MERKEZ BÖLGE VE DİĞER ALT KURULLAR TALİMATI

TÜRKİYE MUAY THAI FEDERASYONU

 

 MERKEZ YÜRÜTME, BÖLGE YÜRÜTME İLE DİĞER ALT KURULLARININ OLUŞUMU,  GÖREV, YETKİ

VE SORUMLULUKLARI TALİMATI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

               

Amaç

Madde 1- Bu Talimatın amacı Türkiye Muay Thai Federasyonunun, Yönetim Kurulu Kararı ile seçim veya atama ile göreve gelen Federasyonun merkez, bölgesel alt kurullarının oluşumları ile görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

               

Kapsam

Madde 2- Bu Talimat, Yönetim Kurulu Kararı ile seçim veya atama ile göreve gelecek federasyon merkez, bölgesel alt kurullarının oluşumları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

               

Dayanak

Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Muay Thai Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır

               

Tanımlar

Madde 4- Bu Talimatta geçen;

a)       Federasyon                  : Türkiye Muay Thai Federasyonunu,

b)       Federasyon Başkanı   : Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanını,

c)       Başkan Vekili                               : Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkan Vekili,

d)       Yönetim Kurulu                          : Türkiye Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulunu,

e)       Alt Kurullar                                  : Türkiye Muay Thai Federasyonu Alt Kurullarını,

f)        IFMA                                            : Uluslararası Muay Thai Amatör Federasyonunu,

g)       WMC                                           : Dünya Muay Thai Konseyini, 

                ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Alt Kurullar

Madde 5-  Federasyon Yönetim Kurulu onayıyla atama veya seçimle göreve gelecek alt kurulları;

a)  Merkez Yürütme Kurulu

b)  Bölge Yürütme Kurulları ve bağlı Yan Kurulları,

c)  Danışma ve Onur Kurulu,

ç)  Teknik Koordinasyon Kurulu,

d)  Amatör Muay Thai Merkez Teknik Kurulu

e)  Amatör Muay Thai Merkez Hakem Kurulu,

f)   Merkez Eğitim Kurulu,

g)  Merkez Organizasyon Kurulu,

ğ)  Dış İlişkiler Kurulu,

h)   Hukuk Kurulu,

ı)   Sağlık Kurulu,

i)   Sponsorluk ve Reklam Kurulu,

j)  Okul ve Üniversite Spor Geliştirme Kurulu,

k)   Askeri ve Polis Oyunları Spor Geliştirme Kurulu,  

l)  Basın Yayın ve Tanıtım Kurulu,

m)  Profesyonel Şube Faaliyetleri Kurulu,

n)  Profesyonel Muay Thai Hakem Kurulu,

o)  Profesyonel Muay Thai Teknik Kurulu,

ö)   Profesyonel Menajerler Kurulundan ibarettir.

 

Alt Kurulların Oluşumu

Madde 6- Federasyon Alt Kurulları Merkez Hakem Kurulları hariç en az üç kişiden en oluşur. Amatör Muay Thai     

Merkez Hakem Kurulu ile Profesyonel Muay Thai Hakem Kurulu talimatlarla belirlenmiş olup, diğer Kurulların özelliği ve proje üretim gücüne göre üye sayısı artırılabilir. Kurullar bu talimata göre kurulun özeliğine göre seçim, istişare, atama veya başkanın uygun görüşü ve yönetim kurulu kararıyla göreve atanırlar.

               

Kurullarda Değişiklik

Madde 7- Kurul başkanın ve kurul üyelerinin, başkanlıktan veya kuruldan istifası durumunda yeniden atama yapılır. Kurullar; başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve üyeler,Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile atanırlar.

                Kurullar, ürettikleri projelerin yaşama geçirilmesi ve o projeler için, konu ile ilgili uzmanlık gruplarına federasyonun onayı ile görev verilebilir.

                Federasyon Başkanının teklifi Yönetim Kurulunun onayı ile; kurulların çalışma disiplinlerinin sağlanması, devamlılığın oluşturulması, eşgüdümün sağlanması amacı ile alanları ve edinimleri doğrultusunda branşlara göre proje koordinatörleri atayabilir.

 

Üyelerde Aranan Koşullar

Madde 8- Kurul üyelerinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatı hükümlerine göre son 3 yıl içinde 6 aydan fazla ceza almamış olmaları ayrıca kurulların uzmanlık ve özelliklerine göre üyelerde ek koşullar da aranabilir.

               

Görev Süresi

Madde 9 - Federasyon başkanının görevden ayrılması ile kurulların görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni kurullar oluşuncaya kadar eski kurullar görevlerine devam ederler. Kurullarda; üyenin istifası, kurul başkanın isteği ile, özürsüz üst üste üç toplantıya katılmaması durumunda yönetim kurulunun kararı ile üyenin görev süresi sona erer.

               

Toplantılar ve Kararların Alınışı

Madde 10- Federasyon başkanı,  başkan vekili  ve kurul başkanı kurulları her zaman toplantıya çağırabilir.  

                Kurullar olağan toplantılarını en az yılda üç kez yaparlar. Toplantıların gündemi, yeri, tarihi, saati kurul üyelerine önceden yazılı olarak bildirilir.

                Kurullar, Federasyonunun ve Başkan, Başkan vekili veya sorumlu As Başkanın belirlediği herhangi bir yerde toplanabilir. Kurulların gündemli toplantıları için katılan üyelere harcırahları Federasyon tarafından ödenir.

                Kurulların toplantılarına federasyon başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı veya başkanın uygun görmesi ile kurullara başkan vekili veya as başkan başkanlık eder, Federasyon başkanı, başkan vekilinin veya as başkan toplantıda bulunmaması durumunda kurullara, kurul başkanı başkanlık eder.

                Kurullar üyelerin çoğunluğu ile toplanır ve kararlar çoğunluk ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın görüşü yönündeki  kararlar  geçerli kabul edilir. Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

                Federasyon Başkanının veya başkan vekilinin isteği üzerine kurullar gündemin özelliğine göre bazı kurullar ortak gündem ile toplanabilir. Gündeme göre kurul toplantılarına diğer kurulların  başkanları veya önerilen üye/üyeleri katılabilir. Toplantılarda alınan kararlar Federasyon başkanının uygun görüşü ve yönetim kurulu tarafından uygulamaya konulur.

 

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

                                                                                                  Alt Kurullar

 

Merkez Yürütme Kurulu

Madde 11-Coğrafik bölgelere göre oluşturulan bölge yürütme kurulu başkanlarından oluşan üyeler ve merkezden atanan üyelerden teşekkül eder, tüm Federasyon Yönetim Kurulu tarafından atanır, federasyon yönetim kurulu kararları çerçevesinde çalışırlar, yönetim kuruluna proje ve faaliyetleri teklif ederler uygulanmasında etkin rol alırlar.

 

Bölge Yürütme Kurulları ve bağlı Yan Kurulları

Madde 12-Bölge Yürütme Kurulları bir başkan ve bir bölge koordinatörü bir başkan yardımcısı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

             Bölge Yürütme Kurulu Başkanları ve Bölge Koordinatörleri istişare yoluyla Federasyon yönetim kurulu tarafından atanırlar, kalan beş üye ise bölge yürütme kurulu başkanı tarafından istişare yoluyla tespit edilerek federasyona teklif edilirler, federasyon başkanı ve yönetim kurulunun onay ile göreve atanırlar.

             Bölge yürütme kurulu üyeleri öncelikli bölgeye bağlı il temsilcisi olan kişilerden seçilirler, il temsilcisi sayısı yetersizse kalan üyeler spor kulübü yöneticisi veya spora yakın iş adamlarından seçilebilir.

            Bölge yürütme kurulu başkanlarının il temsilcisi veya kulüp temsilcisi olma zorunluluğu yoktur,

            Bölge yürütme kurullarını altında en az dört yan kurul oluşturulur, bölge teknik kurulu, bölge hakem kurulu, bölge eğitim kurulu ve bölge organizasyon kurulu oluşturulması zorunludur, bu kuruların başkan veya başkan yardımcıları federasyonun merkez kurullarında üye olarak temsil edilirler.

            Bölge yan kurulları, Federasyonun ve merkez kurulların karar ve talimatları çerçevesinde çalışma yaparlar.

            Bölge Hakem Kurulunun oluşturulmasında il hakem kurulu başkanı olması ve ilinde faal kıdemli hakem olanlar öncelikli seçilir.

            Bölge Teknik Kurulunun oluşumunda en kıdemli faal antrenörlerden seçilir, eğer yoksa Muay Thai sporundan anlayan kişiler görevlendirilebilir.

            Bölge Eğitim Kurulu Muay Thai sporundan anlayan veya spor akdemisi mezunu eğitim programlama uygulamadan anlayan kişilerden seçilir.

            Organizasyon ve diğer kurullar özeliklerine göre bölge yürütme kurulunca seçilerek federasyona teklif edilirler.

 

Bölge Yürütme Kurullarının Görevleri ve Sorumlulukları

Madde 13- Federasyon ana statüsü ve yönetim kurulu talimatları çerçevesinde bölgesel faaliyetlerin yapılmasını sağlarlar,

a)       Bölgeye bağlı İllerde Federasyonu temsil etmek, Federasyonun bölgedeki faaliyetlerinin yürütülmesi sağlamak il temsilcileriyle birlikte koordineli olarak çalışmak,

b)       Bölge faaliyet programını hazırlamak ve federasyona bildirmek,

c)       Federasyon talimatlarını ve duyurularını İl temsilcileri ve  il müdürlükleriyle birlikte, spor kulüpleri ile ilgili kişi ve kuruluşlara iletilmek,

d)       Antrenör Hakem Kurs ve faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili hizmetlerini Federasyon ile işbirliği yaparak programlamak ve yürütmek,

e)       Bağlı İl Müdürlüğü ve İl temsilciliklerinden gelen Muay Thai Khan Derece sınavlarının sicil kayıtlarının tutmak bunların arşivini tutmak, dijital ortamda federasyona bildirmek, federasyondan onay yetkisi alarak onaylamak,

f)        Federasyonun düzenleyeceği Hakem ve Antrenör gelişim ile vize seminerlerinin bölgede katılımı sağlamak,

g)       Bölgeye bağlı illerin il birinciliği yarışmalarında Federasyon gözlemcisi olarak görev yapmak,

h)       Bölgeye Bağlı illerde İl hakem kurulunun oluşumu, Bölge Hakem kurulu ile  merkez hakem kuruluna yardımcı olmak ve il hakemi sayısı on dan az olan illerde kursların açılmasını sağlamak,

i)         Bölge Yürütme Kurulu altında federasyona faaliyetlere yardımcı kararlar almak üzere alt kurulları oluşturmak, bu kurulların oluşumu için federasyona teklif etmek.

j)      Federasyonun talimatıyla yapılacak bölge şampiyonlarını yerlerini teklif etmek koordinasyonunu sağlamak,

 

Danışma ve Onur Kurulu,

Madde 14- Danışma ve Onur Kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, Muay Thai alanında veya Türk Sporuna emek vermiş ihtisas sahibi spora üst düzeyde hizmet etmiş kişilerden oluşur       

Kurul onursal bir kurul olup kurulların çalışmalarına geçmiş uygulamalar ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası  konular hakkında  danışmanlık yapar.

 

Teknik Koordinasyon Kurulu

Madde 15- Teknik Koordinasyon kurulu en az bir teknik direktör diplomasına ait Muay Thai sporunda en kıdemli antrenörler arasından oluşur, en az 3 en fazla 5 kişiden oluşur,

             Federasyon başkanı yönetim kurulu kararıyla bu kurulun başındaki kişiyi Teknik Direktör olarak görevlendirir, 5 kademe teknik direktör diplomasına sahip çalıştırıcı yoksa kurulun başkanının teknik direktör olarak görevlendirir, teknik direktör ve kurul federasyon yönetim kurulu kararları çerçevesinde talimatlarla çalışır.

 

Amatör Muay Thai Merkez Teknik Kurulu

Madde 16- Teknik Kurul üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde aranılan özelliklerin yanında,  Muay Thai antrenör belgesine sahip  olan ve bölgesinde tanınan tercih edilen kişi olma koşulu aranır, bu şartları taşımayan kişi varsa federasyon başkanı ve yönetim kurulu kararıyla Muay Thai sporunu iyi bilen bir üye görevlendirilebilir.

             Teknik kurulu en az 7 kişiden oluşur bölge yürütme kurullarınca oluşturulan bölge teknik kurul başkanlarından oluşan üyeler ve federasyon başkan ve yönetim kurulunun atayacağı kişilerden oluşur.

             Amatör Muay Thai Teknik Kurulun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a) Spor dalı ile ilgili teknik konularda istişarelerde bulunmak.

b) Milli takıma çağrılabilecek sporcu ve antrenörler  hakkında Federasyon Yönetim kuruluna görüş bildirmek.

c) Teknik konulardaki ihtilaflarla ilgili görüş belirtmek.

ç) Spor dalı ile ilgili  ihtiyaç duyulan araç gereç ekipman listelerini çıkararak Federasyon Başkanına sunmak,

d) Faaliyet programı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı  yarışma ve  kamp yapılacak yerlerin tespiti ve Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

e) Eğitim Kurulu ile iş birliği yaparak spor dalı ile ilgili yazılı ve görsel materyal hazırlayarak hakem, antrenör ve sporculara  ulaştırmak

f) Spor dalı  ile ilgili ihtiyaç duyulan malzemeler hakkında teknik şartnameler hazırlamak.

            g) Uluslararsı Federasyon kurallarını takip etmek ve bunları aktarmak.

            h)  Yönetim Kurulu ve Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Amatör Muay Thai Merkez Hakem Kurulu,

Madde 17- Amatör Muay Thai Merkez Hakem Kurulu üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, kıdemli Ulusal veya Uluslararası Hakem olma koşulu ile birlikte bölge hakem kurulu başkanı olma şartı aranır.

             Amatör Muay Thai Merkez Hakem Kurulu yönetim kurulunun yayınladığı talimatla belirlenen sayıyla sınırlıdır, Görev, Yetki  ve Sorumlulukları Amatör Muay Thai Merkez Hakem Kurulu Talimatı çerçevesinde  belirlenmiştir.

 

Merkez Eğitim  Kurulu

Madde 18- Merkez Eğitim Kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin yanında, Muay Thai sporunda bilgi sahibi ve bölge eğitim kurulu başkanı olma koşulu aranır.

Eğitim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

                a) Muay Thai sporu ile ilgili her türlü eğitim ihtiyaçlarını saptamak,

                b)Sporcu, antrenör, yönetici ve diğer elemanların yetiştirilmesi, geliştirilmesi için eğitim plan ve programları ile öğretim programlarını hazırlamak, bu amaçla; kitap,dergi gibi eğitsel yayımlar ile film v.b. yayınları sağlamak,

                c) Muay Thai sporu ile ilgili standart antrenman programını düzenlemek,

                d) Sporcu eğitimleri ve kamplarının programlarını hazırlamak,

                e) Bölgeler ve İller düzeyinde Muay Thai  eğitimi ile ilgili olarak antrenör ve diğer elemanların çalışmalarını izlemek, bu çalışmaları rapor halinde  federasyona sunmak,

                f) Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,

 

Merkez Organizasyon Kurulu

Madde 19- Merkez Organizasyon Kurulu Üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, Organizasyon konusunda deneyimli olmak,

Organizasyon Kurulunun Görev, Yetki  ve Sorumlulukları;

             a)Federasyonun ulusal ve uluslararası yarışmaların organizasyonu için yarışmalar öncesi  ve sonrasında yapılması gereken hususları tespit ederek bu konularda görüşmeler yapmak,

             b)Federasyon Alt Kurul Başkanları ile gerekli koordinasyon ve iletişimi sağlayarak yarışmaların organizasyon yönünden istenen amaca ulaşmasını sağlamak,

             c)Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,

 

Dış İlişkiler Kurulu

Madde 20- Dış İlişkiler Kurulu Üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında,  Muay Thai  Spor dalında yeterli bilgi ve deneyim ile yabancı dil bilme koşulu  aranır.

Dış İlişkiler Kurulunun Görev, Yetki  ve Sorumlulukları;

a) Uluslararası Federasyonun eğitim yayınları, faaliyet programlarını takip etmek, uluslararası kural değişiklikleri ile ilgili tercümeleri yapmak ve Federasyona bildirmek,

b)Yurtdışında yapılacak uluslararası yarışma, toplantı, seminer, kurs ve faaliyetlerin yazı ve reglamanların takibini yapmak ve Federasyona bildirmek,

c) Ülkemizde yapılacak olan uluslararası temas, seminer, toplantı ve yarışmaların yazı, reglaman ve davetlerini hazırlamak ve Federasyona iletmek,

d) Ülkemize gelecek yabancı uzman ve katılımcılara refakat etmek, onlara aydınlatıcı bilgiler vermek.

e) Federasyon Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Hukuk Kurulu

Madde 21- Hukuk Kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, hukuk eğitimi almış olması, Hukuk fakültesi mezunu olmayanlarda ise spor  alanında ihtisas sahibi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunları arasında yüksek lisans/doktora yapmış olma koşulları aranır.          

Hukuk Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

                a) Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu ile diğer kurullardan verilecek hukuki konular üzerinde görüş bildirmek,

                b) Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak açılabilecek hukuk davaları ve diğer davalarda federasyonun hak ve çıkarlarını korumak,

                c) Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,

 

Sağlık Kurulu

Madde 22- Sağlık Kurulu üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, tıp doktoru veya psikolojik danışman veya eğitim danışmanı olma özellikleri aranır.

 Sağlık Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

                a) Sporcu, antrenör ve hakemlerin sağlık kartlarını düzenler ve bunu bir sisteme bağlamak,

                b) Sporcuların periyodik sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

                c) Sporcu eğitim sağlık ve araştırma merkezleri ile eşgüdüm içerisinde çalışarak sporcuların dengeli beslenmelerine ilişkin programlar hazırlamak,

                d) Sporcuların yarışmalarda karşılaşabilecekleri psikolojik problemler karşısında danışmanlık yapmak,

                e) Uluslararası faaliyetlere katılacak milli sporcuların doping analizlerini takip etmek,

                f) Federasyon başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,

 

Sponsorluk ve Reklam Kurulu

Madde 23- Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu kararıyla kurulur en az 3 üyeden oluşur.

  Görevleri

                a) Federasyon faaliyet takvimine göre mali kurul ile işbirliği yaparak sponsorluk dosyaları oluşturmak bu dosyalar ile ilgili olarak başkan ve yönetim kurullarının onayını almak

b) Çeşitli kuruluşlar ile sponsorluk ve reklam görüşmeleri yapmak tekliflerde bulunmak

c) Alınan teklifleri Başkan ve yönetim kuruluna sunmak, onayını almak

ç) Sponsorluk yolu ile elde edilen gelirlerin yerinde harcanmasını sağlamak

d) Federasyon için gerekli olan ekonomik kaynakların bulunması konusunda çalışmalar yapmak.

e) Federasyon başkanının verdiği görevleri yapmak.

 

Okul ve Üniversite Spor Geliştirme Kurulu

Madde 24- Muay Thai Spor Eğitim ve Öğretim Kurumları ile İlişkileri Geliştirme Kurulu Üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, Muay Thai sporunu bilen veya sporu desteklemek isteyen akademisyen, öğretim üyesi veya öğretmen kişilerden ve okul içinde eğitim gören sporda derece yapmış sporculardan istenildiği kadar üye alınabilir.

 

Muay Thai Spor Eğitim ve Öğretim Kurumları ile İlişkileri Geliştirme Kurulu üyelerinin Görev, Yetki  ve Sorumlulukları;

a)Muay Thai Sporunun tüm okullara yayılması, Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında ders programına alınması için çalışmalar yapmak,

                b)Muay Thai sporunun  İlköğretim, lise ve dengi okullara girebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalarda bulunmak, Eğitim Kurulu ve diğer kurullar ile müşterek çalışmalar yaparak projeler üretmek.

                c) Ünüversite içerisinde topluluklar kurmak, sosyal ve kültürel şenlilerde sporun faaliyetini yapmak.   

            d) Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Askeri ve Polis Oyunları Spor Geliştirme Kurulu, 

Madde 25- Federasyon yönetim kurulu kararıyla; Muay Thai sporu Askeri Takımların ve askeri Spor Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Polis ve Polis Okulları ile İlişkileri Geliştirme Kurulu Üyelerinde talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, Muay Thai sporunu bilen veya sporu desteklemek isteyen askeri personel ile polis teşkilatında çalışan veya yakın kişilerden üyelerden oluşur,

             Askeri ve Polis Oyunları Spor Geliştirme Kurulu, Görev, Yetki  ve Sorumlulukları;

a)Muay Thai Sporunun Türk Silahlı küvetlerde ve Polis teşkilatında yayılması, Askeri ve Polis Yüksek Okullarında ders programına alınması için çalışmalar yapmak,

                b)Muay Thai CSIM Dünya Askeri oyunlarında oynaması için çalışmalarda bulunmak, Askeri Spor Eğitim Kurulu ve diğer kurullar ile müşterek çalışmalar yaparak projeler üretmek.

               

Basın Kurulu ve Tanıtım Kurulu

Madde 26- Basın Kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, basın ve halkla ilişkiler konusunda deneyimli olma koşulu  aranır.

               

Basın Kurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a)Basın ve Halkla ilişkileri düzenlemek, Muay Thai alanındaki çalışmalar ile  elde edilen ulusal ve uluslar arası başarıların tanıtılması yönünde çalışmalar yapmak.

b) Federasyon faaliyetlerini imkânlar doğrultusunda kamuoyuna duyurmak.

c) Federasyon internet sayfasını güncellemek gerekli haberleri yayınlamak veya yayından çıkarmak.

ç) Spor dalı ile ilgili  kulüpleri, sporcular ve il temsilcilikleri ile ilgili haberleri ve arşiv işlemlerini takip etmek.

d) Yabancı kaynaklardan elde edilen bilgi ve dokümanları web sitesi  aracılığı ile kamuoyuna ulaştırmak.

e) Yazılı ve sözlü basınla diyalog kurarak federasyon haberlerini yayınlatmak.

f) Federasyon başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Profesyonel Şube Faaliyetleri Kurulu,

Madde 27- Profesyonel Şube Faaliyetleri Kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, Profesyonel  Muay Thai spor dalında yeterli bilgi ve deneyime özelikle profesyonel Muay Thai sporuyla uğraşan kişiler tarafından seçilir.

Profesyonel Şube Faaliyetler Kurulunun Görev, Yetki  ve Sorumlulukları;

a)Yurt içinde yapılacak Profesyonel Muay Thai Müsabakalarının talimatlara göre  yapılmasını sağlamak,

b)Yapılacak profesyonel müsabakalar hakkında diğer kurul üyeleriyle iletişim kurmak,

                c)Yurtdışında unvan sahibi sporcularla iletişim kurarak Ülkemizde Profesyonel Muay Thai müsabakaları düzenlemek,

d) Yurtdışında yapılacak uluslararası yarışma, toplantı, seminer, kurs ve faaliyetlerin yazı ve reglamanların takibini yapmak ve Federasyona bildirmek,

                e) Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Profesyonel Muay Thai Hakem Kurulu

Madde 28 - Profesyonel Muay Thai Hakem  Kurulu üyelerinde, talimatın sekizinci maddesinde belirtilen özelliğin dışında, Federasyonun açmış olduğu Profesyonel Hakem Kursunda hakem olmuş olmanın yanında bölge yürütme kurularınca oluşturulan bölge hakem kurulunda başkan veya başkan yardımcısı veya Amatör Muay Thai Uluslararası Hakem olma koşulu aranır.

             Profesyonel Muay Thai Hakem  Kurulunun Görev, Yetki  ve Sorumlulukları;

             Profesyonel Muay Thai Hakem Kurulu yönetim kurulunun yayınladığı talimatla belirlenen sayıyla sınırlıdır, Görev, Yetki  ve Sorumlulukları Profesyonel Muay Thai Hakem Kurulu Talimatı çerçevesinde  belirlenmiştir.

 

Profesyonel Muay Thai Teknik Kurulu

Madde 29- Profesyonel Teknik Kurul bölgesinde tanınan tercih edilen kişi olma koşulunun yanında profesyonel alanda sporcu yetiştirenler arasından seçilir,

             Profesyonel Muay Thai Teknik kurulu en az 7 kişiden oluşur bölge yürütme kurullarınca oluşturulan bölge teknik kurul başkan yardımcılarından ve federasyon başkan ve yönetim kurulunun atayacağı kişilerden oluşur.

             Profesyonel Muay Thai Teknik Kurulun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a)  Profesyonel Şube ile ilgili teknik konularda istişarelerde bulunmak.

b) Süper Liglere çağrılabilecek sporcular ile Profesyonel sporcuların tespitini yapmak

c) Profesyonel alanda Teknik konulardaki ihtilaflarla ilgili görüş belirtmek.

ç) Profesyonel alanda ihtiyaç duyulan araç gereç ekipman listelerini çıkararak Federasyon Başkanına sunmak,

d) Profesyonel Faaliyet programı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı  yarışma, gala özel maçlar yaptırmak, yapılan maçlarda teknik inceleme yapmak.

            e) Uluslararsı Federasyon kurallarını takip etmek ve bunları aktarmak, profesyonel sporcuların şartlarını tespit etmek.

            f)  Yönetim Kurulu ve Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Profesyonel Muay Thai Menajerler Kurulu

Madde 30- Federasyonun açtığı kurslarda Profesyonel Muay Thai menajer belgesi alan kişiler arasından federasyon başkanı ve yönetim kurulunca atanırlar.

         Profesyonel Muay Thai Menejerleri Kurulu Görev ve Sorumluluğu;

         a)Federasyon tarafından düzenlenecek her türlü Profesyonel Muay Thai müsabakalarında görev alacak olan profesyonel Muay Thai lisansına sahip menajerlerin görev alıp almadığını denetlerler.

         b) Görev yapan menajerlerin profesyonellikle ilgili yasal sınırlar içerisinde uyacakları kurallar ile sözleşme sorumlulukları doğrultusunda hareket ve temsil etme yetkilerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapar ve kamuoyuna duyururlar.

         c) Menajerlerin Sporcunun kariyer planlaması, stratejik yaklaşımları, performansı ve bununla ilgili tüm detayları, işinin mali portresi, birlikte çalıştığı antrenör ve diğer ekip elemanları ile ilişkileri, spor sektöründeki diğer kişilerle tüm ilişkileri sporcu ile arasındaki sözleşme hükümlerine uygulanıp uygulanmadığını denetlerler.

        d) Menajerlikle ilgili eğitim ve programları ile katılım koşullarını oluşturur ve yönetim kuruluna sunarlar,

        e) Federasyon Başkanının verdiği görevleri yaparlar.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

                                                                                 

Yeni Oluşturulacak Kurullar

Madde 25- Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bu kurullara eklemeler yapılabilir. Talimatın ana fikrine ve ruhuna uygun görev ve yetkilendirme yapılır.

 

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 26- Bu Talimatta yer almayan hususlarda, düzenleme yapmaya Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük
Madde 27-
Bu Talimat Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, Gençlik ve Spor Genel  Müdürlüğü ve Türkiye Muay Thai Federasyonunun internet  sayfalarında yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

                   

Yürütme
Madde 28
-  Bu Talimat hükümlerini Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı yürütür.

 

         

Geçici Madde 1- Bu talimatın yayınında önce atanmış olan Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile Bölge Yürütme Kurulu Başkanları federasyon yönetim kurulu aksi bir karar alana kadar görevlerine devam ederler.