MUAY THAİ KHAN DERECE VE SINAV TALİMATI

Türkiye Muay Thai Federasyonu
Muay Thai Khan Derece ve Sınav Talimatı

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Talimatın amacı; muay thai spor dalının uluslararası alanda başarılı olması, stil, teknik ve yöntemlerle yüksek performanslı sporcular yetiştirilmesi için yapılacak sınavlar ile sınava girecek sporcular ve sınavı yapacak üyelerle ilgili uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Talimat, muay thai sporunu yapan sporcular ile sınav yapacak yetkilileri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girenGençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Muay Thai Federasyonunun Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 —Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon: Türkiye Muay Thai Federasyonunu,

Federasyon Başkanı:  Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanını,

Federasyon Yönetim Kurulu: Türkiye Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulunu,

İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

İl Temsilcisi: Muay Thai Federasyonu il temsilcisini,

Federasyonu Sınav Kurul Üyeleri: Federasyon Başkanı tarafından görevlendirilmiş olan teknik seviyesi ve ustalık derecesi yüksek, aktif, öncelikle Federasyon kurullarında görevli kişileri,

İl Sıvan Kurulu Üyeleri : İl Temsilcisi tarafından görevlendirilmiş en öncelikle yüksek ustalık derecesine sahip teknik bilgiye sahip  kişileri,

Antrenör: Muay thai spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için muay thai federasyonundan belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştiren, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisine haiz olan kişiyi,

Öğretmen: Muaytahi sporunda ustalaşmış federasyonca görevlendirilmiş eğitici kişileri,

Kulüp: İl müdürlüğünce tescili yapılmış spor kulüplerini,

Özel Spor Salonları: İl Müdürlüğünce ruhsat verilmiş özel ve tüzel kişilerce çalıştırılıp yönetilen muay thai çalışma salonlarını

Sınav: Tüm khan sınavlarını,

Khan: Sporcu ve Antrenörlerin ustalık ve kuşak derecesini,

Pradjead: Takılacak mongonk rengini,

Kru: Nitelikli 2. Kademe usta muay thai antrenörünü,

Kru Yai: 3 .kademe Kıdemli usta muay thai antrenörünü,

Arjarn Master: 4. kademe Baş kıdemli usta derecesine sahip muay thai eğiticisini,

Grand Master: 5. kademe En üst seviye usta muay thai eğiticisini,

Grand  Gold Master: 5. kademe Kidemli En üst seviye usta muay thai eğiticisini,

EMF. Avrupa Muay Thai Federasyonunu,

İFMA: Uluslar arası Amatör Muay Thai Federasyonunu,

WMC: Dünya Muay Thai Konseyini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Federasyon Tarafından Yapılacak olan Khan Sınavlarında Uygulanacak Temel İlkeler

Madde 5 — Khan sınavlarında uygulanacak temel ilkeler şunlardır:

a) Federasyon tarafından sadece 9. Khan’dan 10 Khan’a geçiş sınavları Federasyonun yetki ve kontrolü altında olup, Federasyonun yetkili kıldığı kişi ve kuruluşlarca yapılır.

b) Sınav kurulunu oluşturacak veya sınav yetkisi verilecek kişiler üstün teknik bilgi sahibi, yüksek dereceli aktif öğretmenler arasından seçilir.

c) Kru sahibi olmayanlar ile Federasyonun sınav yetkisi vermediği öğretmenler sınav yapamazlar. Verdikleri khan Federasyonca geçerli kabul edilmez.

d) Sınav kurulu, tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder.

e) Sınavlarda yalnızca Federasyonca bastırılmış çizelge, kimlik ve diplomalar kullanılır.

f) Sınavlara katılan sporcular masraflarını kendileri karşılarlar.

g) Sınavlarla ilgili ücretler ve sınav dönemi, Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir ve federasyonun hesabına yatırılır.

ğ) Federasyonca görevlendirilen sınav kurulu en az üç kişiden oluşur, üyelerinin harcırahları, Harcırah talimatlarına göre Federasyonca ödenir.

 

Khan Derece Sınavlarında oluşturulacak kurul ve esaslar

Madde 6 — Khan derece sınavlarında uygulanacak temel esaslar şunlardır;

a) Khan derece sınavlarında, en az 2 nci kademe antrenörlük (12. khan kru) belgesine sahip antrenörler görev alırlar.

b) Sınavlar her Bölgesel yapıldığı gibi bir merkezde’de yapılabilir sınavlar federasyon tarafından duyurulur.

c) Sınavlar; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yapılır.

d) Kendi bölgesi dışında başka bir yerde sınava girmek isteyenler, izin belgesiyle katılabilirler. Yeterli süreyi doldurmadan ikinci bir sınava girilmez ve girenlerin sınavları iptal edilir.

e) Sınav kurulu en az biri antrenör olması kaydıyla teknik ve eğitim kurul üyeleri arasından federasyon tarafından oluşturulur sınav kurulu, sınav listelerine sınava gireceklerin adını, soyadını, baba adını, doğum tarihini, doğum yerini, khan derecesini, öğrenim durumunu ve sınav tarihini kayıt eder. Bu yazılanlar, muay thai bilgi defteri ve kimlik kartlarındaki bilgilere uygun olmalıdır. Aynı listeye sınav sonuçları da yazılır ve sınav kurulunca imza altına alınır. Khan derecesine yükselenler Federasyona bildirilir.

f) Sınavlardaki başarıda, başarısızlıkta listeye ve kimlik kartlarına işlenir ve belgeleri derhal gönderilir.

g) Sınavlarda başarılı olan sporcuların kimlik kartlarındaki khan derecesi Federasyon Başkanı tarafından onaylanır.

Sınava giren sporcular muay thai kimlik kartlarını yanlarında bulundururlar. Bu kart müsabakalara lisansla birlikte ilgililere teslim edilir. Müsabaka sonuçları gerektiğinde kimlik kartlarına işlenir.

ğ) Sınavda uygulanacak sınav yöntem ve sorular teknik ve eğitim kurullarınca hazırlanacak talimatla belirlenir.

ı) Bu sınavlara katılacak olan sporculardan, lisans, nüfus cüzdan fotokopisi, gerekli fotoğraflar ile sağlık sorunu olmadığına dair ve adli ve sportif alanda bir ceza almadığına dair beyan dilekçesi alınır. 

 

İl Temsilcilikleri  ve Kulüpler Tarafından Yapılacak olan Khan Sınavlarında Uygulanacak Temel İlkeler

Madde 5 — Khan sınavlarında uygulanacak temel ilkeler şunlardır:

a) İllerde sınavlar yapılacak Khan sınavları 1. Khan’dan 9. Khan’a kadar yapılabilir, illerde yapılacak sınavlar İl Müdürlüğü aracılığı ile İl Temsilcisi gözetiminde yapılır,  İl Temsilciliğinin bilgisi dışında sınav yapılamaz.

b) İlde sınav yapacak kulüp veya özel spor salonu en az 15 gün önceden İl müdürlüğü aracılığı ile İl Temsilcisine yazılı haber vermelidir.

c) İl Sınav Kurulu en az 3 kişiden oluşur, kurul üyelerinden bir en az 12. Khan Kru Antrenör  olmalıdır, kru sahibi olmayanlar ile İl Temsilsinin sınav yetkisi vermediği öğretmenler sınav yapamazlar,  verdikleri khan Federasyonca geçerli kabul edilmez.

d) Federasyon, kru sahibi bulunmayan illere, sınav kurulunu diğer illerden gönderebilir. Üç kişilik sınav komisyonu oluşturulamıyorsa belgeli bir antrenör ve il temsilcisinin onayıyla sınav yapılabilir. 

e) Özel muay thai spor tesislerinde khan sınavları, Federasyonun yetkili kıldığı öğretmenlerce vaye il temsilcisinin yönetim ve kontrolünde yapılır. Bu sınavlarda, il temsilcisi veya il tertip kurul üyelerinden biri gözlemci olarak bulunur.

f) Sınav kurulu, tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder.

g) en fazla 9. Khan’a kadar yapılacak Khan sınavlarda sınavı isteyen kulüp veya özel spor salonu tarafından başarı belgesi belgesi verilebileceği gibi, İl Temsilciliği tarafından veya federasyon tarafından bastırılmış belgeler verilebilir ancak çizelge, kimlikler federasyon tarafından temin edilerek verilir.

ğ) Sınavlarla ilgili ücretler ve sınav dönemi, Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir federasyonun hesabına yatırılır.

h) İl Temsilciliğince görevlendirilen sınav kurul üyelerinin harcırahları, Harcırah Kanununa göre sınavı yapan kuruluş tarafından ödenir.

i) İlinde sınav yetkisine sahip Kru Antrenör bulunmayan il müdürlükleri sınav yetkisini haiz öğretmeni sınav döneminden bir ay önce Federasyondan ister. Bunların harcırahları o il müdürlüğünce karşılanır.

ı) İl müdürlüklerince istenen sınav yetkilileri, teknik ve eğitim kurullarınca belirlenir.

 

İllerde Khan Derece Sınavları

Madde 6 — Khan derece sınavlarında uygulanacak temel esaslar şunlardır;

a) Sınavlar her okulda ayrı ayrı yapılabileceği gibi, yeknesaklığın sağlanması yönünden belirli merkezlerde topluca da yapılabilir. Bu husus, o sınav dönemi için tüm okullara il temsilcisi tarafından duyurulur.

b) Sınavlar; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yapılır.

c) Kendi kulüp veya okulu dışında başka bir yerde sınava girmek isteyenler, kendi okul idarecisi veya antrenöründen izin belgesi alırlar. IFMA’nın yayınladığı talimara göre beklenmesi gerek süreyi doldurmadan ikinci bir sınava girilmez ve girenlerin sınavları iptal edilir.

d) Sınav kurulu veya sınav öğretmeni, sınav listelerine sınava gireceklerin adını, soyadını, baba adını, doğum tarihini, doğum yerini, khan derecesini, öğrenim durumunu ve sınav tarihini kayıt eder. Bu yazılanlar, muay thai bilgi defteri ve kimlik kartlarındaki bilgilere uygun olmalıdır. Aynı listeye sınav sonuçları da yazılır ve sınav kurulunca imza altına alınır. Khan derecesine yükselenler İl Müdürlüğü veya İl Temsilcisi aracılığı ile Federasyona bildirilir.

e) Sınavlardaki başarıda, başarısızlıkta listeye ve kimlik kartlarına işlenir.

f) sporculardan, en az üç aydır sınav olup terfi almadığına dair beyan,lisans, nüfus cüzdanı fotokopisi, gerekli fotoğraflar ile sağlık sorunu olmadığına dair ve adli ve sportif alanda bir ceza almadığına dair beyan dilekçesi alınır. 

Muay thai sporuna başlangıç için, khan durumu, muay thai sporunun özel kültür fiziği, düşme, esneme, gerdirme, sıçrama ve özel teknikleri ile tıbbi yönden dengeli ve süratli bir gelişim sağlaması açısından lisans çıkarma yaşı 7 olarak kabul edilir.

Buna göre sporcular aşağıdaki tabloya uygun olarak sınava girerler.

 

Khan

Pradjead Tablosu

Bekleme Süresi

1

Beyaz pradjead

3 Ay

2

Sarı pradjead

3 Ay

3

Sarı-beyaz pradjead

3 Ay

4

Yeşil pradjead

4 Ay

5

Yeşil-beyaz pradjead

4 Ay

6

Mavi pradjead

4 Ay

7

Mavi-beyaz pradjead

4 Ay

8

Kahverengi pradjead

5 Ay

9

Kahverengi-beyaz pradjead

5 Ay

10

Kırmızı pradjead

6 Ay

 

İki sınav arasında tabloda görünen aylar geçmelidir. Tabloya göre devamlı çalışmış olanlar sınava alınır.

Federasyon, görevini yapmayan veya kötüye kullanan öğretmenlerin yetkilerini geri alır.

Sınavların Şekli ve Düzeni

Madde 7 — Sınavların şekli ve düzeni aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Sınavlarda Federasyonun teknik ve eğitim kurullarının hazırlamış olduğu sınav teknik ve hareketleri sorulur.

b) Khan yükselmesi için teknik bilgi yanı sıra, yaş, fizik yapı ile okul ve kulüp içinde ve dışındaki kişilik, davranış ve karakter yapısı da göz önünde bulundurulur.

c) Sporcuların muay thai kıyafetleri çok temiz ve usulüne uygun olmalıdır.

d) Sınav, en düşük khan dan başlayıp en yükseğe doğru gidilir.

Tekniklerin uluslararası kabul edilmiş orijinal Tayland’ça isimlerinin yanı sıra Türkçe isimleri de bilinmelidir. İstenilen teknikler başarılı bir şekilde devam ediyorsa, sınav kısa sürdürülür. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Başarı puanı 60’dır. Her teknik grubundan ayrı ayrı ortalama başarı sağlama esastır.

Belgelerin Denkliği

Madde 8 — Federasyon isteği ile Spor Eğitim Daire Başkanlığının açmış olduğu antrenör yetiştirme kurslarında başarılı olup antrenörlük belgesi alanlar ile IFMA veya EMF’nin  işbirliği ile Ulusal ülke federasyonların açmış olduğu kurslardan alınan khan belgeleri Federasyonca, IFMA veya EMF’in belirlediği aşağıdaki kademelere göre denkliği yapılır ve adlandırılır.

a) 11 inci khan kırmızı-beyaz pradjead: 1 inci kademe (yardımcı antrenör),

b) 12 nci khan kırmızı-sarı pradjead kru: 2 nci kademe (antrenör),

c) 13 üncü khan kırmızı-gümüş pradjead kru yai:3 üncü kademe (kıdemli antrenör),

d) 14 üncü khan  arjarn gümüş pradjead master: 4 üncü kademe (başantrenör),

e)15 inci khan  Grand master gold pradjead g.master: 5 inci kademe (teknik direktör).

Yabancı ülkelerde muay thai sporu ile ilgilenmiş Türk sporcuların yabancı ülke resmi federasyonlarından almış oldukları khan ve antrenörlük belgeleri Federasyon Yönetim Kurulunca incelenir, usulüne uygunluğu kanıtlandıktan sonra kişiye denklik belgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son hükümler

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 9 —  Bu Talimat yayımlanmasından önce alınan haklar saklı kalmak koşulu ile Bu Talimatta yer almayan hususlarda, IFMA veya EMF’nin çıkardığı tüzük, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda ve Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararlar uygulanır

 

Yürürlük

Madde 10 — Bu Talimat Genel Müdürlük ve Federasyonumuzun web sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Talimat hükümlerini Türkiye Muay Thai Federasyonu yürütür.

 

Geçici Madde 1- Muay Thai sporunun daha önce branş olarak altında çalıştığı federasyonlardan alınmış Khan derecelerinin hakkı saklı kalması koşulu ile kayıt ve arşivlerde sehven kaybolmuş kayıtların yenilenmesi  ve yeniden arşivlerin oluşturulması için bir defalığına mahsus il müdürlüklerinden gelecek olan listelerin dereceleri yönetim kurulu kararıyla geçerli kabul edilir, bu karar bu talimatın yayınlamasından sonra ilk 6 ay için geçerli olup 6 ay sonra bu yönetmeliğin geçici maddesi  kendiliğinden kalkar.