AMATÖR MUAY THAİ MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU
    Amatör Muay Thai Müsabaka Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Talimatın amacı; Uluslararası Amatör Muay Thai Federasyonu müsabaka kuralları ve talimatlarına uygun, yurt içinde düzenlenecek muay thai müsabakalarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Talimat, yurt içinde yapılacak resmi ve özel muay thai müsabakaları ile bu müsabakalara katılan kulüpleri, yöneticileri, antrenörleri, sporcuları ve diğer görevlileri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girenGençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Muay Thai Federasyonunun Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 — Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon: Türkiye Muay Thai Federasyonunu,

Federasyon Başkanı:  Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanını,

Federasyon Yönetim Kurulu: Türkiye Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulunu,

İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

İl Temsilcisi: Muay Thai Federasyonu il temsilcisini,

Gözlemci : Federasyon tarafından görevlendirilmiş yetkili kişiyi,

Hakem: Muay Thai müsabakalarının adil bir bir şekilde yönetimi için Federasyon veya yetki verdiği kurum ve kurullar tarafından görevlendirilen ve bu konuda eğitim almış kişileri,

Yönetici : Muay Thai faaliyetlerinde görevli idari ve teknik, elemanları, spor kulüpleri yönetimindeki 

kişileri,

Antrenör: Federasyon tarafından belirlenmiş esaslara göre belli bir eğitim sonrası müsabakalarda takımın 

başında bulunan çalıştırıcı teknik yöneticiyi,

Sporcu:  Muay Thai branşında lisanslı olarak spor yapan kişileri,

Spor Kulübü/Salonu : Muay Thai branşında tescili yapılmış spor kulübü veya özel spor tesisi ruhsatlı spor

Salonu’nu,

 

IFMA: Uluslararası Amatör Muay Thai Federasyonunu,

WMC: Dünya Muay Thai Konseyini

EMF: Avrupa Muay Thai Federasyonunu,

MHK: Merkez Hakem Kurulunu,

Khan: Muay Thai spor dalında ustalık derecesini,

Ring: Müsabakaların yapıldığı alanı,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Müsabaka Çeşitleri

Madde 5 — Müsabakalar resmi ve özel olmak üzere iki çeşittir.

a) Resmi müsabakalar; Genel Müdürlük, Federasyon veya il müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

b) Özel müsabakalar; resmi müsabakalar dışında kalan müsabakalardır. İllerde yapılan özel müsabakalar için il müdürlüklerinden, iller arası veya yabancılarla yapılacak özel müsabakalar için Federasyondan izin almak gerekir.

Uluslararası özel turnuvalara katılacak spor kulüpleri veya takımları, masrafları kendilerince karşılanmak kaydı ile izin verilebilir.

Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda Ülkemizi temsil edecek sporcular Federasyonca belirlenir.

IFMA, EMF ve WMC kuralları baz alınarak muay thai sporunu tanıtmak ve yaygınlaştırmak için; il temsilcilikleri, spor kulüpleri, dernekler, Dernekler Kanununa göre kurulmuş olan federasyon, konfederasyon ve özel kuruluşlar tarafından yapılacak muay thai festival, gece ve gösteri müsabakaları federasyonun iznine tabidir.

Müsabakalara Katılma

Madde 6 — Her il veya kulüp temsilcisi müsabakalara katılacak sporcuların isim listesini; kategorilerine göre zamanında, silintisiz ve eksiksiz olarak müsabaka tertip kuruluna verir. Zorunlu hallerde değişiklik isteği, ilgili müsabakalardan en az iki saat önce tertip kuruluna gerekçeli olarak bildirilir.

Müsabakalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar

Madde 7 — Müsabakalara katılacak sporcularda, kategorilerinin yaş sınırları içinde federasyon Yönetim Kurulunca belirtilen khan derecesi, kimlik kartları ve lisanslarının vize edilmiş olması şartı aranır.

Müsabaka Usulleri

Madde 8 — Muay thai müsabakaları, ferdi ve takım branşlarında olmak üzere aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Direkt eleme,

b) Takım eleme usulü,

c) Takım puanlama usulü.

d) Lig eleme usulü,

e) Lig puanlama usulü,

Kategori

Madde 9 — Muay thai müsabakalarına katılacak sporcular aşağıdaki yaş kategorilerine ayrılırlar.

a) Büyük erkek ve bayan : 17 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmayacak,

b) Genç erkek ve bayan : 15 yaşından küçük, 17 yaşından büyük olmayacak,

c) Yıldız erkek ve bayan : 13 yaşından küçük, 14 yaşından büyük olmayacak,

d) Minik erkek ve bayan : 10 yaşından küçük, 12 yaşından büyük olmayacak

e) Ulusal müsabakalarında uygulanacak kilo kategorileri teknik kurulun kararıyla talimatlarla belirlenir lig müsabakalarının yaş ve kilo kategorilerinde değişiklik yapılabilir,  

 IFMA, EMF ve WMC’nin kategorilerde yapacağı değişiklikler göz önüne alınsa’da, kilo kategorileri federasyonun yetkili kurularının karar ve talimatları doğrultusunda yapılır.

Müsabaka Süreleri ve Vuruş Şiddeti

Madde 10 — Federasyonca düzenlenen müsabakaların yaş kategorilerine göre süreleri ve vuruş şiddeti aşağıdaki gibidir:

Büyükler Bay Bayanlar Kategorisi;

a) IFMA kurallarına göre büyükler kategorisi erkek ve bayan sporcular eleme ve final müsabakaları 2 dakika üzerinden 4 raunt ve rauntlar arasında erkeklere 1’er dakikalık bayanlara 2 dakika dinlenme arası verilir. Puan olarak önde olan sporcu maçı kazanır.

b)Büyükler kategorinde yapılacak  lig, özel turnuvalar, unvan ve gösteri müsabakaları WMC ve EMF talimatları doğrultusunda yapılabilir.  Büyükler kategorisinde tüm doğru elle yada ayak vuruşu ile sert vuruşlara ve nakavta izin verilir.

c)Büyükler kategorisinde sporcuya günde sadece 1 müsabaka yaptırılır ve tur geçerse ertesi gün tekrar doktor kontrolü ve tartısı yapılır. Mecbur kalınırsa iki seans oynanan müsabakalarda bir müsabaka daha yapılabilir. Sporcu ilk tartıda girdiği kategoride ve sağlık durumu uygun ise müsabakaya devam edebilir, aksi takdirde diskalifiye edilir.

Gençler kategorisi Bay ve bayanlar;

a) Gençler kategorisinde müsabaka yapan sporcuların, elemelerde ve finallerde 2 dakikadan 3 raunt ve rauntlar arasında 1’er dakikalık dinlenme araları vardır. bayanlara 2 dakika dinlenme arası verilir. Puan olarak önde olan sporcu maçı kazanır.

b)Gençler kategorisinde sporcuya günde sadece 1 müsabaka yaptırılır. Mecbur kalınırsa bir den fazla maç yaptırılabilir. Sporcu tur geçerse ertesi gün tekrar doktor kontrolü ve tartısı yapılır. Sporcu ilk tartıda girdiği kategoride ve sağlık durumu uygun ise müsabakaya devam edebilir, aksi takdirde diskalifiye edilir.

Yıldızlar kategorisi erkek ve bayanlar;

Yıldızlar kategorisinde müsabaka yapan sporcuların elemelerde 1 dakikadan 2 raunt, finallerde 1 dakikadan 3 raunt ve rauntlar arasında l’er dakikalık dinlenme araları vardır. Bu müsabakalarda kafaya el ile yumruk ve dirsek vuruşlar yasaktır, ancak; diz ile kafayı çekerek vurma, enseye sporcunsun arkası dönükken sırt kısmına vurmak yasak olup, haricinde ayakla ile tüm vuruşlar serbesttir.  Müsabakalar aynı gün içinde birden fazla turlu yapılabilir. Ancak müsabakalar diğer güne kalırsa müsabıkların tekrar doktor ve tartı kontrolü yapılır ve uygunsa maça devam ettirilebilir.

Minikler kategorisi erkek ve bayanlar;

a) Minikler kategorisinde müsabaka yapan sporcuların elemelerde 45 saniyeden 2 raunt ve 30 saniye dinlenme arası, finallerde 1 dakikadan 2 raunt ve 1 dakika dinlenme arası vardır. Bu müsabakalarda kafaya tüm vuruşlar yasaktır. Müsabakalar aynı gün içinde birden fazla turlu yapılabilir. Ancak müsabakalar diğer güne kalırsa müsabıkların tekrar doktor ve tartı kontrolü yapılır ve uygunsa maça devam ettirilebilir.

b) Minik ve Yıldılar’da Muaythai müsabakaları elektronik sistem bilgisayarlı puanlama skoru üzerinde yapılabilir, ancak; elektronik sistem bulunamaması halinde desisyon kararı ile yapılabilecektir.   

Tertip Kurulu

Madde 11 — Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalar için, tertip kurulu oluşturulur. Kurulun başkanı Federasyonca görevlendirilen kişidir. Başkan yardımcısı ise o il’in, il temsilcisidir. Tertip kurulu, illeri temsilen gelen yöneticilerin kendi aralarından seçecekleri 3 üye ile birlikte 5 kişiden oluşur.

Tertip Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 12 — Tertip kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Federasyon tarafından gönderilen müsabaka programını uygulamak,

b) Müsabakaya girecek sporcuların isim listelerini, illerden gelen katılım belgelerine göre hazırlamak, bu listeleri müsabaka gününde tartı ve kura çekimi için hakem kuruluna teslim etmek.

Tartı sırasında geçerli lisans ibraz etmeyen sporcu tartıya alınmaz ve kuraya dahil edilmez.

 

İl Tertip Kurulunun Kuruluşu

Madde 13 — İl müdürlüklerince düzenlenecek müsabakalar için il temsilcisine yardımcı olmak ve iki yıl görev yapmak üzere il tertip kurulu kurulur. Kurul, muay thai faaliyeti gösteren kulüplerin temsilcilerinden seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden teşekkül eder. Yeterli sayıda kulüp yoksa, eksik kalan üyeler il müdürlüklerince, muay thai sporundan anlayanlar arasından tamamlanır.

 

İl Tertip Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 14 — İl tertip kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Federasyonca gönderilen müsabaka programını uygulamak,

b) Müsabaka yapılacak salonu il müdürlüklerinin imkanları dahilinde hazır hale getirmek,

c) Müsabakalar için gerekli olan her türlü malzeme, araç ve teçhizatları il müdürlükleri kanalı ile temin etmek ve hazır bulundurmak,

d) Hakem Kurulu bulunmayan illerde, il temsilcisi tarafından tayin edilen hakemleri görevlendirmek, Hakem yoksa yakın illerden tedarik edilmesini sağlamak,

e) Federasyon veya il temsilcisince verilen görevleri yapmak.

f) Yeterli hakem bulunmamsı durumda muay thai’de milli sporculara ve muay thai spor dalında antrenör belgesine sahip kişilere görev vermek,

Tescil ve Vize Şartı

Madde 15 — Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenecek müsabakalara katılacak tescilli kulüpler ve sporcuları ile ferdi sporcuların lisanslarını, o yıl içerisinde vize yaptırmaları zorunludur.

Müsabakaların Ertelenmesi ve Müsabaka Yerinin Değiştirilmesi

Madde 16 — Müsabakalar belirlenen yer ve zamanda başlatılır. Ancak, mücbir sebeplerle başka bir güne bırakılabilir. Erteleme yetkisi öncelikle müsabaka tertip kuruluna aittir. Ertelenen müsabakalar tertip kurulunun belirleyeceği yer ve zamanda yapılır. Faaliyet programında yer alan müsabakaların ertelenmesi veya yerinin değiştirilmesi Federasyon Yönetim Kurulu kararı, Federasyon Başkanının onayı ile yapılır.

Takım Kadroları, Uygunluk Şartları ve Tartı

Madde 17 — İl veya kulüp idarecileri tartı ve kuralar çekilmeden önce kategorilerine göre takım sporcularının isim listesini tertip kuruluna vermek zorundadır.

Takım listesinde yer alan sporcuda aşağıdaki hususlara dikkat edilir;

a) Geçerli lisansa sahip olmalı,

b) Fiziksel özrü olmamalı,

c) Katılacağı müsabakanın yaş kategorisinde olmalı,

d) Yetkili doktoru tarafından müsabakaya uygundur iştirak belgesi olmalı,

e) Federasyon kimlik kartı ve talimatlarla belirtilen yeterli khan derecesine sahip olmalı.

Bu şartlara haiz sporcular; müsabakanın başlamasından üç saat önce elbisesiz iç çamaşırı ile tartılır.

Resmi kilo sporcunun turnuva boyunca kilosu göz önünde bulundurularak ilk gün kaydedilir. Bununla birlikte müsabaka yaptığı her gün tartılır. Sporcular, tartıldıkları kilo kategorisinde müsabaka yaparlar. Sporcunun her tartı gününde sadece bir kez resmi ölçüdeki ağırlık kategorisinde olmasına izin verilir. Resmi sıradaki kayıt final tartısında göz önünde bulundurulur. Bununla birlikte müsabıkı ilk tartıda kendi ağırlık aralığında gelmeyen takımın temsilcisine onu kendi kilosuna uygun alt veya üst sıklete eğer kategorisinde, o takımdan müsabık yoksa ve tartı zamanı geçmemiş ise transfer etmesine izin verilir.

Müsabaka

Madde 18 — Amatör Muay Thai müsabakaları; IFMA ve EMF’nin kuralları ve Federasyonun talimatları doğrultusunda yapılır. Resmi faaliyetlerin dışında kalan ve federasyonun izinle yapılacak özel gösteri ve unvan müsabakaları WMC kurallarıyla yapılabilir.

Takım Müsabakaları Puanlama Esasları

Madde 19 — Takımların sıralamasını belirlemek için aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) Yarı finallerden önce rauntlarda her kazanan 1 puan alır.

b) Yarı final rauntlarında her kazanan 2 puan alır.

c) Finalde her kazanan 3 puan alır.

Sporculardan birinin müsabakaya devam edememe sebebi geçerli ise puan verilebilir.

Müsabakada iki veya daha fazla takım eşit puana ulaşırsa sıralamayı belirlemek için aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) Final rauntlarında daha fazla galibi olan takım.

b) Eğer puanlar hala eşitse final rauntlarında daha fazla ikincisi olan takım.

c) Eğer puanlar hala eşitse daha fazla üçüncüsü olan takım.

Hakemlerin Müsabaka Sonrası Görevleri

Madde 20 — Hakemler, müsabakalarda tutulan cetvelleri ve diğer dokümanları noksansız bir şekilde Federasyona gönderilmek üzere il müdürlüğüne teslim eder.

Temsilci ve Gözlemci

Madde 21 — Federasyon tarafından görevlendirilen temsilci ve gözlemciler; müsabakalar sırasında sporcu, antrenör ve hakemlerin kurallara uyup uymadığını, müsabakanın akışını izler ve hazırlayacakları raporu Federasyona gönderirler.

İtiraz

Madde 22 — İtirazlar aşağıdaki şekilde yapılır:

Müsabıklarla ilgili itiraz, müsabaka bitimini müteakip 30 dakika içerisinde il veya kulüp idarecileri tarafından kendi imzalarıyla yazılı olarak Merkez Hakem Kuruluna veya Müsabaka İtiraz Komisyonuna yapılır. İtiraz başvurusunda Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenen itiraz ücreti ödenir. Sözlü itiraz ve itiraz ücreti yatırılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Prosedüre uyulmayıp hala sözlü itiraz devam ediliyor ve ring ihlal ediliyorsa, ilgili müsabık diskalifiye edilebilir. Merkez Hakem Kurulu veya Müsabaka İtiraz Komisyonu,  itiraz konusu olan karar için hakem ve juri sonuçlarını inceler gerekirse toplantı yapar ve son kararı verir. İtirazın haklı çıkması halinde yatırılan para iade edilir. Aksi takdirde yatırılan itiraz ücreti Federasyonun hesabına gelir olarak yatırılır. İtirazın değerlendirilme şekil ve usulleri  Federasyon Yönetim Kurulunca talimatlarla belirlenir,

Ceza

Madde 23 — Müsabakalarda, bu Yönetmenlik hükümleri ile cezayı gerektiren fiil ve hareketlerde bulunanlar hakkında Federasyonumuzun Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Ödül

Madde 24 — Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden takımlara, sporculara, antrenörlere ve kulüplere; Genel Müdürlükçe hazırlanan Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre ödül verilmesi hakkı saklı kalmak kaydıyla federasyonumuzun ödül ve yardım talimatına göre’de ödül verilebilir.

Doping

Madde 25 — Uluslararası kuruluşlarca ve Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliği hükümlerine göre doping olarak tanımlanan tüm maddelerin sporcular tarafından kullanımı yasaktır. Resmi veya özel müsabakalarda doping kullandığı tespit edilen sporcular ceza kuruluna sevk edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yabancı Uyruklu Sporcu

Madde 26 — Federasyonumuzca hazırlanarak yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı çerçevesinde tescil, vize ve transfer işlemi yaptıran yabancı uyruklu sporcular Federasyonca düzenlenen müsabakalara katılabilirler. Bu sporcular uyruğunda bulunduğu ülkenin milli takım kadroları hariç, yabancı bir takımda yer alamazlar. Yabancı takımda yer aldıkları tespit edilirse, durum IFMA’ya bildirilir. Bu sporcular; ferdi Türkiye şampiyonalarına ve milli takım seçmelerine katılamazlar.

 

 

Yurt Dışından Gelecek Sporcular

Madde 27 — Türk vatandaşı olup yurt dışında bulunan sporcular ülkemizde organize edilecek muay thai müsabakalarına IFMA’nin kuralları çerçevesinde ve milli takım seçmelerine katılabilirler. Ancak yurt dışında bulunduğu ülkenin izin belgesi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık belgesinin yanında yurt dışında yaşadığını pasaportu veya sporcu kimliğini ibraz etmesi zorunludur.

Sporu Bırakma Töreni

Madde 28 — Muay thai sporunu yapan sporcular, Federasyonumuzca yayımlanan Faal Sporculuğu Bırakma Törenleri Hakkında Talimat hükümleri çerçevesinde Federasyonun izni ile sporu bırakma töreni yapabilir.

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 29 — Bu Talimatta yer almayan hususlarda IFMA, EMF ‘nin çıkardığı tüzük, talimat, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak karar, Federasyon Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Talimat Genel Müdürlük ve Federasyonumuzun web sitesinde yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Talimat Hükümlerini Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı yürütür.