DİSİPLİN VE CEZA TALİMATI

TÜRKİYE MUAYTHAI FEDERASYONU
DİSİPLİN VE CEZA TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 — Bu talimat, spor ahlakına, disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetişmesine yardımcı olmak ve Muaythai spor faaliyetlerinde disiplini sağlamak için Ceza Kurullarının teşkili, milletlerarası esaslara ve teamüllere uygun olarak, disiplin suçu teşkil eden fiiller ile müeyyidelerinin belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir .

Kapsam
Madde 2 — Bu talimat ; Türkiye Muaythai Federasyonuna bağlı tescilli kulüpleri,
yöneticilerini, Muaythai sporcularını, hakemlerini, antrenörlerini, Muaythai temsilcilerini, Muaythai sporunda görevli kişiler ile bunların yanındaki refakatçi seyirci gibi diğer kişileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 — Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Muaythai Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — Bu talimatta geçen;
Genel Müdürlük   : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon   : Türkiye Muaythai Federasyonunu,
Federasyon Başkanı  : Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanını,
Yönetim Kurulu  : Türkiye Muaythai Federasyonu Yönetim Kurulunu,
Tahkim Kurulu   : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunu,
Disiplin Kurulu  : Federasyon Disiplin Kurulunu,
Genel Sekreter   : Federasyon Genel Sekreterini,
Kulüp    : Türkiye Muaythai Federasyonunda tescilli spor kulüplerini,
Sporcu    : Tescilli olarak Muaythai sporu yapan kişileri,
Federasyon Görevlisi  : Muaythai etkinliklerinde federasyon tarafından görevlendirilmiş idari ve teknik elemanları,
Hakem    : Federasyonca veya yetkili kurum, kuruluş ve kurullarca görevlendirilmiş hakem belgesine sahip kişileri,
Kulüp Temsilcileri : Kulüp yöneticileri, kulüp teknik ve idarecileri ile kulüp antrenörlerini,
Antrenör   : Federasyonun açtığı kurslarda eğici ve çalıştırcılık belgesi alan ve faaliyetlerde görev yapan Muaythai öğretmenini,
Antrenör Asistanı : Antrenörün yanında müsabakalarda ringin köşesine çıkan ve antrenörün yanında asistanlık yapan en az 10. Khan derecesine sahip olan sporcuyu.
Diğer Kişiler   : Kulüpler, Yönetici, Antrenör, Sporcuların yanında müsabakaya gelen refakatçi, seyirci gibi diğer kişileri,
EMF    : Avrupa Muaythai Federasyonunu,
IFMA   : Uluslararası Muaythai Amatör Federasyonunu
WMC   : Dünya Muaythai Konseyini
WADA   : Uluslararsı Anti-Doping Ajansını
ifade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Kurulunun Oluşumu ve Görevleri
 
Disiplin Kurulunun Oluşumu
Madde 5  —  Disiplin Kurulu Federasyonun Ana Statü çerçevesinde;
(1) Disiplin Kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asil, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçer. Asil üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan asil üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır.
(2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerindeki şartlar aranır. Asil ve yedek üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur.
(3) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, kurul üyeleri görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

(4) Disiplin Kurulu üyelerinden;
a) T.C. kimlik numarası  ve iki adet vesikalık fotoğraf,
b) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,
ç) Öğrenim belgesi
istenir.
 
Disiplin Kurulunun Görevleri
Madde 6   — Federasyon Disiplin Kurulu; Muaythai Federasyonuna bağlı tescilli kulüpleri, yöneticilerini, Muaythai sporcularını, hakemlerini, antrenörlerini, Muaythai temsilcilerini, Muaythai sporunda görevli kişiler ile bunların yanındaki refakatçi seyirci gibi diğer kişilerin disiplin ve ceza işlerine bakar.
 (1)  Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları Disiplin Kurulu tarafından verilir.
 (2) Disiplin kurulu, gerektiğinde toplanır. Başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Toplantı için asil üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Disiplin Kurulunun Toplanması
Madde 7 - Disiplin Kurulu, en az iki ayda bir toplanır.
(1) Toplantı, Disiplin Kurulu Başkanının çağrısı üzerine, en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asil üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Toplantı gündemi Disiplin Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.
(2) Disiplin Kurulu, kendi görev alanlarını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere gerek duyulduğunda gündemli olarak toplanır. Bunun dışında Federasyon Başkanının isteği üzerine de toplanır.
(3) Kararlar hazır bulunanların salt çağunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde; Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Alınan tüm kararlar karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.
(4) Başkanın bulunmaması halinde başkan vekili, başkan vekilinin de bulunmaması halinde toplantıya katılan en yaşlı üye Disiplin Kuruluna başkanlık yapar.
(5) Mazeretsiz olarak üst üste üç kere veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört kere toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suç ve Ceza Hükümleri

Cezalar
Madde 8  —  Bu talimata göre verilen cezalar;
a) Uyarma cezası,
b) Müsabakadan men cezası,
c) Hak mahrumiyeti cezası,
d) Müsabakayı seyircisiz oynama cezası,
e) Tescil, lisans iptali cezası,
f) Para cezasıdır.
Kurul bu talimatta yer almayan eylemler hakkında Ulusal ve Uluslararası Muaythai Federasyonları talimat ve kurallarına göre karar verebilir. Söz konusu kuralların ihlalinin, bilmeme veya ihmal neticesi olduğu savı geçerli bir mazeret olarak kabul edilemez. İhlal edeni cesaretlendiren ve yardım eden de ihlal eden gibi cezalandırılır.
Uyarma Cezası
Madde 9  —  İhtar cezası, teşekkül veya kişinin işlemlerde daha dikkatli davranmaları ve aynı davranışı tekrarlamamaları için yazılı olarak yapılan bildirimdir.
Müsabakadan Men Cezası
Madde 10  — 
(1) Teşekkülün veya sporcunun müsabakalara katılmaktan men
edilmesidir.
(2) Müsabakadan men cezası üçe ayrılır.
a) Tek Müsabakadan Men Cezası; teşekküllerin ve sporcuların bir resmi müsabakadan men edilmesidir . Resmi müsabakalarda, oyun disiplini veya cezayı gerektiren nitelikteki fiili nedeniyle oyundan çıkarılan sporcu, o müsabakayı takip eden aynı spor branşının ilk resmi müsabakasına katılamaz.
(1) Süreli Müsabakdan Men Cezası; teşekküllerin ve sporcuların yirmi günden az ve üç yıldan çok olmamak üzere müsabakadan men edilmesidir.
(2) Resmi müsabaka adedi ile men cezası
Resmi müsabaka adedi ile men cezası üç ay ve daha az süreli müsabakadan men cezalarının resmi müsabaka adedi ile ifade edilmesinden ibarettir. Disiplin Kurulu görevli olduğu konularda sporculara bu talimatın ilgili maddeleri uygulanmak suretiyle verdiği süreli müsabakadan men cezalarını aşağıdaki esaslara göre müsabaka adedi ile resmi müsabakadan men cezası olarak belirleyebilir, sonuç olarak;
2-1) On beş güne kadar (1-14) süreli müsabakadan men cezası bir resmi müsabakadan men,
2-2) Yirmi bir güne kadar (1-20) süreli müsabakadan men cezası iki resmi müsabakadan men,
2-3) Yirmi sekiz güne kadar (1-27) süreli müsabakadan men cezası üç resmi müsabakadan men,
2-4) Otuz beş güne kadar (1-34) süreli müsabakadan men cezası dört resmi müsabakadan men,
2-5) Kırk altı güne kadar(1-45) süreli müsabakadan men cezası beş resmi müsabakadan men,
2-6) Altmış güne kadar (1-59) süreli müsabakadan men cezası altı resmi müsabakadan men,
2-7) Yetmiş altı güne kadar(1-75) süreli müsabakadan men cezası yedi resmi müsabakadan men,
2-8) Doksan bir güne kadar (1-90) süreli müsabakadan men cezası sekiz resmi müsabakadan men,
Resmi müsabakadan men cezası verilebilir.

c) Temsili Milli ve Milletlerarası Müsabakadan Men Cezası; Temsili Milli ve Milletlerarası müsabakalardan çıkarılma halinde, Milletlerarası teşekküllerin kendi kuralları uygulanır. Ayrıca gerek görülürse çıkarma nedeni olan suçun mahiyetine göre kişi veya teşekkül Federasyon tarafından hazırlanan evraklar ile Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir.

Hak mahrumiyeti Cezası
Madde 11  — Hakemlik, gözlemcilik temsilcilik, saha komiserliği yapmaktan, teşkilat veya teşekkül yöneticisi, idari ve teknik görevli olarak müsabakalarda hazır bulunmaktan, teşekkül mensubu olarak teşkilatla resmi ilişkide bulunmak ve yazışmaktan mendir.


Hak Mahrumiyeti iki türlüdür;
a) Süreli Hak Mahrumiyeti,
Kişilerin veya teşekküllerin birinci fıkrada yazılı faaliyetlerinden bir aydan beş yıla kadar men edilmesidir.
b) Sürekli Hak Mahrumiyeti,
Kişilerin veya teşekküllerin birinci fıkrada yazılı faaliyetlerinden sürekli olarak men edilmesidir.

Seyircisiz Oynama ve Saha Olayları
Madde 12  — Seyircisi, mensuplar, sporcular nedeni ile olaylardan sorumlu teşekküller, resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezası veya resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılır.  Müsabakaya Seyircisiz Oynatma Cezası Yalnızca seyircilerin tutum ve davranışlarından doğan saha olayları ve tecavüzler nedeniyle (veya genel güvenliğin zorunlu kıldığı hallerde) müsabakaların seyircisiz oynatılmasıdır.
Tescil İptali Cezası
Madde 13  — Kulübün, Muaythai , antrenörün, gözlemcinin Federasyondaki kaydının silinerek, Muaythai etkinlikleri dışında bırakılma cezasıdır.
Para Cezası
Madde 14  — Talimat hükümlerine göre verilen cezanın parasal bedel olarak karşılanmak zorunda bırakılmasıdır.
Ceza Sürelerine Ait Esaslar
Madde 15  —  Süreli müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezalar gün, ay ve yıl hesabı ile uygulanır. l gün 24 saat, 1 ay 30 gün ve 1 yıl 365 gündür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suç Oluşturacak Eylemler ve Verilecek Cezalar

Uyarma Cezasını Gerektiren Haller
Madde 16  —
(1) Federasyona ve ilgili kuruluşlarına karşı yapmakla yükümlü olunan bir işlemin kasıtsız yerine getirilmemesi veya eksik veya yanlış yerine getirilmesi,
(2) Federasyonun yetkili merciler tarafından sorulan hususlara istenilen izahata kasıtsız olarak süresinde cevap verilmemesi veya eksik veya yanlış cevap verilmesi,
Centilmenliğe Aykırı Hareketler
Madde 17  —  Onur kırıcı ve spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunan müsabakalarda kural dışı hareket eden kişiler, bu hususlarda ayrı bir ceza hükmü bulunmadığı taktirde yirmi günden bir yıla kadar müsabakalardan men veya bir aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, ilgiliye para cezası da verilebilir.
Federasyonun yetkili makam ve mercilerine karşı yerine getirilen görevlerden dolayı müstehzi veya nazik olmayan şekilde hareket edilmesi halinde; Bu fiilleri işleyenler hakkında yönetim kurulunun belirleyeceği para cezaları veya bir aydan altı aya kadar  hak mahrumiyeti cezaları verilir.
Talimatlara Aykırı Hareket
Madde 18  —  Muaythai faaliyetleriyle ilgili yönetmelik, talimat ve benzeri kurallara kasten aykırı harekette bulunanlara, bu hususta ayrı bir ceza hükmü bulunmadığı takdirde iki aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir. Ayrıca, ilgiliye para cezası da verilebilir.
Hakaret Suçu
Madde 19  — 
(1) Federasyon ile bağlı olduğu kurumlara ve görevlilerine, Tahkim Kurulu üyelerine, diğer federasyonların görevlilerine, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerine karşı hakaret eden kişi üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti ve/veya para cezası ile cezalandırılır.
(2) Jüri, hakem, teknik direktör, gözlemci veya temsilciye karşı hakaret eden kişi bir aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti ve/veya para cezası ile cezalandırılır.
(3) Kulüp yöneticilerine veya sporculara karşı hakaret eden kişi bir aydan altı aya kadar müsabakalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti ve/veya para cezası ile cezalandırılır.
(4) Hakaret fiili sporcuların bulunduğu bir ortamda veya internet üzerinden, fiilen veya yayın yolu ile yapılırsa veya yaptığı görevden dolayı veya görevi sırasında hakaret eden kişilere verilecek cezalar üçte birinden yarısına kadar arttırılır.
Müessir Fiil
Madde 20  —  (1) Federasyon görevlilerine, Tahkim Kurulu üyelerine, diğer federasyonların görevlilerine, Federasyon Başkanına, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Federasyon tarafından atanmış kişilere karşı müessir fiil işlendiğinde, altı aydan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya para cezası verilir.
(2) Kulüp Yöneticisi veya Muaythai’cilere  karşı müessir fiil işlendiğinde; üç aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya para cezası verilir.
(3) Jüri, hakem, teknik direktör, gözlemci veya temsilciye karşı işlendiğinde altı aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti ve/veya para cezası ile cezalandırılır.
(4) Müessir fiil Muaythai ile ilgisi bulunmayan kişiler aleyhine işlenirse üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti ve/veya para cezası verilir.
(5) Saldırı birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek ceza bir kat arttırılır.
Sahte Lisans Kullanımı
Madde 21  — Kul1anmaya hakkı olmadığı lisansı ve sair belgeleri kullanarak müsabakaya katılan sporcular, üç aydan iki yıla kadar müsabakalardan men, katılmayı temin edenler ise üç aydan iki yıla kadar hak mahrumiyeti ve/veya para cezası ile cezalandırılırlar.
Sahtecilik ve Teşkilatı Kandırma Suçu
Madde 22  — 
(1) Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya Teşkilatı kandıran veya gerçek olmayan evrak düzenleyen ve bunları bilerek kullanan veya kullandıranlar altı aydan iki yıla kadar müsabakalardan men ve o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya para cezası ile cezalandırılırlar.
(2) Disiplin Kurulu; ilgili teşekkülü; talimata göre cezası ile cezalandıracağı gibi. İlgililer hakkında mahalli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir.
Ceza Süresini Beklememek
Madde 23  —  Tek müsabakadan men cezasına rağmen oynayan, beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya idari tedbirin tebliğine rağmen bu tedbir kaldırılmadan müsabakaya katılanlar veya bunu temin edenler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya para cezası ile cezalandırılırlar.
Cezalı Hak Mahrumiyeti Süresini Beklememek
Madde 24  — Hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde veya idari tedbir ile müsabakaya katılmaktan veya yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen müsabakaya katılanlar veya yöneticilik yapanlar üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya para cezası ile cezalandırılırlar.
İzinsiz Dış Görev
Madde 25  — Yabancı bir ülkenin milli veya temsili takımında, Federasyonun izni olmadan görev kabul eden veya müsabakaya katılan kişiler üç aydan altı aya kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya para cezası ile cezalandırılırlar.

İzinsiz Müsabaka Yapmak ve Mazeretsiz Müsabakaya katılmamak
Madde 26  — 
(1) Yetkili Makamlardan izin alınarak yapılması gereken müsabakayı izinsiz yapanlar veya yaptıranlar veya böyle bir müsabakayı yönetenler bir aydan üç aya kadar müsabakalardan men veya altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti ve para cezası ile cezalandırılırlar.
(2) Federasyonun tertiplediği müsabakalara katılması gerektiği halde Federasyonca uygun görülmeyen sebepler ileri sürerek, mazeretsiz katılmayan veya mazeretini faaliyet başlamadan üç gün önce yazılı olarak bildirmeyen yönetici, sporcu, hakem, antrenör, temsilci ve diğer ilgili kişiler üç aydan altı aya kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti ve/veya para cezası ile cezalandırılır.
(3) Federasyonca düzenlenen Milli müsabakalara davet edildikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan, geç katılan, çalışma ve müsabaka yerini izinsiz terk eden veya mazeretini faaliyet başlamadan üç gün önce yazılı olarak bildirmeyen yönetici, hakem, antrenör, temsilci, sporcu ve diğer ilgili kişiler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya para cezası ile cezalandırılır.
Federasyondan İzin Alınarak Yapılan Müsabakalarda Taahhüdünü Yapmayanlar,
Madde 27 –
(1) Federasyonun izniyle gerçekleştirilen müsabakalarda federasyona karşı taahhüdünü yerine getirmeyen kişi, kurum ve kuruluşlara altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti, müsabaka yapamama cezası veya para cezası ile cezalandırılır. 
(2)Müsabakalarda sponsor olan kişi, kuruluş, idareci, antrenör, sporcu ve diğer kişilere karşı  maddi ve manevi taahhüdünü yerine getirmeyenlere altı aydan iki yıla kadar hak mahrumiyeti veya para cezası ile cezalandırılır.
Milli Şerefi İhlal
Madde 28  — 
(1) Yurt içinde veya dışında her ne suretle olursa olsun, Türklüğü veya yabancı bir Milletin onurunu kırıcı hareketlerde bulunanlar altı aydan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve para cezası ile cezalandırılırlar.
(2) Ağır hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. Ayrıca ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Saha Olayları
Madde 29  —  Spor çalışma ve müsabakalarının yapıldığı saha ve tesislerde güvenliği bozan, olay çıkaran, yaralamak, yakıp yıkmak, tahrip etmek gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunan kişiler altı aydan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya para cezası ile cezalandırılır.
Suça Teşvik
Madde 30  —  Müsabaka sırasında veya dışında sporcu veya seyircileri rakip sporcular, yöneticiler veya müsabakayı yönetenler aleyhine tahrik suretiyle suça teşvik eden kişi, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya para cezası ile cezalandırılır.
Müsabakanın Devamına Engel Olmak
Madde 31  — 
(1) Her ne suretle olursa olsun, müsabakanın başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına engel olanlar üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya para cezası ile cezalandırılırlar.
(2) Teşekküller ise bir aydan üç aya kadar müsabakalardan men ve para cezası ile cezalandırılırlar. Teşekküle verilen cezanın yerine resmi müsabaka adedi ile men cezası uygulanabilir.
Tanıklıktan Kaçınmak
Madde 32  —  Soruşturma sırasında tebligata rağmen mazeretiz olarak tanık sıfatıyla yazılı beyanda bulunmayan veya tanıklıktan kaçınan veya bildiklerini saklayan veya yalan tanıklık eden veya ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde merciine duyurmayanlar üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Doping Yapmak
Madde 33  —  Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarında doping kontrollerini kabul etmeyen veya dopingli oldukları tespit edilen sporculara ve bunların sorumlularına aşağıdaki cezai müeyyideler uygulanır.
a) Uluslararası Federasyonlarca düzenlenen spor müsabakalarında doping yaptığı belirlenen sporcular doping suçunun işlendiği tarihten itibaren Uluslararası Federasyonca verilen ceza aynen uygulanır. Bu sporcu ve sorumlularına ilgili müsabakalar için verilmiş ödül varsa geri alınır.
b) Yurtiçi spor müsabakaları öncesi, süresi veya sonrasında doping kontrolü için numune vermekten her ne suretle olursa olsun imtina eden sporcu ve sorumluları doping yapmış veya doping yapmaya teşebbüs etmiş sayılırlar. Bu bent kapsamına girenlere, suçun işlendiği tarihten itibaren en az bir, en fazla iki yıl spor müsabakalarından ve faaliyetlerden men cezası verilir.
c) Yurtiçi spor müsabakalarında yapılan kontrollerde dopingli olduğu tespit edilen sporculara ve sorumlularına en az iki, en fazla dört yıl müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir .
d) Daha önce doping ile cezalandırılmış sporcu ve sorumlusu tekrar doping suçu (numune vermekten imtina etme dahil) işlediği takdirde bunlara suçun işlendiği tarihten itibaren ömür boyu müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir .
e) Doktorunca daha önce bildirimde bulunulmayan ancak tedavisi için kullanılması zorunlu olan ilaçlar nedeniyle dopingli olduğu tespit edilen sporcu ve sorumlularına suçun işlendiği tarihten itibaren en az bir ay , en fazla bir yıl müsabaka ve faaliyetlerden men ve/veya para cezası verilir .
f) Bağımsız doping alım görevlileri veya Federasyon tarafından görevlendirilen elemanlar tarafından yapılacak kontrollerde üzerlerinde, kamp veya müsabaka yerlerinde, odalarında veya dolaplarında doping maddesi bulunanlara ve görevlilerin aramalarına mani olan ve arattırmaktan imtina edenlere en az altı ay ile bir yıl arasında müsabaka ve faaliyetlerden men ve/veya para cezası veri1ir.
g) Dopingli oldukları tespit edilen ve haklarında cezai müeyyide uygulanan sporcu ve sorumluları antrenörlük kurslarına kabul edilmez. Dopingli sporcunun antrenörü ve sorumlularının evvelce almış oldukları antrenörlük belgesi, serbest giriş kart vb. belgeler iptal edilir .
h) Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından her yıl ortak yayınlanan, sporcular tarafından kullanımı yasak olan madde ve yöntemleri kullandığı gerekçesi ile ceza almış bulunan sporcu, antrenör ve diğer spor elemanları ve sorumlularının cezası, bu madde ve yöntemlerin listeden çıkartılması halinde kendiliğinden düşer. Listenin Federasyona tebliğini takibeden en geç 15 gün içinde cezanın kaldırıldığı ilgililere duyurulur.
Sair Hallerde Menfaat
Madde 34  — 
(1) Muaythai müsabakaları sırasında, öncesinde veya sonrasında Muaythai müsabakalarını kullanarak kurum ve kişilerden kendi çıkarı için maddi menfaat temin edenler veya bu suretle sporculara maddi menfaat adayanlar veya temin veya ita edenler altı aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve para cezası ile cezalandırılırlar.
(2) Müsabakaları kasıtlı olarak yanlı ve yanlış yöneten hakemlere bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti veya para cezası verilir. Bu eylemleri nedeniyle maddi veya manevi menfaat temin edenlere daimi hak mahrumiyeti ve para cezası verilir.
(3) Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Görev Suçu
Madde 35   — Federasyonca teklif edilen ve kişilerce kabul edilen herhangi bir görevin ifasında şeref ve haysiyete, spor terbiye ve disiplinine, yazılı kurallarına veya yazılı uyarmaya rağmen buna aykırı hareket edenlere, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti ve/veya para cezası verilir.
Kamp Alanları ve Tesis olayları
Madde 36  —   Muaythai çalışmalarının yapıldığı kamp alanları ve tesislerde veya çalışma veya müsabaka seyahatlerinde; emirlere uymayan,alaylı, kaba ve çirkin hareketlerde bulunanlara, güvenliği bozan, olay çıkaran, yakıp yıkan, eşyaları ve çevreyi tahrip etmek gibi saldırgan hareketlerde bulunan veya kafilenin huzurunu bozan sporculara, antrenörlere, kulüplere, mensuplara, velilere veya taraftarlara bir aydan üç yıla kadar müsabakalardan men, hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.


Faaliyet Raporunu Vermemek
Madde 37  —  Kamp, kurs, müsabaka gibi Muaythai faaliyetlerinde görevlendirilen ve bu konuda rapor düzenleyip verme zorunluluğu olanlardan; en geç faaliyeti takip eden yirmi gün içinde raporunu vermeyenlere veya gerçeğe aykırı rapor verenlere altı aydan  üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Usul Hükümleri

 Birinci Kısım
 İdari Tedbirler

 

İdari Tedbir
Madde 38  —  Kesin bir ceza hükmü bulunmadığı durumda, disiplin işlemleri sonuçlanana kadar suç işlediği düşünülen kulüp, sporcu, antrenör, hakem ve diğer kişileri resmi yarışmalara katılmaktan men etmek, gerçek veya tüzel kişilere hak mahrumiyeti vermek veya her türlü yarışmalardan ve yarışmaları yönetmekten yasaklamaktır.
İdari Tedbir Uygulama Yetkisi
Madde 39   — Bu talimat hükümleri doğrultusunda Federasyon Başkanı, başkan vekili  veya as başkan; sporcuları, antrenörleri, müsabakalardaki görevliler, kulüpler ve kulüp yöneticileri ile diğer kişiler hakkında idari tedbir uygulayabilirler.

İdari Tedbirin Başlaması
Madde 40  — 
(1) İdari tedbir;
a) Bu talimatta yazılı disiplin suçunu oluşturan eylemi nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarılan sporcu için müsabakadan çıkarıldığı anda,
b) Durumun önemine göre, yetkili yerlerce soruşturma evrakının tamamlanması sırasında, Federasyon Başkanı, başkan vekili veya as başkanın verdiği kararla, yürürlüğe girer.
(2) Disiplin Kurulu, görev alanına giren konulardaki soruşturmanın sonuna kadar, idari tedbirin kapsamını yeniden saptayabilir veya idari tedbiri kaldırabilir.

İdari Tedbirin Bildirimi
Madde 41  —  İdari tedbir; elden tebliğ, yıldırım telgraf, telefaks, hızlı posta, elektronik posta veya hertürlü haberleşme yolu ile ilgililere duyurulur. Ayrıca; Federasyonun resmi internet sitesinde de yayınlanabilir.

İkinci Kısım
Cezayı Azaltan ve Çoğaltan Hükümler  

Teşebbüs
Madde 42  — Suçun teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde, tayin olunan cezanın yarısına kadar indirilebilir.

Tahrik
Madde 43  — 
(1) Suçun tahrik sonucu işlendiği anlaşıldığı hallerde, tayin olunan cezalar üçte birinden yarısına kadar indirilebilir.
(2) Tahrik sonucu işlenen fiillere ait sürekli hak mahrumiyeti cezaları üç yıla çevrilir.

Takdiri Azaltıcı Sebep
Madde 44  —  Tahrik sebebi ile azaltmadan ayrı olarak ceza kurallarınca teşekkül ile kişi lehine cezayı azaltacak takdiri sebepler kabul edilirse, cezanın yarısına kadarı indirilebilir.

Tekerrür
Madde 45  —  Cezasına ait infazın tamamlandığı faal sezon içinde cezayı veren kurulun görevine dahil tekrar suç işleyen kişi hakkında tayin edilecek ceza yarısı nispetinde arttırılarak verilir .

Cezada İçtima
Madde 46  —  Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren filler, ayrı ayrı cezalandırılıp birlikte hükme bağlanır. Ceza verirken önce ağırlaştırıcı nedenler sonra hafifletici nedenler dikkate alınır.

Aktif Pişmanlık
Madde 47  —  Disiplin suçu işlemek kastıyla uygun eylemi gerçekleştirdikten sonra kişinin vazgeçmesi nedeniyle suç tamamlanmamışsa, eylemi işleyen yine cezalandırılır ve fakat cezası yarısına kadar indirilebilir.

Ağırlaştırıcı Nedenler
Madde 48   — Bu talimata göre müsabakalardan men, hak mahrumiyeti ve para cezasını gerektiren suçlar; yabancı ülkelerde veya uluslararası müsabakalarda işlenirse veya yetki ve görevin kötüye kullanılması hallerinde veya iştirak hallerinde veya medya aracılığıyla yapılan açıklamalarda Genel Müdürlük veya Federasyonun tüzel kişiliği aleyhine veya görevlilerinin imaj ve otoritesine zarar verilmişse veya son iki yıl içinde bu talimata göre başka disiplin suçu işlenmişse verilecek cezalar bir katına kadar arttırılabilir.

Üçüncü Kısım
Soruşturma ve Karar

 
Soruşturmanın Açılması
Madde 49  — (1) Suç oluşturan eylemler nedeniyle Disiplin Kuruluna sevk işlemleri Federasyon Başkanı, Başkan vekili veya görevlendirilmiş Asbaşkan tarafından yapılır.
(2) Hakemlerin eylemleri,  Merkez Hakem Kurulundan sorumlu Asbaşkan tarafından değerlendirilir. Hakemler hakkındaki Disiplin Kuruluna sevk işlemleri, Merkez Hakem kurulunun veya İl Hakem Kurulunun önerisi üzerine ilgili Asbaşkan ve Merkez Hakem Kurulunca yapılır.
(3) Disiplin Kuruluna sevk yazılarında; olayın özeti, tarihi, eylemin çeşidi, cezalandırılması istenen özel ve tüzel kişi ve kulüplerin isimleri belirtilir.

Savunma
Madde 50  —
(1) Söz konusu eylem üzerine Disiplin Kuruluna sevk edilenlerin, önce yazılı savunmaları alınır.
(2) Yazılı savunma, Disiplin Kuruluna verilir. Kurul, gerek görürse veya ilgili talep ederse sözlü savunma alınabilir.
(3) Kulüpler, kulüp başkanı veya başkanın görevlendireceği yetkililer tarafından savunulur.
(4) İvedi durumlarda savunma yıldırım telgraf, hızlı posta elektronik posta veya telefaksla alınabilir. Telgrafın, hızlı postanın, elekronik posta veya telefaksla kişiye veya kulübe veya federasyondaki resmi adresine ulaştığı tarih, bildirim tarihi sayılır. Elektronik postanın kabul edilebilmesi için federasyona daha önce bildirilmiş e-mail’den gelmesi halinde kabul edilebilir.
(5) İvedi durumlarda savunma isteme bildirimi Genel Sekreter aracılığıyla da yapılabilir.
(6) Bildirimi almamakta art niyet gösteren kulüp veya kişilere karşı bu yönde tutulan bir tutanak, bildirim evrakı yerine geçer.
(7) Bildirimi izleyen yedi gün içinde mazeretsiz olarak savunma vermeyen kişi veya kulüp, savunmasından vazgeçmiş sayılır.

Soruşturma
Madde 51  —
 (1) Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının Disiplin Kuruluna sunulması üzerine soruşturma başlar.
(2) Disiplin Kurulu, önce idari tedbir ve savunma konularını inceler. Disiplin Kurulu, soruşturması başlatılan işlemleri izler ve eksik kalan kısımları tamamlar. Gerek gördüğü takdirde rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü ifadeleri alınır. Diğer görevli ve yetkililerin, tanık sıfatıyla yazılı veya sözlü ifadeleri alınabilir. Sözlü ifadeler yazılı hale getirilip, ifadeyi verene imzalattırılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen tanıklar hakkında da disiplin işlemleri başlatılabilir.
(3) Disiplin Kurulu, müsabakalarla ilgili olaylarda kararı verirken, jüri , hakem ve teknik direktör raporlarını dikkate alır.
(4) Tanıklar, bildirimi izleyen beş gün içinde yazılı ifadelerini Federasyona ulaştırmak zorundadırlar.
(5) İncelenen olayda sorumluluğu bulunmasına rağmen, Disiplin Kuruluna sevk edilmeyen, diğer kişiler hakkında da disiplin kurulu doğrudan soruşturma başlatabilir.
(6) Disiplin Kurulunun dış yazışmalarını raportör yürütür.
(7) Konunun Tahkim Kuruluna sunulması halinde; Yönetim Kurulu incelemeyi ve/veya ön soruşturmayı yürütmüş olan ilgiliye Federasyonu temsil görevini verebilir.

Karar
Madde 52  —  (1) Disiplin Kurulu, savunma evraklarının Federasyona ulaşmasından itibaren, en geç on beş gün içinde karar verir.
(2) Muaythai müsabaka sezonunun bitiminden sonra yapılan özel müsabakalarda meydana gelen olaylar ve işlenen suçlarla ilgili kararlar için bu süre uygulanmayabilir. Kurul, soruşturmanın tamamlanması koşulu ile iki sezon arasına rastlayan durumlarda, bu müsabakalar için kararını, o kategorideki müsabakaların başlama tarihine kadar verebilir. Yeni sezonun başlamasından itibaren verilen ceza uygulanır.
(3) Disiplin Kurulu kararını verirken, delillerden, soruşturma ve incelemeden edindiği bilgileri esas alır.
(4) Kararlar; cezalandırmaya, ceza verilmesine gerek olmadığına ve verilen cezanın ertelenmesine veya düşmesine veya görevsizliğe yönelik olabilir.
(5) Verilen kararlarda; ceza veya diğer kararların gerekçesi, içeriği ve cezanın uygulama usulleri ve varsa cezayı azaltan ve çoğaltan sebepler gösterilir. Ceza kararında; idari tedbirli süreler mahsup edilerek bakiye ceza miktarı belirtilir.
(6) Ceza kararlarına Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Ancak itiraz cezanın uygulanmasını durdurmaz.

Dördüncü Kısım
Soruşturma ve Ceza Zamanaşımı

 
Soruşturma Zamanaşımı
Madde 53   —
(1) Uyarı cezasını gerektiren fillerde altı ay, müsabakalardan men ve süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren fiillerde bir yıl, sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren fillerde üç yıl geçmesi ile soruşturma ortadan kalkar. Soruşturma zamanaşımının başlangıcı olay günüdür.
(2) Muaythai etkinliklerinden kesintisiz olarak en az bir yıl önce ayrılmış kişiler hakkında soruşturmaya başlanmaz.
Ceza Zamanaşımı
Madde 54  —
 (1) Uyarı cezası altı ay, müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları üç yıl infaz edilmezse ortadan kalkar.
(2) Ceza kararlarında zamanaşımı, kararın ilgiliye tebliğ edildiği veya ceza infazının herhangi bir suretle durduğu günden işlemeye başlar.
Soruşturma ve Ceza Zamanaşımının Kesilmesi
Madde 55  —  Soruşturma ile ilgili işlemler ve ceza karar verilmesi, tahkikat zaman aşımını, kararın infazına dair her işlem ceza zaman aşımını keser .
 
Beşinci Kısım
Bildirim ve Uygulama

Kararların Bildirilmesi
Madde 56  — 
(1) Kararın bildirilmesi ve uygulanmasına esas olmak üzere, Disiplin Kurulu, verilen kararların hüküm fıkrasını, ilgili kişi ve kuruluşlara yıldırım telgraf, hızlı posta, elektronik posta veya telefaksla bildirir. Anılan vasıtalarla bildirim tarihi kararın bildirim tarihi olarak esas alınır. Gerekçeli kararlar da ivedi biçimde iadeli taahhütlü olarak gönderilir.
(2) Disiplin Kurulu verilen cezanın başlangıç ve bitiş tarihlerini kararında açıkça belirtir.
Kararların Sicil Olarak Tutulması
Madde 57   — Alınan disiplin kararları, ilgililerin Federasyonda bulunan sicil dosyalarında ve bilgisayar ortamındaki dosyalarında bulundurulur veya tutulur. Ayrıca Federasyonun web sitesinde Disiplin ve Ceza Kuruluna ait kararların yayınlandığı bir bölüm yapılır.

Altıncı Kısım
İtiraz

İtiraz Yeri ve İtiraz Usulü
Madde 58  — 
(1) Disiplin Kurulunca verilen kararlara karşı bildirimden itibaren yedi gün içinde Genel Müdürlük Tahkim Kuruluna yazılı bir dilekçe ile itraz edilebilir.
(2) Başvuru sahibi, ayrıca başvuru ücretini yatırmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Aksi halde bu makbuz ibraz edilinceye kadar dilekçesi işleme konmaz. Beş gün içerisinde başvuru ücreti ile diğer giderlerin yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır.
(3) Disiplin Kurulunca verilen daimi hak mahrumiyeti cezası, itiraz konusu olmasa dahi Disiplin Kurulu bu kararı Tahkim Kuruluna gönderir. Tahkim Kurulunca karar doğrudan incelenir.
(4) İtiraz ücretleri; itirazın yerinde bulunmaması kararı çıkması halinde iade edilmez federasyona gelir kaydedilir. 
(5) Disiplin Kurulunun kararlarına, cezalandırılan kişi veya bağlı olduğu kulüp veya Başka spor dalında faaliyet yapan Federasyon itiraz edebilir. Karar kulüp hakkında verilmiş ise, itiraz, kulüp başkanı veya görevlendireceği yönetici tarafından yapılır.
(6) Disiplin Kurulunun kararlarına yönelik itirazlarda, Tahkim Kurulu Yönetmeliğinde ve mevzuatında gösterilen usul uygulanır.
Uygulamanın Durdurulması
Madde 59  —  Tahkim Kuruluna başvuru icra ve infazı durduramaz. Ancak; Kurul, fevkalade ivedi durumlarda, ilgilinin talepte bulunması koşuluyla, başvuru veya itiraz konusu kararda hukuka ve talimata açıkça aykırılık bulunması halinde ve yargılamanın seyrini dikkate alarak, icra veya infazın durdurulması yönünde karar vererek tedbir veya infazı durdurabilir.
Karar
Madde 60  —  Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulunun verdiği kararın aynen veya değiştirilerek onanmasına, ya da bozulmasına karar verebilir. Kararlar gerekçeli olarak yazılır ve taraflara bildirilir. Tahkim Kurulu kararları kesindir, bozma kararlarına karşı Disiplin Kurulunun direnme hakkı yoktur.
 
Yedinci Kısım
Soruşturmanın İadesi

Soruşturmanın İadesi, Ertelenmesi ve Usulü
Madde 61  —  Kesinleşen bir kararda dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları veya kararın verilmesinde esaslı bir hataya düşüldüğü veya kararı etkileyecek yeni bir delilin ortaya çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce, yazılı kurallarda ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; Federasyon Başkanı kendiliğinden veya ilgilinin talebi üzerine, Disiplin Kurulundan, kesinleşen kararın yeniden incelenmesini veya karar, ceza verilmesine yönelik ise, cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna kadar ileri bir tarihe bırakılmasını isteyebilir. Bu istek üzerine Disiplin Kurulu, cezanın yerine getirilmesinin ileri bir tarihe bırakılıp bırakılmayacağını takdir ettikten sonra, inceleme sonucuna göre, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir.


ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler

Farklı Hüküm Halinde Uygulama
Madde 62  —  Daha önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliklerine göre verilmiş ve infazı tamamlanmamış olan cezalar ile Fiil işlendiği zaman yürürlükte olan Disiplin ve Ceza Talimatı ile sonradan yayımlanan Disiplin ve Ceza Talimatı hükümleri birbirinden farklı ise ceza alan ilgilinin lehine olan hüküm uygulanır.
Ceza Talimatının Bütünlüğü
Madde 63  —  Federasyonun çıkarmış olduğu diğer talimatlara, bu talimattaki görev ve yetkileri kısıtlayan hükümler bütünleştirilerek uygulanır, bu talimata bahsi geçmeyen ve diğer talimatlarda belirtilen görevleri yerine getirmeyenler hakkında bu talimat hükümlerinin benzer maddelerine göre işlem yapılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Önceki Talimat ve Yönetmelikler
Madde 65  —  Bu talimatın yayımlandığı tarihten itibaren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yayınlanarak uygulanan Ceza Yönetmelikleri Türkiye Muaythai Federasyonu için yürürlülüğü kalkar,
Yürürlülük
Madde 66  —  Bu talimat Genel Müdürlük ve Federasyonun internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 67  —  Bu talimat hükümlerini Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığı yürütür.