarihinden en az yirmi gün önce Federasyon yönetim kurulu başkanlığına teslim etmek zorundadır. Genel kurulun toplantı tarihinden en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden kurul raporu yayınlanır ayrıca genel kurul üyelerine posta ile ulaştırılır.

             Disiplin kurulu

             MADDE 17 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan, dört asıl ve  beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçer. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan asıl üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır.

             (2) Disiplin kurulu üyelerinde 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerindeki şartlar aranır. Asıl ve yedek üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur.

             (3) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, kurul üyeleri görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

             (4) Disiplin kurulu; kulüpler, muay thai, faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

             (5) Disiplin kurulu, gerektiğinde toplanır. Başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

             (6) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

             (7) Disiplin kurulu üyelerinden;

             a) T.C. kimlik numarası beyanı,

             b) İki adet vesikalık fotoğraf,

             c) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

             ç) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği

             istenir.

             Tahkim kurulu

             MADDE 18 – (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

             (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

             (3) Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı muay thai  federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS’a başvurma hakkı saklıdır.

             Diğer kurullar

             MADDE 19 – (1) Yürütme, hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk ve gerekli görülen diğer yan kurullar yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir.

             (2)  Muay thai sporuna en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçilecek üyelerin yer alacağı Onur Kurulu oluşturulur. Ayrıca iki dönem federasyon başkanlığı yapmış olanlara onursal başkan unvanı verilebilir. Onur kurulu ve onursal başkanlıkla ilgili düzenlemeler yönetim kurulunca çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

             (3) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

             Genel sekreter, genel sekreter yardımcısı ve idari birimler

             MADDE 20 – (1) Federasyonun idari birimi; genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

             (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

             (3) Genel sekreter; idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idari ve teknik personelin amiridir.

             (4) Genel sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari ve mali hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, başkana ve başkanın görevlendirdiği başkan vekiline karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar, başkan adına yazışma işlerini yürütür.

             (5) Federasyon yönetim kurulu işlerin yoğunluğundan dolayı Federasyonun işlerinin daha iyi yürümesi için genel sekreter yardımcısı görevlendirir, genel sekreter yardımcısı yönetim kurlunun kararları çerçevesinde genel sekretere yardımcı olur, yokluğunda genel sekreterin yapacağı görevleri yürütür,  gerektiğinde başkanın onayıyla genel sekretere vekalet eder.

             Taşra teşkilatı

             MADDE 21 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, yönetim kurulunca merkez yürütme kurulu, gerekli görülen bölgelerde koordinasyon ofisleri ve bölgesel yürütme kurulları, il temsilcisi ve/veya yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurulabilir. Bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme/tertip kurulları oluşturulabilir. Kurulacak yurt içi teşkilatlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçim İşleri

             Genel kurul üyelerinin listesi

             MADDE 22 – (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

             (2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. İtiraz süresinin dolmasının ardından kesin delege listesi ilan edilir, kesin delege listesi ilanından sonra delegelere yapılacak itirazlar geçersiz sayılır. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz divan tarafından çözülür.

             (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

             (4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ve kulüpler, fesih veya başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

             (5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yeni üye belirlenir. Yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlar.

             Toplantı ve karar yeter sayısı

             MADDE 23 – (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

             (2) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı ve uluslar arası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek ve Federasyon bünyesinde bulunan spor dallarının ayrılmasına karar vermek için genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekir. Diğer konularda ise genel kurula katılan delegelerin oy çokluğu ile karar alınır.

             Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

             MADDE 24 – (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

             (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı; Federasyon başkanı, onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

             Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

             MADDE 25 – (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

             (2) Genel kurul başkanlık divanı; başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

             (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

             Başkanlık divanının görev ve yetkileri

             MADDE 26 – (1) Başkanlık divanı, bu Ana Statü ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

             (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

             (3) Bu tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

             (4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için genel kurulun oylamasına başvurabilir.

             (5) Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

             Gündemin tespiti ve görüşmeler

             MADDE 27 – (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

             (2) Gündeme, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

             (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye,  sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

             (4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

             (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

             (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

             (7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

             Kurullara aday olma

             MADDE 28 – (1) Federasyon başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şartı aranmaz.

             (2) Federasyon başkanı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyeliğine seçilenler ile hakem kuruluna atanan üyelerin varsa kulüp yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarındaki diğer görevleri sona erer,  ancak kulüp üyeliği ve kulüple olan diğer ilişkileri devam edebilir.

             (3) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyonun başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.

             Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

             MADDE 29 – (1) Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulları için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin isimlerini, liste halinde divan başkanlığına yazılı olarak teslim ederler. Kurullara adaylık için başvuru başkanlık divanının oluşmasından sonra yapılır. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar. Kurulların adaylık başvurularının onaylanmasından sonra, divan başkanlığında görevli seçim işlerinden sorumlu üyeler, oy pusulalarını hazırlarlar.

             (2) Oy pusulaları aynı yazı karakteri ve büyüklüğünde olmalıdır. Hazırlanan oy pusulaları bütün adayların denetimine açıktır.

             (3) Seçimler, başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylaması şeklinde yapılır.

             Başkan adaylarına söz verilmesi

             MADDE 30 – (1) Divan başkanı; başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

             (2) Konuşma süresi otuz dakikadan fazla olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar, kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

             (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

             Seçimlerin yapılması

             MADDE 31 – (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

             (2) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

             (3) Her üye divan başkanının görevlendireceği üyelerinden mühürlü zarfı imza karşılığı alarak oy verme kabinine girer. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “evet” mührünü basmak ve zarfa koyarak seçim sandığına atmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz.

             (4) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

             (5) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar.

             (6) Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine ait listelerde değişiklik yaparak oy kullanılmaz.

             (7) Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu