AMATÖR MUAY THAİ HAKEM TALİMATI


Amatör Muay Thai Hakem Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Talimatın  amacı; amatör muay thai müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 — Bu Talimat, Türkiye Muay Thai Federasyonunun resmi ve özel müsabakalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, Amatör Muay Thai Hakem Kurulu ve il hakem kurulunun kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin derece, terfi ve cezalarına dair hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 — Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, ile 01/07/2009 tarih ve 27275 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türkiye Muay thai Federasyonunun Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 — Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük:  Spor Genel Müdürlüğünü, 

Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

Federasyon: Türkiye Muay Thai Federasyonunu, 

Federasyon Başkanı:  Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanını,

İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,

İl Temsilcisi: Muay Thai Federasyonu il temsilcisini,

Hakem: Muay Thai müsabakalarının yönetimi için Federasyon veya Yetki verdiği kurumlar tarafından atanan ve bu  

konuda eğitim almış kişileri, 

Yönetici : Muay Thai faaliyetlerinde görevli idari ve teknik, elemanları, spor kulüpleri yönetimindeki kişileri,   Antrenör:

Federasyon tarafından belirlenmiş esaslara  göre belli bir eğitim sonrası müsabakalarda takımın başında bulunan 

çalıştırıcı teknik yöneticiyi,

Sporcu:  Muay Thai branşında lisanslı olarak spor yapan kişileri,

Spor Kulübü/Salonu : Muay Thai branşında tescili yapılmış spor kulübü veya özel spor tesisi ruhsatlı spor  Salonu’nu,

IFMA   : Uluslararası Amatör Muay Thai Federasyonunu,

WMC  : Dünya Muay Thai Konseyini

EMF     : Avrupa Muay Thai Federasyonunu,

MHÜK: Merkez Hakem Üst Kurulu

AHK   : Amatör  Hakem Kurulunu,

BYK    : Bölge Yürütme Kurulunu,  

ABHK  : Amatör Bölge Hakem Kurulunu,

IHK     : İl Hakem Kurulunu,

KHAN  : Muay Thai spor dalında ustalık derecesini,  

RİNG  : Müsabakaların yapıldığı alanı,   İfade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

Hakem Kurulları

Madde 5 — Hakem kurulları; Merkezde  Muay Thai Merkez Hakem Üst Kurulu ( MHÜK) ,  Federasyon tarafından belirlenmiş Amatör Hakem Kurulu ( AHK)  Amatör  Bölge Hakem kurulu (ABHK) ,  illerde İl Hakem Kurulu (İHK) ’lerden oluşur.

 

Merkez Hakem Üst Kurulunun Kuruluşu

Madde 6 — Merkez Hakem Üst Kurulu, 

Merkez Hakem Üst Kurulu   Görev Yetki ve Sorumlulukları ile diğer hususlar

Merkez Hakem Üst Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile diğer hususlar Merkez Hakem Üst Kurulu Talimatında açıklanmıştır.

 

Muay Thai  Amatör Hakem Kurulunun Kuruluşu

Madde 6 —Muay Thai  Amatör Hakem Kurulu,  Mümkünse Bölge Hakem kurulu başkanlarından her coğrafik bölgeden an fazla 1 üyeden oluşan üyeler arasından,   Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla ve Federasyon Başkanının onayıyla ile kurulur. Kurul  Federasyon Başkanı hariç en az 7 üyeden oluşur, Amatör Hakem Kurulu Başkanı Federasyon Başkanı veya Başkan Vekili tarafından atanır, Kurul işlerini  yürütmek  üzere bir  başkan vekili ve bir sekreter seçerler. Federasyon Başkanı, Başkan Vekili , Merkez Hakem Üst Kurul  Başkanı veya Başkan Vekili   gerek  gördüğü  takdirde Muay Thai Amatör Hakem Kurulu  toplantılarına  başkanlık yapabileceği gibi, Federasyon Başkanı ile Başkan Vekili  kurul üyelerinde değişiklik yapabilir.

 

Muay Thai  Amatör Hakem Kurulunun Görev Süresi

Madde 7 —Muay Thai Amatör Hakem Kurulu, Federasyon çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer ancak yerine yeni kurul atanana kadar eski kurul görevine devam eder.

Muay Thai Amatör   Hakem Kurulu üyelerinin görev süresi aşağıdaki hallerde sona erer;

a) Üyenin istifa etmesi,

b) Federasyon Başkanının onayı ile üyeliğin düşürülmesi,

c) Üyenin mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelmemesi.

d) Müsabakalar katılan antrenör, sporcu veya kulüp yöneticilerini taraflıca kayırdığı tespit edilmesi halinde, en az 10 hakemin imzaladığı bir tutanakla  MHÜK tarafından  talebi  halinde Federasyon başkanı tarafından görevinden resen alınması,

e) Kendi İllerinde Spor Kulüplerinde yönetici, Antrenör, İdareci, Yönetim kurulu üyesi oldukları tespit edilenler AHK görevinden alınır.

 

Muay Thai Amatör  Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

Madde 8 — Muay Thai Amatör  Hakem  Kurulu  üyelerinde aşağıdaki şartlarda aranır; ancak şartları taşısalar dahi yönetim kurulunun uygun bulmadığı şahıslara görev verilmeyebilir.

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Daha önce MHK üyesi olanlarda bu şart aranmaz)

b) Uluslar arası yada  ulusal hakem kategorisinde olmak, 

c) Yeterli bilgi, tecrübe ve kıdeme sahip olmak,  

d) Kendi branşında spor kulüp yönetim kurullarında üye, yönetici, İl Temsilcisi veya faal antrenör olmamak,

e)Aktif sporculuk dönemini bitirmiş olmak, kesinlikle sporcu çalıştırıcı durumunda olamamak, 

f) Otuz yaşından büyük olmak,

g) Fiziki bakımdan görev yapmasına engel hali bulunmamak,  

h) Muay Thai Hakemleri biriliği veya derneklerinde yönetim kurulu üyesi olamamak,

 

Muay Thai Amatör  Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı

Madde 9 — Federasyon  Başkanı , Başkan Vekili , Merkez Hakem Üst  Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili veya Amatör  Hakem Kurulu Başkanı Amatör  Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul, Başkanın daveti üzerine çoğunlukla toplanır. Kararlar, çoğunlukla alınır, oyların eşit olması halinde Toplantı  Başkanının bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

 

Muay Thai Amatör   Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 10 — Muay Thai Amatör   Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) IFMA’ nin oyun kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumlarını, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,

b) İl Müdürlüklerinin kurs ve seminer tekliflerini incelemek ve uygun görülenleri Merkez Hakem Üst Kuruluna bildirmek,

c) IFMA, EMF ve yabancı ülkelerin Muay Thai Federasyonlarının düzenleyeceği seminer ve kurslara katılacak olan hakemleri belirlemek ve Merkez  Hakem Üst Kurulunun görüşüne  sunmak,

d) Uluslararası seviyede hakem teknik kursları açmak için yabancı öğretici, gözlemci veya hakem çağırmak üzere Merkez Hakem Üst Kuruluna teklifte bulunmak,

e) Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tespit ederek lisansların verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

f) Hakemlerin terfisini yapılması  ve onaylanması için Merkez  Hakem Üst Kuruluna teklifte bulunmak,

g) Ulusal hakemlerden başarılı görülenleri ve gerekli şartları haiz olanları  IFMA ve EMF tarafından yapılacak  uluslararası hakemlik kursları için Merkez  Hakem Üst Kuruluna teklif etmek,

h) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve değerlendirmek,

ı) Müsabakalarda görevlendirilen hakemleri denetlemek ve verilen raporlara göre değerlendirmek,

j) Hakemlerin yönettikleri müsabakalarda, görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyede bulunmak,

k) Federasyonumuzun Amatör Spor Dalları Ceza Talimatına göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında, gerekli soruşturmayı yapmak ve gerektiğinde Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Merkez  Hakem Üst Kuruluna bildirmek,

l) Yurt içi ve yurt dışı uluslararası müsabakalar, Federasyonun faaliyet programında yer alan müsabakalar, okullar arası, emniyet güçleri ve silahlı kuvvetlerin ve Lig müsabakaları ile tüm Türkiye şampiyonalarının hakemlerini tespit ederek Merkez  Hakem Üst Kurulunun  onayına sunmak,

m) Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve hakem bilgi formunu hazırlamak.

 n) Muay Thai Amatör Hakem Kurulu üyeleri aynı zamanda Bölgelerde Muay Thai Amatör Bölge Hakem Kurulu Başkanı oldukları gibi aynı zamanda kendi illerinde de Muay Thai Amatör İl Hakem Kurulu Başkanı olarak görev Yapabilirler.

 

Muay Thai  Amatör Hakem Kurulunun Muay Thai Amatör Bölge Hakem ile İl Hakem Kurulu Üzerindeki Yetkisi

Madde 11 —Muay Thai Amatör Hakem Kurulunun,  Muay Thai Amatör  Bölge Hakem ile il hakem kurulunun üzerindeki yetkileri şunlardır;

a) Muay Thai Amatör  Bölge ve İl hakem kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak,

b) Muay Thai Amatör  Bölge ile İl hakem kurullarını denetlemek, gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde Bölge ve  il hakem kurulunun görevlerinin sona erdirilmesi için Merkez Hakem Üst  Kuruluna  teklifte bulunmak,

c) Hakem kurullarının ve İl temsilciliklerinin İl müdürlüğü kanalı ile hakem terfi tekliflerini incelemek onaylanmak üzere Merkez  Hakem Üst Kuruluna teklif etmek,

 

Muay Thai Amatör Bölge Hakem Kurulunun Kuruluş Esasları ve Çalışma Usulleri

Madde 12 — Bölge Yürütme Kurulu kurulmuş olan bölgelerde Bölge hakem kurulu kurulması zorunludur.

Amatör Bölge Hakem Kurulu, Bölge Yürütme Kurul Başkanının  teklifi ve federasyon başkanının onayıyla  kurulur, Bölge Yürütme Kurulu Başkanı  Federasyon başkanı veya Başkan Vekili  onayı ile kurul arasında değişiklik yapabilir.

Amatör Bölge hakem kurulu en az beş, en fazla yedi kişiden oluşur.  Mümkünse her ilden il bir üye alınır, il hakem kurulu başkanlarına öncelik tanınır.Eğer bölgede hakem sayısı yetersizse Bölge Yürütme kurulu başkanı , Bölge hakem kurulunu atama yoluyla kuruluşunu yapar, eğer bölgede hakem sayısı 20’dan fazlaysa  Bölge Hakem Kurulu başkanı hariç diğer üyeler Bölge hakem kurulu üyeliğine seçimle göreve teklif edilir, Bölge Hakem Kurulu Başkanı BYK başkanının teklifi Federasyon başkanının teklifi ile atanır, seçime dahil değildir. Diğer ABHK üyelerinin seçimine Bölge Yürütme Kurulu karışmaz, Kurul üyeleri, bir başkan vekili ve bir sekreter seçerler

Bölge Yürütme Kurulu Başkanı, Bölge hakem kurulu başkanı aracılığı ile, bölge hakem kurulunu her zaman toplayabilir. Kurul çoğunlukla toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın tarafının kararı kabul edilir. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

 

Muay Thai Amatör Bölge Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

Madde 13 — Bölge Hakem kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Bölge Hakem Kurulu Başkanı Bölge Yürütme kurulu Başkanı teklifi  Federasyonun Başkanının  onayı ile atanır.

b) Kurul üyeleri seçimle belirlenir Kendi bölgesinde Uluslararası veya Ulusal hakem olmak yeterlidir. İlde uluslar arası

veya ulusal hakem yoksa mevcut hakemler ABHK kurulana aday olabilir.

b) Faal il temsilcisi olmamak,

c) Kendi branşları ile ilgili spor kulüpleri yönetim kurulunda üye, yönetici veya faal antrenör olmamak.

d) Sportaccord’a üye branşların hakem kurullarında görevli olmamak.

 

Muay Thai Amatör Bölge Hakem Kurulunun Görev Süresi

Madde 14 —  Bölge Hakem Kurullarının görev süresi AHK ile aynıdır, Bölge Hakem Kurullarının görevlendirilmesi veya görevden alınması hususunda bu talimatın 7 maddesi uygulanır.

 

Muay Thai Amatör Bölge Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 15 — Bölge hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Federasyon MHÜK veya AHK tarafından verilecek görevleri yapmak,

b) Bölgeye Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak,

c) Bölgesel müsabakalarda İhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve itiraz halinde bunları Amatör  Hakem Kurulunca karara bağlanmak üzere Federasyona gönderilmesini sağlamak,

d) Bölge müsabakaların hakemlerini tespit etmek ve görevlendirmek, gerektiğinde Ulusal şampiyonalarda görevlendirilecek hakemleri teklif etmek.

e) İl Hakem kurulların kurulması için çalışma yapmak.

f) Gerektiğinde  il hakem kurulunun görevlerinin sona erdirilmesi için Merkez Hakem Üst  Kuruluna  teklifte bulunmak,

 

Muay Thai Amatör Bölge Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi

Madde 16 — Bölge hakem kurulu üyelerinin görev süresi aşağıdaki hallerde sona erer;

a) İstifa etmesi,

b) Kurulun görev süresinin bitmiş olması,

c) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması,

d) Üye olma niteliğini kaybetmiş olması.

e) Müsabakalar katılan antrenör, sporcu veya kulüp yöneticilerini taraflıca kayırdığı tespit edilmesi halinde,

 

Muay Thai Amatör İl Hakem Kurulunun Kuruluş Esasları ve Çalışma Usulleri

Madde 17 — Lisanslı hakem sayısı en az 5 olan illerde hakem kurulu kurulması zorunludur. Hakem kurulu olmayan yerlerde, bu hizmetler il müdürlüklerince, il tertip kurullarınca yürütülür.

İl hakem kurulu il temsilcisinin teklifi,  İl Müdürlüğünün uygun görüşü ve federasyon başkanının onayı ile kurulur.

İl hakem kurulu en az üç, en fazla beş kişiden oluşur.  İl temsilcisi hakem sayısı yetersizse İl hakem kurulu atama yoluyla teklif eder, eğer ilde hakem sayısı 10’dan fazlaysa kurul seçimle göreve teklif edilir, ancak il hakem kurulu başkanı  İl temsilcisi tarafından belirlenir, Kurul üyeleri seçimle göreve getirilir, kurul üyeler kendi aralarında bir başkan yardımcısı bir sekreter seçer.

İl temsilcisi il hakem kurulu başkanı aracılığı ile, il hakem kurulunu her zaman toplayabilir. Kurul çoğunlukla toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. İl temsilcisi İl hakem kurulunu kararlarına ve görevlendirmelerine karışmaz, oyların eşit çıkması halinde başkanın tarafının kararı kabul edilir. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

 

Muay Thai Amatör İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

Madde 18 — İl hakem kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Kendi ilinde en Uluslar arası yada Ulusal hakemlerden oluşur eğer yoksa ilinde hakem olmak yeterli,

b) Faal il temsilcisi olmamak,

c) Kendi branşları ile ilgili spor kulüpleri yönetim kurulunda üye, yönetici veya faal antrenör olmamak.

d) Sportaccord’a üye branşların hakem kurullarında görevli olmamak.

 

Muay Thai Amatör İl Hakem Kurulunun Görev Süresi

Madde 19 — İl hakem kurulunun görev süresi dört yıldır. İl temsilcisinin görevden ayrılması ile il hakem kurulunun görev süresi kendiliğinden sona erer. İl temsilcisi gerek gördüğü zaman, kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmının değiştirilmesini il müdürlüğü aracılığı ile federasyondan talep edebilir. Merkez Hakem Üst Kurulunun görüşü doğrultusunda karara bağlanır.

Muay Thai Amatör İl Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 20 — İl hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Federasyon veya il müdürlüklerince verilecek görevleri yapmak,

b) Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak,

c) İhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve itiraz halinde bunları Amatör  Hakem Kurulunca karara bağlanmak üzere Federasyona gönderilmesini sağlamak,

d) Aşağıda belirtilen müsabakaların hakemlerini tespit etmek ve görevlendirmek;

1) İl ve ilçelerdeki özel ve resmi kulüpler arasındaki ve bütün müsabakalar,

2) İl ve ilçede başka illerin kulüpleri arasında oynanan özel müsabakalar,

3) Federasyon tarafından yetki verilen müsabakalar.

 

Muay Thai Amatör İl Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi

Madde 21 — İl hakem kurulu üyelerinin görev süresi aşağıdaki hallerde sona erer;

a) İstifa etmesi,  

b) Kurulun görev süresinin bitmiş olması,  

c) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması,

d) Üye olma niteliğini kaybetmiş olması. 

 e) Müsabakalar katılan antrenör, sporcu veya kulüp yöneticilerini taraflıca  kayırdığı tespit edilmesi halinde,

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hakemlerle İlgili Hususlar

 

Hakemlerin Müsabaka Öncesi ve Sonrası Görevleri

Madde 22 — Hakemlerin müsabaka öncesi ve sonrası görevleri şunlardır;

a) Bütün hakemler bir araya gelerek salonun fiziki şartlarını, yerleşim düzeni, ölçülerin uygun olup olmadığını kontrol

etmek,  

b) Kıyafet talimatına uygun giyinmek, 

c) Yetkili kurullarca verilecek hakemlikle ilgili diğer görevleri yapmak,

d) Müsabaka sonuçlarını Federasyon yetkilisine vermek, 

e) Müsabaka ile ilgili bir açıklama varsa yazılı hale getirmek.

 

 

Müsabaka Hakemleri Görevlendirilmesi ve Yöntemi ile İlgili Esaslar

Madde 23 — Federasyonca düzenlenen müsabakaların hakemleri bölge hakem kurullarınca teklif edilmek şartıyla, Amatör  Hakem Kurulu tarafından belirlenerek Merkez Hakem Üst  Kurulunca  onaylanır. Merkez Hakem Üst  Kurulu görevlendirilen hakemler ile ilgili olarak değişiklik yapabilir.

Müsabakalarda 1 orta ve 5 yan olmak üzere 6 ring hakemi, 1 saat hakemi, 1 bilgisayar hakemi, 1 jüri başkanı ve, 2 jüri üyesi ve   1 ring gözetmen hakem olmak üzere 12 hakem görev yapar. 

Federasyonca yapılan faaliyetlerde görev verilen hakemlere ve hakemlerden oluşan organizasyon komitesi ile tertip kuruluna harcırahları çıkarılacak olan talimatlarla ödenir.

Yeterli sayıda hakem bulunmaması durumunda; milli sporculara ve Muaythai spor dalında antrenörlere hakemlik görevi verilebileceği gibi, jüri başkanlığı ve ring gözlemciliği görevi, il temsilcisi ya da teknik kurul üyelerinden birisine de verilebilir.

Müsabakada ring gözetmeni müsabıklar arasında dengesizlik görürse veya hata görürse müsabakayı durdurabilir, orta hakemi uyarabilir ve müsabakayı bitirebilir.

 

Hakem Olabilme Şartları

Madde 24 — Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz)

c)  Muay Thai sporcu lisansına sahip olmak,

d) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamak, ve federasyonun belirlemiş olan kurs ücretini ödemek,

e) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlü kişiler masa veya yan hakemlik için kursa

katılabilirler)

f) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,(Devlet memurları ve diğer resmi kurumlarda çalışanların  kimlik fotokopisi vermeleri yeterlidir.)

h) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

 i) Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.

j)  İl Müdürlüklerinin talebiyle Aday Hakem kursları federasyonun onayıyla açılabilir,  kursun açılması için 2 kurs eğitmeni ve bir kurs yönetici görevlendirilir. Bu görevlilerin harcırahları talebi yapan il müdürlüklerince ödenir. Ancak federasyonun talebiyle yapılan aday hakem kursu, seminer, vize terfi sınavları gibi faaliyetlerde görev yapan veya katılan kişilere federasyonun çıkaracağı talimatlarla harcırahları ödenebilir.

 

Hakemlik Kademe ve Dereceleri

Madde 25 — Hakemlik kademe ve dereceleri şunlardır;

a) Aday hakem,

b) İl hakemi : 3 üncü derece hakem,

c) Ulusal hakem : 2 nci derece hakem,

d) Uluslararası hakem : 1inci derece hakem.

 

Aday Hakem olabilme ve il hakemliği terfi

Madde 26 — Aday hakemler, bu Talimatın 25. ci maddesinde belirtilen şartları taşımanın yanında aday hakemlik kursuna katılarak 100 üzerinden 70 puan almak zorundadır.

Aday hakemler illerinde bir yıl denemeye tabi tutulurlar. Aday Hakemler bir yıl içinde en az iki resmi müsabakada görev yapmak zorundadır.  Bir yılın sonunda açılacak olan Hakem Gelişim terfi seminerlerinden birine katılan aday hakemler AHK tarafından terfileri için MHÜK  na teklif edilirler. MHÜK Kararıyla il hakemi olurlar.  

 

İl  Hakemliğinden ulusal hakemliğe terfi

Madde 27 — Bir yıl il hakemliği yapmış ve en az iki resmi müsabakada görev yapmış olmak koşulu ile  başarılı olan il hakemlerinin , Ulusal hakemliğine terfileri için  o yıl açılan hakem gelişim ve terfi seminerine katmış olmak şartı ile AHK tarafından MHÜK ’na ulusal hakemliğine terfileri için teklif edilirler MHÜK  kararıyla ulusal hakem olurlar.

 

Ulusal hakemlikten uluslararası hakemliğe terfi şartları;

Madde 28 — En az iki yıl görev yapıp başarılı olan, ulusal hakemler iki sezon üst üste gelişim seminerine katılmış olmaları koşulu ile  MHÜK  ’nun uygulayacağı hakemlik sınavında ve Eğitim Kurulunun yapacağı yabancı dil eğitim kursunda  İngilizce dilinde yeterli başarıyı gösterenler,  AMH teklifi ile MHÜK’nun  teklifi ve   federasyon aracılığı ile uluslararası hakem sınavına katılmaları için IFMA ve EMF’ ye teklif edilirler.

IFMA ve EMF’nin açmış olduğu sınavda başarılı olanlar uluslararası hakem lisansı almaya hak kazanırlar.

 

Yurtdışında Görev Yapan Hakemlerin Görevlendirilmesi ile İlgili Esaslar

Madde 29 — Yabancı ülkeler Federasyonlarından hakemlik lisansı alanlar Türkiye’de hakemlik yapmak istediklerinde, lisansı  aldıkları  Federasyondan  müsaade  alınmak  kaydıyla  hangi  kategoriye  gireceklerine  Merkez Hakem Üst Kurulu tarafından yapılan araştırma ve inceleme neticesinde Federasyonca karar verilir.

 

Hakemlerin Atanması ve Görev Yerleri

Madde 30 — Yurt  dışında  düzenlenecek  müsabakalarda  görev  alacak  hakemlerin  atanması,  Merkez Hakem Üst  Kurulunun  teklifi ve  Federasyon  Başkanının  onayı  ile  yapılır. Özel müsabakalarda görev alan hakemlerin yolluk, harcırah ve seans ücretleri Federasyon tarafından belirlenir. Bu ücret resmi müsabakalar için ödenen tazminattan düşük olamaz.

 

Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar

Madde 31 — Gözlemci, Federasyon veya illerce düzenlenen müsabakalar sonrasında hakemler hakkında rapor düzenler ve il hakem kuruluna gönderir. İl hakem kurulu, gözlemci raporunu ve gerek gördüğünde kendisinin düzenleyeceği raporu silsile yolu ile önce Amatör Bölge Hakem Kuruluna gönderir , Amatör Bölge Hakem Kurulu da Amatör  Hakem Kuruluna gönderir. Amatör  Hakem Kurulu, kendisine gelen raporlar doğrultusunda gerekli kararları alıp gereğini yaparak neticeden Merkez Hakem Üst Kuruluna bilgi verir.

 

Hakemlik Görevine Ara Verilmesi

Madde 32 — Her hangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler, il hakem kuruluna yazılı olarak başvururlar. Sağlık mazeretlerinde doktor raporunun başvurulara eklenmesi zorunludur. Bu başvurular ile ilgili il hakem kurulu görüşünü Amatör Bölge Hakem Kuruluna , sonrada Amatör  Hakem Kuruluna iletilir.Amatör Hakem Kurulu da bu görüşü  Merkez  Hakem Üst   Kuruluna iletir , Merkez Hakem Üst  Kurulu  mazeretleri kabul edilenlerin dışında, hakemliğe bir yıldan fazla ara verenlerin lisansını vize etmez.

Mazeretsiz ara verenler tekrar göreve dönmek isterlerse bıraktıkları seviyedeki ilk seminere katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

 

Hakemlikten İstifa

Madde 33 — Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçe ile il hakem kuruluna bildirirler. İl hakem kurulu, bu dilekçeyi hakemin özlük dosyasına işleyerek Amatör Bölge hakem kuruluna , daha sonra Amatör Hakem Kuruluna ,  Merkez Hakem Üst  Kuruluna   bilgi verilir.

Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar, o sezon müsabakalarda görev alamazlar. İstifanın tekrarı halinde ise Merkez Hakem Üst  Kurulu  tarafından hakemlik lisansı iptal edilir.

 

Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevkinde Uygulanacak Kurallar

Madde 34 — Bu Talimat çerçevesinde, IFMA ve EMF kurallarına göre verilen görevleri tam olarak yapmayan, onur kırıcı suçları işleyen,  Amatör Hakem Kurulu veya Bölge ile İl hakem kurulları tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen veya yapmayan, müsabakanın akışını bozan ve sporcuları aşağılayan ve rahatsız eden hakemler; müsabakada görevli diğer hakemler tarafından Merkez Hakem Üst  Kuruluna   bildirilir. Merkez Hakem Üst  Kurulu  , gelen şikayetler üzerine gerekli incelemeyi yapar. Cezalandırılması düşünülen hakemi,  Ceza Kuruluna sevk eder. Bu durumların dışında  Merkez Hakem Üst  Kurulu , hakemlerin yaptıkları hatalar nedeniyle kendilerini yazılı olarak uyarabilir, yazılı olarak savunmalarını isteyebilir, hakemlerin benzer hataları yapmaya devam etmesi durumunda Ceza Kuruluna sevk eder.

 

Gözlemci Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar

Madde 35 — Gözlemci olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır;

a) IFMA ve EMF’nin Uluslararası kurallarını ve Genel Müdürlükle ilgili mevzuatı bilmek,

b) Organizasyon ve teknik bilgiye sahip olmak,

c) 40 yaşından küçük olmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsi-yetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

f) Kendi branşında spor kulüp yönetim kurullarında üye, yönetici veya faal antrenör olmamak,

g) Faal sporcu olmamak.

Uluslararsı federasyonda görev yapmış olan veya yapanlar, Amatör Hakem Kurulu üyeliği yapanlar ve yapmış olanlar Merkez Hakem Üst  Kurulu  üyeliği yapanlar ve yapmış olanlar ile uluslararası hakemler gözlemci olabilirler.

 

Gözlemcilerin Görev ve Yetkileri

Madde 36 — Gözlemcilerin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Müsabakaları izlemek ve sonuçlarını rapor etmek,

b) Hakemlerin görevini yerine getirip getirmediğini değerlendirmek, bu konuda düzenlediği raporu Federasyona vermek,

c) Müsabaka sonunda teknik ve idari yönden müsabakanın değerlendirilmesini yapmak ve düzenleyeceği raporu Federasyona sunmak,

Hakemlerin Denetimi

Madde 37 — Merkez Hakem Üst  Kurulu  , Amatör  Hakem Kurulunu, Bölge Hakem Kurulu, il hakem kurulunu ve hakemleri denetlemekle görevlidir. Aynı zamanda Federasyon Başkanı ve ya Başkan Vekilinin talimatıyla, Merkez Hakem Üst  Kurulu  üyeleri bütün hakemlerin, denetim ve  gözlemciliklerini yapabilir.

 

Hakem Kıyafetleri

Madde 38 — Müsabakalarda hakemlerin kıyafetleri; IFMA’nın veya MHÜK’nın belirlediği esaslara uygun olur.

 

Hakem Lisansının İptali

Madde 39 — Hakem lisansının iptalini gerektiren haller şunlardır;

a) İstifa etmek, 

 b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek, 

 c) Mazeretsiz olarak üst üste üç defa hakemlik görevine gelmemek,  

d) Gerçeğe uymayan rapor tanzim ettiği veya gizlediği, ya da taraflardan maddi veya manevi bir menfaat temin ettiği anlaşılmak, 

e) Teşkilat mensupları aleyhinde basın ve yayın yoluyla gerçek dışı suçlamalarda bulunmak, 

f) Federasyonumuzun Talimatına göre altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almak. 

 g) Müsabakalarda görevlendirilen hakemler MHÜK  ile AHK ’nin verdiği görev ve talimatlara uymak zorundadır, verilen görevleri yerine getirmeyenler ile  taraflılık yaptığı gerekçesiyle yazılı olarak  3 defa ikaz alan hakemler lisanslarının iptali için disiplin Kuruluna bildirilirler.,  

h) Puanlama kağıtlarının denetimi sonrasında eşit şartlarda  mücadele eden sporcular hariç    bir şampiyona veya turnuvada  3 defa 4-1 lik duruma düşen hakemler taraf tutuğu gerekçesi ile uyarı cezası ile cezalandırılırlar.  Aynı şampiyona veya turnuvada   5 defa  4- 1 lik duruma düşen hakemler  ise  kınama cezası ile cezalandırılır. Bir yıl içinde yapılan müsabakalarda üst üst iki defa uyarı yada kınama cezası alan hakemlerin lisansları 3 ila 6 ay askıya alınması istemiyle ceza kuruluna sevk edilir, bir yıl içinde iki defa hakemlik lisansları askıya alınan hakemlerin lisansları takip eden yıl için vizelenmez.1 yıl askıya alınır. Cezalarının bitiminden  sonra, açılacak hakem gelişim seminerlerine katılan hakemlerden başarılı olanlar  kaldıkları derecelerden hakemlik yapmaya devam ederler. Bu suçun tekrar etmesi sonucunda lisans iptal edilir ve durum İl müdürlükleri ve ilgili kurullara bildirilir.

i) Yapılan şampiyona veya turnuvada verilin görevleri yerine getirmeyen karşı çıkan, mazeretsiz olarak Müsabaka başlama saatinde görev yerinde olmayan mazeretsiz olarak yapılın Hakem toplantılarına katılmayan hakemler birinci defa uyarı cezası ile, ikinci defa tekrarında kınama cezası ile cezalandırılırlar.

        k)Merkez Hakem Üst kurulu tarafından Ceza Kurullarına sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler müsabaka yönetemez ve görev yapamaz.

Bu maddede sayılan hallerden birisinin gerçekleşmesi halinde, Merkez Hakem Üst Kurulunca hakem lisansların iptali için

gerekli işlemler yapılarak onaya sunulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 40 — Bu Talimatta yer almayan hususlarda, IFMA, EMF veya WMC’nin çıkardığı tüzük, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararı, Federasyon Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürürlükten kaldırılan Talimat ve kazanılmış haklar

Madde 41 — Bu talimatın yayımı öncesi yayınlanmış olan Amatör Muaythai Hakem Talimatı yürürlükten kalkar.  Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış haklar saklıdır.  Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden veya hakemlikten istifa edenler ile ayrılanlar ve hakemlik lisansı iptal edilenler hakkında bu Talimat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 37 — Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 38 — Bu Talimat hükümlerini Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı yürütür.