ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

TÜRKİYE MUAYTHAI FEDERASYONU
ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1-Bu Talimatın amacı; sporcuların yetiştirilmelerinde spor dalları itibariyle görev alacak antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2-Bu Talimat; Muay Thai spor dalında çalıştırıcı antrenör eğitimi programları ile bu programların uygulama, esas ve usullerini kapsar.

 

Dayanak
Madde 3
-Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, ile 01/07/2009 tarih ve 27275 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türkiye Muay Thai Federasyonunun Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 —Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon: Türkiye Muay Thai Federasyonunu,

Federasyon Başkanı: Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanını,

Federasyon Yönetim Kurulu: Türkiye Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulunu,

Antrenör: Muay thai spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için muay thai federasyonundan belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştiren, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisine haiz olan kişiyi,

Khan: Muay Thai’de Sporcu ve Antrenörlerin ustalık ve kuşak derecesini,

Kru: Nitelikli 2. Kademe usta muay thai antrenörünü,

Kru Yai: 3 .kademe Kıdemli usta muay thai antrenörünü,

Arjarn Master: 4. kademe Baş kıdemli usta derecesine sahip muay thai eğiticisini,

Grand Master: 5. kademe En üst seviye usta muay thai eğiticisini,

ifade eder.

Eğitim Programı: Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri,

Bilimsel Spor Aktivitesi: Kongre, seminer, kurs, sempozyum ve benzerlerini,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

Kurs Düzenleme

Madde 5-Antrenör eğitim kursları, Federasyonun ve Mauy Thai sporu ile ilgilenen kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenir.

 

 

 

Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak şartlar

Madde 6- ( l ) Kademeler itibariyle Antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Milli sporculardan tahsil şartı aranmaz. ( Muay Thai Branşında en az 1 yıldır 10. Khan derecesine sahip olmak koşulu ile ilk okul mezunu olmaları şartıyla en fazla 2 kademeye kadar kurslara katılabilirler)

b)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak.

c)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

d)En az 18 yaşını doldurmuş olmak, 2 kademe den sonra en az 21 yaşında olmak,

e)En az 10. Khan derecesine sahip olmak,

f) Muay Thai Federasyonu veya Genel Müdürlük ile Özerk Federasyonların Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

g) Federasyonun belirlediği khan derecesine sahip olmak.

( 2 )Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

( 3 )Kursa katılacaklar ile başarılı olanlardan (Ek-1) de belirtilen belgeler istenir.

 

Antrenör Sınıflandırılması

Madde 7- Antrenörler her spor dalında (V) kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

a) I. Kademe , (11. Khan, Yardımcı Antrenör)

b) II. Kademe, (12. Khan Kru, Antrenör)

c)III. Kademe, (13. Khan KruYai, Kıdemli Antrenör)

d)IV. Kademe, (14. Khan Ajarn, Başantrenör)

e) V. Kademe. (15. Khan Grand Master, Teknik Direktör)

 

Görev Alanları

Madde 8- Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev yaparlar;

a)I. Kademe (11. Khan, Yardımcı Antrenör): Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda,

b)II. Kademe (12. Khan Kru, Antrenör): Minikler ve yıldızlar kategorisinde,

c)III. Kademe (13. Khan KruYai, Kıdemli Antrenör): Gençler ve büyükler kategorisinde,

d)IV. Kademe (14. Khan Ajarn, Baş antrenör): Bütün kategoriler ve milli takımlarda.

e)V. Kademe (15. Khan Grand Master, Teknik Direktör): Bütün kategoriler ve milli takımlarda.

 

Üst Düzey Antrenör IV. ve V. Kademe Antrenörlerdir. Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev alabilirler. Muay Thai sporunda ilgili bölgede üst kademe antrenörün bulunmaması halinde bir alt kademedeki yardımcı antrenör ve antrenörler üst kademedeki göreve verilebilir.

 

Eğitim Kademeleri

Madde 9- Antrenör eğitim kursları Muay Thai için (V) kademede yapılır. Ancak bu kurslara katılmadan önce antrenör adaylığı için en az 10.Khan derecesi (Antrenör stajyeri) şartı aranır.

a) I.Kademe (11. Khan Yardımcı Antrenör): Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.

b) II. Kademe (12 Khan Kru, Antrenör): I. Kademe yardımcı antrenör lisansına sahip  1 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 1 gelişim semineri görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

c) III. Kademe (13 Khan Kruyai, Kıdemli Antrenör) : II. kademe antrenör lisansına sahip ve II. kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 1 gelişim semineri görmüş veya en az 1 yıl vizeli sayılmış antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

d) IV. Kademe (14 Khan Ajarn, Başantrenör): III. kademe antrenör lisansına sahip ve III. kademede en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 2 gelişim semineri görmüş veya en az 2 yıl vizeli sayılmış antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

e) V. Kademe ( 15 Khan Grand Master, Teknik Direktör): IV. kademe antrenör lisansına sahip ve IV. kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu kademede en az 3 gelişim semineri görmüş veya en az 3 yıl vizeli sayılmış antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

 

Antrenör Eğitim Programı

Madde 10-Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak ders saatleri (Ek-2) de gösterilmiştir.

Gerekli hallerde Federasyon yönetim kurulu ders saatleri ve / veya değişik dersler ilave edilerek kurs süresi azaltır veya uzatılabilir, ders isimleri değiştirilebilir veya çıkarılabilir.

 

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri

Madde 11-Antrenör eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur;

a)Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları tercihen yüksek öğrenim görmüş, tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Federasyonca görevlendirilir.

b)Özel eğitim programına ait derslerin öğreticileri ilgili spor dalında; ihtisas sahibi öğretim kabiliyetine sahip olanlar ile IV. Kademe (14 Khan Ajarn, Başantrenör) veya V.Kademe ( 15 Khan Grand Master, Teknik Direktör) antrenör belgesine sahip olan kişiler arasından federasyonca seçilir.

Ancak, IV. Kademe (14 Khan Ajarn, Başantrenör) ve V. Kademe (15 Khan Grand Master, Teknik Direktör) antrenör belgesine sahip ve ihtisas sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda federasyonca bilgisi ve tecrübesi onaylanan eğiticilere eğitim programında görev verilebilir.

Bu talimatın 25. Maddesi (c) şıkı ikinci fıkrasına göre düzenlenecek kurslarda o kademede özel eğitim derlerini verecek yüksek kademede eğitici bulunamaması halinde, Özel Eğitim Programı derslerine, kursta kursiyer olarak kursa katılanlardan olması şartıyla en yüksek kademe sahip, 25 madde şartlarını kişilerden kurs eğitmeni görevi verilebilir.

Federasyonca özel eğitim programına ait dersler için belirlenen öğreticilerin görevlendirilmeleri Federasyonca yapılır ve ücretleri çıkarılacak talimatla belirlenir.

 

Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma

Madde 12- Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı, antrenör veya Muay Thai dalında öğretim elemanı görevlendirilebilir.

 

Gelişim Semineri

Madde 13- Federasyon her kademedeki antrenör eğitim kurslarına ek olarak antrenörlerin branşındaki gelişmeleri yakından takip etmelerini, kendilerinin gelişime uyumlarını sağlamak amacıyla antrenör gelişim seminerleri düzenler.

 

Antrenör Belgesi Verilmesi

Madde 14- Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere Belge Düzenleyici, Genel Sekreter veya As Başkan, Başkan Vekili veya Federasyon Başkanı imzasını taşıyan Antrenör Belgesi verilir.

 

Lisans Verilmesi

Madde 15- Antrenör belgesini almış olanlara antrenörlük yaptıklarını belgelemek kaydıyla Federasyonca lisans verilir. Lisanslar her yıl federasyonca vize edilir. Vize işlemlerinde bilgi formu ile (Ek-3) Antrenör bilgileri güncellenir.

 

Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması

Madde 16- ( l ) Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları Federasyon Yönetim Kurulunca süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu Talimatın 6 ncı maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları ilgili Federasyon Yönetim Kurulunun kararı ile geçersiz sayılır.

( 2 )En az üç yıl üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları Federasyon Yönetim Kurulu tarafından askıya alınır. Bu durumda olan antrenörlere, Federasyonun düzenleyeceği seminer sonrasında bulundukları kademeden yeniden lisans çıkartılır.

( 3 )Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen antrenörlerin antrenörlük belgeleri ve lisansları geçici olarak Federasyon Yönetim Kurulunca askıya alınır. Bu suçlarından dolayı mahkumiyetleri durumunda ise süresiz olarak iptal edilir.

 

Sınav ve Değerlendirme

Madde 17- Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;

a)Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı,hem de sözlü yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

b)Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 60 puan alınması zorunludur.

c)Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 dersten başarısız olanlar daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin başarısız olduğu derslerden 5 yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar.

d)IV. Kademe (14. Khan Ajarn, Baş Antrenör) ve V.Kademe (15. Khan Grand Master, Teknik Direktör) kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler Muay Thai branşında hazırlayacakları en az 4000 kelimeden oluşacak kurs bitirme projelerini kurs sonunda Federasyona teslim etmeleri halinde uygun görülmesi halinde belgelerini almaya hak kazanırlar.

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı

Madde 18-Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. Puan toplama hatalarına yapılacak itirazlar 7 gün içerisinde (postada geçen süre hariç) federasyona yapılır. İtirazlar 30 gün içerisinde federasyonca sonuçlandırılır.

 

Devam Zorunluluğu

Madde 19- Kursa en fazla iki yarım gün veya bir tam gün izin verilebilir, 2 tam gün mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

 

Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanlar

Madde 20-( 1 )Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan Muay Thai branşında ders aldığı öğretim elamanının yardımcı antrenör üstünde bir antrenör belgesine sahip olduğunu belgeleyenlere veya Muaythai spor dalında milli takımda yer alarak temsil sağlayanlara,  

a)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan, Muay Thai spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak Muay Thai spor dalında seçmeli olarak eğitim aldıklarını belgeleyenler ile Muaythai spor dalında Dünya veya Avrupa şampiyonasında milli takımda yer alanlara I. Kademe (11. Khan Yardımcı Antrenör) antrenör belgesi,

b)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan eğitim gördükleri Muay Thai spor dalındaki ihtisaslarıyla ilgili olarak durumlarını belgelemeleri halinde II. Kademe (12. Khan Kru, Antrenör) antrenör belgesi,

c)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının Muay Thai antrenör eğitimi bölümü mezunlarına III. Kademe (13. Khan Kruyai Kıdemli Antrenör) antrenör belgesi verilir.

( 2 ) Yurt dışındaki üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden yabancıların öğrenim denkliği yüksek öğretim kurumu tarafından kabul edilen ve Muay thai spor dalındaki ihtisaslarını belgeleyen kişilere; Federasyonca oluşturulacak Denklik Komisyonu Kararının Federasyon Yönetim Kurulunun onayından sonra (a), (b) ve (c) bentlerinden durumuna uygun olan antrenör belgesi verilir.

( 3 ) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen bölümlerinden öğretim elemanı olarak görev yapan kişilere, durumlarını belgelemek kaydıyla ilgili bölümlerden mezun olan öğrencilere verilen antrenörlük belgesinin bir üst kademesi verilir.

 

Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet

Madde 21- Kademeleri itibarı ile antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;

a)Başka bir spor dalında kademesi itibarı ile antrenör kursuna katılarak başarılı olanlar ile üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

b)Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde temel eğitim derslerinden sorumlu tutulmazlar.

 

 

Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet

Madde 22-Muay Thai spor dalında federasyon tarafından açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve hakemliğini belgeleyenler antrenör kurslarında branşıyla ilgili oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar.

 

Yurt içi ve Yurt Dışından Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği

Madde 23- Federasyon isteği ile Spor Eğitim Daire Başkanlığının açmış olduğu antrenör yetiştirme kurslarında başarılı olup antrenörlük belgesi alanlar ile IFMA veya EMF’nin işbirliği ile KMA (Kru Muaythai Birliği) veya EMF veya IFMA’ya üye ülke federasyonların açmış olduğu kurslardan alınan khan belgeleri Federasyonumuz, IFMA veya EMF’in belirlediği aşağıdaki kademelere göre denkliği yapılır ve adlandırılır.

a) 11 inci khan kırmızı-beyaz pradjead: 1 inci kademe (yardımcı antrenör),

b) 12 nci khan kırmızı-sarı pradjead kru: 2 nci kademe (antrenör),

c) 13 üncü khan kırmızı-gümüş pradjead kru yai:3 üncü kademe (kıdemli antrenör),

d) 14 üncü khan arjarn gümüş pradjead master: 4 üncü kademe (başantrenör),

e)15 inci khan Grand master gold pradjead g.master: 5 inci kademe (teknik direktör).

Yabancı ülkelerde muay thai sporu ile ilgilenmiş Türk sporcuların yabancı ülke resmi federasyonlarından almış oldukları khan ve antrenörlük belgeleri Federasyon tarafından usulüne uygunluğu kanıtlandıktan sonra kişiye denklik belgesi verilir.

 

Uluslararası Antrenör Semineri

Madde 24- Federasyonun koordinasyonu ve işbirliği ile uluslararası antrenör seminerleri düzenlenebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Uluslararası Müsabakalarda Dereceye Giren Sporcular ile Görev Alan Antrenörler ve Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanlar.  

Madde 25- Takım ve/veya ferdi müsabakalarda;

a) Olimpiyatlarda veya olimpiyat komitesinin düzenlediği dünya oyunlarında, birinci olan sporcular en az iki bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla I., II., III. ve IV. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak V. kademe teknik direktör yetiştirme kursuna,

b) Olimpiyatlarda ikinci ve üçüncü olan sporcular ile büyükler dünya Muay Thai şampiyonasında ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa ilk üç dereceye giren sporcular en az bir bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla, Muay Thai branşında I., II. ve III. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör yetiştirme kursuna,

c) Büyükler dünya Muay Thai şampiyonası, ordular arası Muay Thai dünya şampiyonası, büyükler dünya kupası, Akdeniz oyunları, büyükler Avrupa Muay Thai şampiyonası ve dünya üniversitelerarası spor oyunlarında ilk üç dereceye giren sporcular I. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak II. kademe antrenör yetiştirme kursuna katılırlar.

 

Ayrıca; Olimpiyat şampiyonalarında görev alan, takımı ve / veya muay thai sporunda yetiştirdiği ferdi sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler ile büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa takımı ve/veya yetiştirdiği sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler III. ve IV. kademe antrenör kurslarından muaf tutularak V. kademe teknik direktör yetiştirme kursuna katılırlar. Bu haktan yararlanan IV. kademe baş antrenör belgesine sahip olan antrenörler, V. kademe teknik direktör yetiştirme kursunun özel eğitim derslerinden muaf tutulurlar.

 

Muay Thai Büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında görev alan antrenörler ile takımı ve/veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye girenler ile en az iki defa büyükler dünya kupası, Avrupa şampiyonası, Akdeniz oyunları, Dünya Mücadele Oyunları, ordular arası dünya şampiyonasında görev alan antrenörlerin takımı ve/veya yetiştirdiği sporcusu ilk üç dereceye girmesi halinde III. kademe antrenör kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör kursuna katılırlar.

 

Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanlar Muay Thai spor dalında en az 10. khan derecesini belgelemeleri halinde 1. kademe kursundan muaf tutularak 2. Kademe antrenör yetiştirme kursuna katılabilirler.  

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan antrenörler için bu Talimatın 9 uncu maddesinde yer alan seminer ve çalışma süresi şartı aranmaz.

Yürürlükten kaldırılan Talimat ve kazanılmış haklar

Madde 26- Federasyonumuzun 15/05/2009 ve STR 1548 sayı ile yayınlanmış olan Antrenör Eğitim Talimatı ile 06.03.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yayınlanmış olan Antrenör Eğitim Ek talimatı bu talimatın yayınlanmasından sonra yürürlükten kalkar. Ancak; Daha önce çıkartılmış ve yayınlanmış Talimat ve ek talimat mevzuatları çerçevesinde belge alanlar denklikleri dahil tüm belgelerin hakları saklıdır. Haklar kaybedilmesi halinde yeni belgeler bu talimat hükümlerine göre verilir.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 27-Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde; sorunların çözümü Federasyon Yönetim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda sağlanır.

 

Yürürlük

Madde 28 – Bu Talimat Genel Müdürlük ve Federasyon internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 29-Bu Talimat hükümlerini Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı yürütür.

 

 

Talimata ait Ekler:

Ek 1, Ek 2, Ek 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

 

 

 

 

TÜRKİYE MUAY THAI FEDERASYONU

ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

                                                                                                                                            

 

 

 

 

ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA

KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

 

 

1-      Dilekçe (açık adresli)

2-      Tahsil belgesi sureti ( noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı veya Federasyon onaylı)

3-      Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla sportif ceza almadığına dair yazı aslı,

4-      Kurs katılım ücreti dekontu,

5-      Adli sicil belgesi,

6-      Sağlık raporu (Sağlık Kuruluşu veya Uzman Doktordan),

7-      6 adet Fotoğraf

8-      Nüfus cüzdanı sureti (muhtarlık, noter onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurum onaylı),

9-      Milli sporcular için Millilik Belgesi veya diğer koşulların belgelenmesi,

10-  10. Khan veya derece belgesi veya daha üst derece belgesi,

11-  Gelişim seminerlerine katıldığına veya istenilen sayıda vizeli olduğuna dair belge yada resmi yazı,

12-  Kimlik kartı ve kimlik belgesi,

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2

MUAYTHAI  ANTRENÖR EĞİTİM PROGRAMI

 

DERSİN ADI

I.

KADEME

II.

KADEME

III.

KADEME

IV.

KADEME

V.

KADEME

A.TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SPOR ANATOMİSİ

4

6

6

-

-

SPOR FİZYOLOJİSİ

4

8

6

20 (Z)

-

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ

10

14

16

20 (Z)

-

SPOR VE BESLENME

4

4

4

-

-

SPOR SOSYOLOJİSİ

-

4

4

-

-

SPOR PSİKOLOJİSİ

4