SPORCU LİSANS,TESCİL,VİZE VE TRANSFER TALİMATI

 

TÜRKİYE MUAYTHAI FEDERASYONU

SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE, TRANSFER İLE KULÜP TESCİL VE SÖZLEŞME USÜL TALİMATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç:

Madde – 1 Bu Talimatın amacı; Muaythai sporunu yapacak kişiler ve kulüp veya tüzel kuruluşlar ile bu alanda yarışmalara katılacaklar ilgili tescil, lisans, vize, transfer ve sözleşme ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.

 

Kapsam

Madde – 2 Bu Talimat; Ferdi olarak yapan sporcuları, Muaythai Federasyonu tescilli spor kulüpleri, özel ve tüzel spor  eğitim tesis ve merkezlerini, Muaythai yapan öğretim kurumları ve diğer kurum ve kuruluşların lisans, tescil, vize ve transfer ve sözleşme işlemlerine ilişkin yöntem ve ilkeleri ile Genel Müdürlük tarafından tescilleri yapılan ve yapılacak olan Muaythai kulüpleri ile şirketlerin ve diğer spor kulüplerinin şubelerinin kayıt ve tescillerini kapsar.

 

Dayanak

Madde – 3 Bu Talimat; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Muaythai Federasyonun Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde – 4

Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük         : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon                 : Türkiye Muaythai Federasyonunu, 

Federasyon Başkanı   : Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu          :Türkiye Muaythai Federasyonu Yönetim Kurulunu,

İl Müdürlüğü              : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü                   : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

Disiplin Kurulu           : Türkiye Muaythai Federasyonu Disiplin Kurulunu,

İl Temsilcisi                : Türkiye Muaythai Federasyonu İl Spor Dalı Temsilcisini,

Spor Kulübü                : Genel Müdürlük tarafından Muaythai tescili edilmiş spor kulübünü,

Lisans                          : Muaythai yarışmalarına katılacaklara verilen tescil belgesini,

Tescil                           :Muaythai yarışmalarına katılacakların ilgili spor federasyonuna veya yetkilendirdiği kuruluşa yaptıracağı kayıt ve onay işlemini,

Vize                             : Spor yarışmalarına katılabilmek için lisansın her sezon onaylanmasını

Transfer ( Geçiş )        : Bir sporcunun kulüp değiştirmesini,

Sözleşme                    : Sporcu ile Kulüp arasında yapılan yazılı anlaşmayı

İzin                              : Sporcunun kulübünde bulunmayan bir spor branşı başka kulüpte yapması

                                    için kulübü tarafından verilen muvafakat belgesini, 

İlişiksiz Belgesi           : Sporcunun transfer olmadan önceki kulübüyle ilişkisinin kesildiğine dair kulübünce verilen onaylı belgeyi ( bonservis’i )Tanımlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Lisans, Tescil, Vize, Transfer ve Sözleşme İlkeleri

 

Muaythai Yarışmalarında Lisans Uygulaması:

Madde – 5  Muaythai yarışmalarına katılabilmek için, bu Talimat ilkelerine göre lisans alınması ve bu lisansların her sezon Federasyona veya yetkili kuruluşlara vize ettirilmesi zorunludur. Federasyon veya yetkili kuruluşlar dışında verilen lisanslar geçersizdir.

 

Spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına Federasyondan bireysel sporcu lisansı alabilirler ve her yıl bu lisanslarını Federasyona veya yetkili kuruluşa vize ettirirler.

 

İlk defa bireysel sporcu lisansı çıkartan sporcular, sezonu tamamlamadan kulüp adına lisans çıkartabilirler. Kulüp adına lisans çıkartan sporcular kulübünden ilişiksiz belgesi alarak sezon bitimini tamamlayıp ayrılabilirler.

 

Kulüp adına lisans çıkardıktan sonra bireysel sporculuğa dönen ve o sezonda tekrar başka bir kulüp adına lisans çıkartmak isteyen sporcular, eski kulübüne, öngörülen ilişiksiz belgesi bedelini ödeyerek, vize süresinin bitimini beklemeden kulüp lisansı çıkartabilirler. Ancak; Federasyon programında yer alan herhangi bir yarışmaya katılmadığını belgelemek zorundadır.

 

Sporcu bu talimatta belirtilen kurallar dahilinde gerekli transfer ücretinin ödemeyi kabul eden sporcunun ilişiksiz belgesini kulübün vermemesi durumunda; sporcu daha önceden spor kulübü ile talimat hükümlerinde sözleşme yapmamışsa, kulüpten ayrılmak isteyen sporcu, ilişiksiz belgesi bedelini doğrudan Federasyonun ilgili hesabına yatırarak banka ödendi belgesiyle birlikte, dilekçe ile Federasyona başvuruda bulunur. Buna göre; İlişiksiz Belgesi, sporcuya Federasyon tarafından en kısa sürede verilir.

 

İlişiksiz Belgesinin sporcuya verilmesinden başlayarak, eski kulüp, beş iş günü içinde Federasyona hesap numarasını bildirerek, ilişiksiz belgesi bedelinin Federasyondan kulüp hesabına aktarılmasını sağlar. Süre aşımı durumunda kulüp hiçbir hak iddia edemez.

 

Federasyonun yılık sezonda resmi ve ulusal müsabakalarına katılarak ilk iki dereceye girenler ile yıllık sezonda Federasyonun en üst liginde finale kalan ferdi ve kulüp sporcuları, o yıl sezon bitene kadar başka federasyonların resmi ve ulusal faaliyetlerine katılamazlar.  (Katıldıkları tespit edilen sporcular ile antrenör ve kulüpleri ceza ve disiplin kuruluna sevk edilirler).  

 

Lisans İşlemleri:

Madde – 6  Muaythai sporunda lisans çıkartmak için gerekli asgari yaş ( 05 ) beş’tir

Belgelerin kulüp veya sporcu tarafından doğru ve eksiksiz olarak doldurulması ön koşuldur. Lisans ve Vize Başvuru Formundaki bilgilerin doğruluğundan;

1-Kulüp adına çıkartılan lisanslarda kulüpler,

2-Bireysel lisanslarda doğrudan sporcunun kendisi,

3-18 yaşın altındaki sporcular için alınan lisanslarda ise, sporcunun velisi doğrudan sorumludur. Gerçeğe aykırı belge düzenleyenler Disiplin Kuruluna gönderilir.

 

İlk Kez Lisans çıkartılabilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte Federasyona veya İl Müdürlüğüne başvurulması gereklidir.

1-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2-Vize Başvuru Formu ( Ek – 1 ),

3-Federasyonumuzun Kıyafet Talimatındaki ilkelere uygun İki adet orjinal vesikalık fotoğraf ( fotoğrafın biri, ilgili tarafından forma yapıştırılarak gönderilecek ),

4-Herhangi bir sağlık kurumundan veya doktorundan alınacak sağlık raporu,

Bu belgelerin tamamının Federasyona veya İl müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Bu belge veya form üzerindeki bilgilerden herhangi birinin eksik olması durumunda lisans çıkartılmaz.

 

Vize İşlemleri Ve Sezonun Belirlenmesi:

Madde – 7 Yarışmalara katılacak sporcuların, lisanslarını her sezon Federasyona vize ettirmeleri zorunludur. Federasyonun sezonu başlangıç tarihi 01 Ocak, bitiş tarihi 31 Aralık’tır. Vize işlemleri bu tarihler arasında yapılır. Sporcular; vizesiz lisanslarla hiçbir etkinliğe katılamazlar.

 

Lisans Vizelerinin yapılabilmesi için; 

1-Lisansın aslının,

2-18 yaşından küçükler için Başvuru Belgesindeki Veli İzin Onayı bölümünün doldurulması,

3-Herhangi bir sağlık kurumundan veya kurum doktorundan alınacak sağlık raporunun ibraz edilmesi.

 

Federasyon Adı

Tescil Süreleri

 

Bedelsiz Serbest Transferde Yaş Sınırları

Spora Başlama Yaşı

Asgari Lisans Çıkartma Yaşı

Vize ve Sezon Başlangıç ve bitiş tarihi

 


 


Erkek

Bayan

Erkek

Bayan


Muaythai

1 yıl

 

10

10

5

5

5

01 Ocak

31 Aralık

 

 

İlişiksiz Belgesi Bedelinin Saptanması:

Madde – 8  İlişiksiz belgesi bedelinin tavanı Federasyon tarafından sezon başlangıcında belirlenir ve Federasyonun resmi internet sitesinde duyurulur.

Kulüpler eğer önceden sözleşme yapmamışlarsa, ilişiksiz belgesi bedeli sporcunun  eski kulübüne yatırılır. Kulüpler verdikleri izin ve ilişiksiz belgelerine serbest bırakma dışında hangi kulüp için verildiği şerhi ile başkaca bir koşul koyamazlar.

 

Sporcuların Transfer İşlemleri:

Madde – 9 Sporcular, lisanslı bulundukları spor kulüplerinden bu Talimatta belirtilen koşullara uyarak başka bir kulübe transfer işlemlerini yaparlar.

 

Kulüpleri kapanan veya kulübünün tescili iptal edilerek bağımsız kalan sporcular, sezon içerisinde eski kulüpleri adına yarışmalara katılmış olsalar dahi, sezon sonunu beklemeden, bir başka kulübe transfer olabilirler.

 

Sporcuların transfer işlemleri;

Normal Transferler:

Normal Transferler; Kulüp İznine Bağlı olarak Yapılan Transferlerdir.

Sporcu, kulübünden alacağı ilişiksiz belgesi ile transfer olabilir. Sporcunun eski kulübü adına lisansının vize edilmemiş yarışmalarda oynamış olması gerekir,

Normal transferde aşağıdaki belgeler istenir;

         1-18 yaşından küçük olanlar için veli izin onayı,

         2-Sporcuya kulübünce verilecek ilişiksiz belgesi  ( EK - 2 ) ve Transfer olacağı sezonda uluslararası Milli maçlar hariç, kulüplerin oynadığı resmi yarışmalara katılmadığına dair İl Müdürlüğünden alınacak yazı.

         3- Transfer Bedeli Banka dekontu, Sporcular transfer ücreti eski kulübüne ödemek zorundadır kulüp eğer sporcudan bedel almadan transfer yapmak istiyorsa, yıllık en az ödenen net asgari ücretin 1/4 kadarının federasyonun hesabına yatırmak zorundadır.

Ücretsiz normal transfer yapılamaz,

 

Serbest Transferler:

Serbest Transferler; Kulüp İznine Bağlı Olmadan Yapılan Transferlerdir.

Tescil süresini tamamlamış, 3 yıl süre ile vizesi yapılmayan veya 3 yıl süre ile etkinliklere katılmayan kulüplerin sporcuları, durumlarını İl Müdürlüklerinden alacakları bir yazı ile belgelemek ve federasyona transfer bedeli olarak resmi olarak açıklanan yıllık asgari ücretin ¼ kadarının Federasyona ödenmesi koşuluyla, lisanslı oldukları kulübün iznine bakılmaksızın bir başka kulübe transfer olabilirler.  

 

Sporcunun iki sezon içerisinde, kulübünün oynayacağı tüm resmi karşılaşmaların,  en az iki maçında oynatılması zorunludur. Geçerli gerekçesi olmadan ve gerekçe kulüp yetkilisince sporcuya yazılı olarak bildirilmeden oynatılmadığını Federasyona belgeleyen sporcu, ilişiksiz belgesi tavan bedelinin % 40’ını kulüp hesabına ödeyerek serbest kalır. Eğer yapılıyor ise; lig veya benzeri resmi takım yarışmalarının bitiminde, Federasyonun belirlediği tarihten sonra serbest transfer hakkı elde eder. Bu yöntem, yabancı sporcular için de aynen uygulanır. Ancak, yarışmaların statüsü gereği konulan yabancı oynatma sınırları dikkate alınarak belirlenir.

 

Serbest transfer işlemleri; bu Talimatın 5 inci Maddesinin 5 inci ve 6 ncı Paragraf İlkelerine göre sözleşme yapılmamış ise ve bu maddelere göre uyum içinde yapılır.

Transfer olacağı sezonda uluslararası maçlar hariç, kulüplerin yarıştığı resmi ferdi ve takım yarışmalarında yer almadığına dair sporcunun imzaladığı ve İl Müdürlüğünün onayladığı taahhütname ( Ek – 3 ).

 

Kapatılan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulüpler ve / veya sporcuları hakkında son ve kesin kararı Federasyon Başkanına verir.

 

Milli Sporcular ile sözleşme imzalamış olan kulüpler; sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumda, Mali konularda T.C. Mahkemeleri, sporcularla ilgili konularda ise son ve kesin karar verme yetkisi Federasyon Başkanına aittir.

 

Sezon içerisinde kapatılan kulübün resmi yarışmalarında oynamış olanlar, sezon sonuna kadar başka bir kulüp adına lisans çıkaramazlar. Ancak, kapatılma işlemi geçici transfer dönemi içinde gerçekleşmişse; sporcular bir başka kulüpte transfer hakkını kullanabilirler.

 

Sezon öncesi Federasyonun etkinliklerine katılacaklarını bildirerek faal kulüp listesinde yer alan kulüpler, daha sonra yarışmalara katılmadıklarında, sözleşmeli sporculardan serbest transfer hakkına sahip olanlar, geçici transfer dönemi sonuna kadar, ilişiksiz belgesi bedelini %40’nı ödeyerek ve kulüp iznine gerek olmaksızın, başka bir kulüple  gidebilir ve sözleşme imzalayabilirler.

 

Serbest transferlerde, durumu yukarıda belirtilen koşullara uyan sporcular; Tavan bedelinin % 40’ını ödeyerek, kulübünden ilişiksiz belgesi alır. Bu ilişiksiz belgesi İl Müdürlüğünce onaylanmadıkça geçerli sayılmaz. Kulüpler, bu koşullara uyan sporcularına tüm işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen, 10 (on ) gün içerisinde ilişiksiz belgesi vermezlerse, bu talimatın 5. Maddesi 5. 6. Paragrafında belirtilen ilkeye göre ilişiksiz belgesi Federasyon tarafından en kısa sürede düzenlenir.

10 Yaşın altında olan sporcular hiçbir bedel ödemeksizin başka kulüplere transfer olabilirler,

 

Zorunlu Transferler: Zorunlu Transferler; Sporcunun Okulundan, Velisinin Yer Değiştirme Durumundan Veya Benzeri Diğer Durumlardan Dolayı Yapılan Transfer İşlemleridir.

Tescil edildiği kulübün bulunduğu ilin dışında bir ilde, herhangi bir okulda öğrencilik hakkını kazanan veya yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran kulübünde en fazla iki yıllık lisanlı sporcular, ilişiksiz belgesi bedelinin ¼ ‘nü, kulübünde lisanlı sporculuğu iki yıldan fazla olan sporcular ½ ‘sini, Milli takımda yarışmış sporcular ise sözleşme yapmış olsalar dahi zorunlu transfer bedelinin tamamını ödemek koşulu ile o öğretim kurumunun bulunduğu il veya ilçedeki bir kulübe transfer yapabilirler,  Açık Öğretim Fakültesi bu kapsamın dışındadır.

 

Sporcunun herhangi bir nedenle bulunduğu ilden ayrılarak başka bir ilde yerleşmek zorunda kalması durumunda; Kulübüyle sözleşme yapmış olsa dahi bu Talimat İlkeleri doğrultusunda, yerleştikleri ilde ferdi lisans çıkarmaları için transfer yapabilirler. Bu şekilde işlem yaptıran sporcularda müsabakaya girmedikleri hususunda taahhütname aranmaz. transfer tarihinden başlayarak, bir yıl geçmeden ve kulübünün izni olmadan başka bir kulübe transfer olamazlar.

Beklemeden ikametgahtan dolayı zorunlu transferden yararlanıp direk kulüp sporcusu olmak isyen sporcular kulüplerine ¼ Bedel ödeyerek transfer olabilirler.

 

Yukarıdaki Durumlardan Dolayı Yapılan Transfer İşlemlerinde:

         1-Okula kesin kayıt ya da yatay geçiş yaptırıldığına dair belge,

         2-İlişiksiz belgesi bedelinin kulübüne yatırıldığına dair belge,

         3-Velinin “Yerleşme ( ikametgah ) Belgesi” istenir. Bu belgelerin aslı veya resmi onaylı fotokopilerinin olması zorunludur.

 

Yabancı Uyruklu Sporcuların Lisans Tescil, Vize Ve Transfer İşlemleri:

Madde – 10 Yabancı uyruklu sporcuların lisans tescil, vize ve transfer işlemlerinde, yerli sporcular için istenen belgelere ek olarak aşağıda belirtilen belgeler de istenir;

1-Geldiği ülkenin federasyonu tarafından verilen izin belgesi,

2-Pasaport fotokopisi veya noterden onaylı sureti,

3-En az bir yıllık Oturma İzni için Federasyona yazılmış dilekçe,

4-Federasyonun belirleyeceği, yabancı oyuncu lisans çıkartma bedelini yatırdığını gösterir belge,

5-Federasyonumuzun izin yazısı ve

6-Kulüp ile yaptığı Sözleşme Belgesi.

 

Belgelerin eksiksiz olması durumunda sporcunun lisans tescil, vize ve transfer işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılır.

Yabancı sporcuları bulunan kulüpler; uluslar arası yarışmalarda bu sporcu veya sporcularını yarıştırabilirler. Kulüplerin Muaythai dalında yarıştıracakları yabancı sporcu sayısı; iki bay,  iki bayan olmak üzere 4 ( dört ) sporcuyu geçemez.

 

Askere Alınan Sporcuların Lisans Tescil, Vize Ve Transfer İşlemleri:

Madde – 11 Sürekli Görevde ( muvazzaf ) olan subay ve astsubaylar ile Silahlı Kuvvetlere katılmadan önce sivil kulüplerde tescilli bulunan erbaş, er ve askeri okul öğrencileri; bağlı bulundukları Askeri Okullar, Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı Spor Güçlerinde yer alarak, Federasyonun etkinlikleri ile birlikte Silahlı Kuvvetler etkinliklerine de katılabilirler.

1-Bu sporcular terhis oluncaya kadar askeri takımlarda yarışmaları için, kulüplerinde kayıtları mahfuz olmak suretiyle sivil kulüplerinden izin almalarına gerek kalmaz.

2-Bireysel olarak askeri lisans çıkartmak isteyenler, bağlı oldukları komutanlıklardan izin almak zorundadırlar. Ancak, Silahlı Kuvvetlerin değişik kademelerinde görev alan sivil personel, askeri güçlerin ve sivil kulüplerin her türlü etkinliklerine katılabilirler.

3-Askerlik görevine alınan sporcular; askeri güçler adına lisans çıkartarak Federasyonun etkinliklerine katılabilirler.

4-Sporcular, terhis olmak koşuluyla; Askerlik görevine alınmadan önceki sivil kulüplerine hiçbir belge aranmaksızın ve süre beklenilmeksizin dönebilirler. Ancak, başka bir kulübe gitmek istediklerinde haklarında bu Talimattaki transfer yaptırımları uygulanır.

 

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşı Sporcuların Lisans Tescil, Vize Ve Transfer İşlemleri:

Madde – 12  Yurt dışına gitmeden önce tescil olmuş veya sözleşme yapmış sporcular, yurda dönüşlerinde bu Talimat İlkelerine göre transfer yapabilirler.

 

Yurt dışında herhangi bir spor kulübüne tescilli bulunan T.C. Vatandaşı sporcuların, Türkiye'deki spor kulüpleri adına lisans çıkartabilmeleri için; tescilli oldukları spor kulübünün bağlı bulunduğu ülke federasyonundan veya izin vermeye yetkili makamdan izin belgesi almaları zorunludur.

 

Yurt dışına gitmeden önce tescilli olmayan T.C. Vatandaşları, gittikleri ülkelerde tescilli sporcu niteliği kazandıkları durumda, yurda dönüşlerinde bu talimat ilkelerine göre tescil ve transfer yapabilirler.

 

Birleşen Ve Ad Değiştiren Spor Kulüplerinin Sporcuları:

Madde – 13 Birleşen ve ad değiştiren kulüplerin sporcuları bağımsız kalmazlar. Bu sporcular; adını değiştiren kulübün sporcusu olarak kalırlar.

 

Kulübü Kapanan Veya Branş Tescili İptal Edilen Kulüplerin Sporcuları:

Madde – 14 Kulübü kapanan veya branş tescili iptal edilen kulüplerin sporcuları bağımsız kalırlar. Bu durumda olan sporcular, sezon içerisinde eski kulüplerinin yarışmalarına katılmış olsalar dahi, sezon sonunu beklemeden başka bir kulübe transfer olabilirler.

 

Bu durumda transferde ilişiksiz belgesi aranmaz. Ancak, sporcuların, İl Müdürlüğünden alacakları bir belgeyle; kulübün kapandığını veya branş tescilinin iptal edildiğini belgelendirmeleri gerekir.

 

Kulüpleriler ve Sporcu Sözleşmeleri

Madde -15 Kulüpler yetenekli sporcularını daha iyi yetiştirmek amacıyla, yönetim kurulu kararlarıyla, sporculara yatırım yapabilirler, sporculara maddi, manevi, ayni, yardım, maaş, benzeri destekler verebilirler, yetenekli sporcuların spora teşvik edilmesi anlamında yapılan desteklerin boşa gitmemesi sorumluluk ilkesinin yerleşmesi açısında sporcunun kulübüne bağlı kalması için amatör sporlar için yaşı uygun olanların kendileriyle yaşı küçük olanların velilerinin muvafakati ile sözleşme yapılabilir, bu sözleşme sporcunun kulübüne karşı sorumluluğu transfer süresi ve sadece bağlılığı ve kulübe gelecek başarı unvan gibi gelirlerin artması için yapılabilir,  

 

Amatör sporlarda sporcunun şahsi kazanç ve kişisel ödülüne yönelik pay alıcı sözleşme kesinlikle yapılamaz. Bu sözleşmeler her yıl yenilenmek üzere yapılır, sözleşme her yılsonunda yenilenmez ise veya kulüp tarafından fes edilmez ise beş yıl geçerliliğini korur.

 

Ancak; Profesyonel spor dalında sporcu yetiştiren kulüpler, profesyonel alanda müsabaka yapan 18 yaşından büyük sporcularıyla her alanda maddi veya manevi sorumluluklar içeren sözleşme yapabilirler.  Amatör veya profesyonel sözleşmenin yapılması için oluşturulması gereken şartlar;

1-Kulübün sporcuyu özel bir programla eğitmesi,

2-Sporculara maaş veya maddi ve ayni yardım vermesi,

3-Sporcular için özel antrenör görevlendirmesi,

Kulübün, bu şartları kaybetmesi veya oluşturulmaması halinde sporcu federasyona baş vurarak sezon sonundaki yıl itibarı ile sözleşme fesini isteyebilir, durum federasyon tarafından karara bağlanır.  

 

Gerçek Dışı Belge Ve Bildirimde Bulunanlar:

Madde – 16 Bu Talimatla istenen belgelerin gerçeğe uygun olmaması durumunda, buna neden olan sporcu, veli, kulüp yöneticisi veya görevlileri Disiplin Kuruluna gönderilir ve haklarında cezai işlem uygulanır, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kulüp Tescil İlkeleri

Kulüp Tescil İşlemleri:

Madde – 17 Kulüplerin tescil işlemlerinin; Genel Müdürlüğümüz “ Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliği ” doğrultusunda yapılmasına devam edilecektir, ancak her tescil olan spor kulübü faal olarak kabul edilmeyecektir.

 

Kulübün Muaythai sporunda faal kabul edilmesi için Federasyonumuzun her iki sezonu’nda ulusal faaliyetlerden en az her sezon ayrı olmak  üzere iki ulusal faaliyetine katılan spor kulüpleri faal olarak kabul edilir. 

 

2 Yıl üst üste faaliyetlere katılmayan, lisans ve vize yaptırmayan spor kulüplerinin Yönetim Kurulu Tarafından karar alınması halinde İl Müdürlüğüne bildirişerek tescili iptal edilebilir.  

 

Federasyon Denetimi:

Madde – 18 Federasyon, kulüpleri 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa doğrultusunda, Federasyonumuzun Ana Statüsü ilkelerine göre etkinlikler yapıp yapmadıklarını denetler.

1-Aykırı durumların saptanmasında kulüp uyarılır.

2-Devamı durumunda ise kulübün tescilinin geçersiz kılınması ile ilgili önlemler alınır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son İlkeler

        

Talimatla İlgili Duyurular:

Madde – 19 Bu Talimatta yer alan bilgi ve belgelerle ilgili duyurular Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sayfalarında yapılır. Gerek görülmesi durumunda, ayrıca İl Müdürlüklerine yazı ile bildirilir. 

 

Talimatta Yer Almayan Konular:

Madde – 20 Bu Talimatta yer almayan konularda karar vermeye ve gerekli değişiklikleri yapmaya, Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Yürürlük:

Madde – 21 Bu talimatın yayından önce 2006 yılında çıkarılmış olan Muaythai Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı yürürlükten kalkar.

Bu Talimat hükümleri; Genel Müdürlük ve Federasyonun İnternet sayfalarında yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

Madde – 22

21.1.  Bu Talimat hükümlerini, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı yürütür.              

 

Geçici Madde -1 Federasyonumuz bünyesinde bulunan branşlarda transfer işlemleri için uygulanacak ilişiksiz belgesi bedeli Yönetim Kurulu aksi bir karar almadığı müddetçe o yıl için belirlenen asgari ücretin bir aylık brüt tutarıdır, bu bedel lisanslı ve vizeli olduğu her yıl için ayrı ayrı uygulanır.

 

Geçici Madde   -2  Bu talimatta adı geçen yetkili kuruluş deyimi, Yönetim Kurulu aksi bir karar alan kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü  veya İlçe Müdürlüklerini ifade eder.

 

Geçici Madde      -3   Bu talimatın 5. maddesin sözü edilen kural ihlal olunması halinde başka federasyonların müsabakasına katılanlar ile o federasyonların ulusal müsabakalarında ilk iki derecesine giren sporcular 2009 yılı için disiplin kuruluna verilmeyecektir. ancak Dünya Mücadele Spor Oyunlarına milli takım kadrosu oluşturulacağından ve aynı federasyonlar anılan faaliyete katılacağı göz önünde bulundurularak, 2009 yılı Muay Thai milli takımına girmeyi hak etmiş olsalar dahi çağırılmayacaklardır.  2009 yılından sonraki yıllarda ise her sezon için 5 madde hükümleri aynen uygulanacaktır.

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek – 1

            TÜRKİYE MUAYTHAI FEDERASYONU

         ( ……… YILI İÇİN )

           SPORCU LİSANS VE VİZE BAŞVURU BELGESİ

 

T.C. KİMLİK NUMARASI

 

 

SPORCU KİMLİK BİLGİLERİ

LİSANS NO

 

Fotoğraf           
( tel zımba kullanmayınız,
mühürlemeyiniz  )

ADI SOYADI

 

BABA ADI

 

ANA ADI

 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

 

CİNSİYETİ

BAY (     )            /           BAYAN  (     )

KULÜBÜ

 

SPOR YAPTIĞI İL