MUAY THAİ SÜPER LİG TALİMATI

TÜRKİYE MUAYTHAI FEDERASYONU
MUAY THAİ LİGİ TALİMATI


BİRİNCİ  BÖLÜM
GENEL  HÜKÜMLER

Amaç
Madde 1 —
Bu Talimatın amacı; Uluslararası Amatör Muay Thai Federasyonu ve Dünya Muay Thai Konseyi müsabaka, Muay Thai kuralları uyarınca yurt içinde düzenlenecek muay thai amatör veya  profesyonel şekilde düzenlenecek lig müsabakalarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 —
Bu Talimat, yurt içinde yapılacak resmi ve özel muay thai  lig müsabakaları ile bu müsabakalara katılan kulüpleri, menajerleri, yöneticileri, antrenörleri, sporcuları ve diğer görevlileri kapsar.

Dayanak
Madde 3 —
Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Muay Thai Federasyonunun Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 —
Bu Talimatta geçen;
Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon: Türkiye Muay Thai Federasyonunu,
Federasyon Başkanı:  Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanını,
İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,
İl Temsilcisi: Muay Thai Federasyonu il temsilcisini,
Gözlemci : Federasyon tarafından görevlendirilmiş yetkili kişiyi,
Hakem: Muay Thai müsabakalarının adil bir bir şekilde yönetimi için Federasyon veya yetki verdiği kurum ve kurullar tarafından görevlendirilen ve bu konuda eğitim almış kişileri,
Yönetici : Muay Thai faaliyetlerinde görevli idari ve teknik, elemanları, spor kulüpleri yönetimindeki 
kişileri,
Menajer: Sporcu temsilcisini,
Antrenör: Federasyon tarafından belirlenmiş esaslara göre belli bir eğitim sonrası müsabakalarda takımın  başında bulunan çalıştırıcı teknik yöneticiyi,
Sporcu:  Muay Thai branşında lisanslı olarak spor yapan kişileri,
Kulüp: Muay Thai spor dalında genel müdürlükçe tescilli spor kulübünü
ifade eder,


İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Lig Müsabaka Çeşitleri
Madde 5-
Muaythai iki usulde yapılabilir.
a)Kulüpler ligi.
b)En iyi kulüp porcuları süper ligi.
c)Uluslar arası süper lig.

Ligi düzenleme, tertip komitelerini kurma, idari ve teknik konularda esas ve usulleri tespit etme görev ve yetkisi Federasyona aittir. Lig müsabakaları Federasyonunca çıkarılacak talimatlarla yürütülür.

Ligin müsabaka organizasyonu federasyonca talimatlar ile yürütülebileceği gibi Özel bir organizasyon kuruluşuna verilebilir. İdari ve mali konularla ilgili anlaşmalar federasyonca yapılabilir.

Lig Müsabakalarına Katılma
Madde 6 —
ligin kategorisine göre lige katılacak sporcu sayısı veya takım adedi terfi ve tenzil dahil program federasyon teknik kurulca tespitinden sonra talimatlar, Federasyon tarafından ilan edilir.

Her kulüp temsilcisi lig müsabakalarına katılacak sporcuların isim listesini; kategorilerine göre zamanında, silintisiz ve eksiksiz olarak sezon başlamadan lig müsabaka tertip kuruluna verir. 

Müsabakalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar
Madde 7 —
Lig Müsabakalarına katılacak kulüp sporcuların, kategorilerinin yaş sınırları içinde belirtilen khan şort derece kimlik kartları ve lisanslarının vize edilmiş olması şartı ve teknik kurulun hazırladığı talimatlara uygunluk şartı aranır.

Müsabaka Usulleri
Madde 8 —
Muay thai lig müsabakaları, ferdi ve takım branşlarında olmak üzere aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Direkt eleme,
b) Ferdi veya Takım eleme usulü,
c) Ferdi veya Takım puanlama usulü,

Kategoriler
Madde 9 —
Muay thai lig müsabakalarına katılacak kulüp sporcuları aşağıdaki yaş kategorilerine ayrılırlar. Federasyon takvimine göre sadece büyükler veya sadece gençler kategorisinde lig kurabilir.

a) Büyük erkek ve bayan : 17 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmayacak,

b) Genç erkek ve bayan : 15 yaşından küçük, 17 yaşından büyük olmayacak,
Ancak, IFMA’nin veya WMC’nin kategorilerde yapacağı değişiklikler göz önüne alınır ve kilo kategorileri IFMA veya WMC’nin karar ve talimatları doğrultusunda federasyonca uygun görülürse talimatlarla belirlenip yapılır.

Müsabaka Süreleri ve Vuruş Şiddeti

Madde 10 — Federasyonca düzenlenen lig müsabakaların yaş kategorileri göre süreleri ve vuruş şiddeti federasyonum müsabaka profesyonel veya amatör talimatına göre düzenlenir.

Lig Müsabakaları Organizasyonu Kurulu
Madde 11 —
Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalar için, Organizasyon kurulu oluşturulur. Kurulun başkanı Federasyonca görevlendirilen kişidir. Organizasyon Kurulu Başkanı ligin yapılacağı ilden veya lige yardımcı olacak şahıslardan oluşturacağı üyelerden oluşur. Özel organizasyona devredilen Muaythai ligi müsabakaları federasyonla yapılan anlaşmaya göre usulüne uygun özel kurul oluşturulabilir.

Lig Organizasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 12 —
Lig organizasyon kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Federasyon veya organizasyon tarafından gönderilen lig müsabaka programını uygulamak,
b) Müsabakaya girecek kulüp sporcularının isim listelerini, illerden gelen katılım belgelerine göre hazırlamak, bu listeleri lig müsabaka fikstürüne dahil edip gününde tartı ve kura çekimi için hakem kuruluna teslim etmek.
c) Ligin önceden yapılacağı illeri tespit etmek.  faaliyet programına alınması için federasyona teklif etmek.
d) Ligin organizasyonu için ayni ve nakdi sponsor bulmak, sponsor tekliflerini değerlendirip federasyona sunmak.
e) Sponsorluk sözleşmelerinin takibini yapmak.
f) Sponsorlara teklif dosyası hazırlamak.
g) Lig organizasyonunun medyada tanıtılmasına yardımcı olmak.
h) Yayın ve benzeri gelir getirici anlaşmaların yapılması için federasyona yardımcı olmak.
ı) Lig müsabakalarının organizasyona gösteri gurubu ve şarkıcı bulmak.

Tescil ve Vize Şartı
Madde 13 —
Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenecek lig müsabakalara katılacak sporcuların kulüp sporcusu olması ve kulüplerinin Muaythai spor dalında tescilli kulüp olmaları ve ayrıca müsabaka profesyonel ise sporcularına profesyonel sporcu lisansı almış olması, o yıl içerisinde vize yaptırmaları zorunludur.

Müsabakaların Ertelenmesi ve Müsabaka Yerinin Değiştirilmesi
Madde 14 —
Lig Müsabakalar belirlenen yer ve zamanda başlatılır. Ancak, mücbir sebeplerle başka bir güne bırakılabilir. Erteleme yetkisi öncelikle müsabaka organizasyon kuruluna aittir. Ertelenen müsabakalar Organizasyon kurulunun belirleyeceği yer ve zamanda yapılır. Faaliyet programında yer alan müsabakaların ertelenmesi veya yerinin değiştirilmesi veya eklenmesi, Federasyon Başkanının onayıyla yapılır.

Müsabaka Yapılış Usulü ve Puanlama
Madde 15 —
Müsabakalar; IFMA veya WMC kuralları ve Federasyonun talimatları doğrultusunda yapılır.

Lig Müsabakaları  Fikstürü ve puanlama
Madde 16 —
Lige katılacak sporcular önceden belirlenen seçme kriterine göre belirlenir ve aralarında fixtür çekilerek eşleştirilir.
Ferdi müsabaka sistemine göre yapılan lig müsabakaları eleme üsülü ile yapılır.  Turu geçenler finale çıkar, finalist olan sporculardan müsabakayı kazanan lig şampiyonu olur.

Takım lig müsabakalarında;
a) Sporcusu her bir maçta kazan her bir sporcusu için Kulüp 3’er  puan alır.
b) Eğer beraberlik uygulanıyorsa, sporcusu berabere kalan her bir maç için her bir sporcusu için Kulüp 1’er  puan alır.
c) Sporcusu her bir sporcusu yenilen Kulüp puansız ilan edilir.

Sporculardan birinin müsabakaya devam edememe sebebi geçerli ise diğer kulüp sporcusu için puan verilebilir.

Müsabakada iki veya daha fazla takım eşit puana ulaşırsa sıralamayı belirlemek için aşağıdaki hususlar uygulanır:
a) Daha fazla galibi olan takım.
b) Eğer puanlar hala eşitse berabere kalan sporcusu daha fazla olan takım.
c) Eğer puanlar hala eşitse sporcusu az olan ve puanı eşit olan takım.

Ödül
Madde 19 —
Lig müsabakalarında lig şampiyonu olan sporcular federasyon yönetim kurulunun karar vereceği ödüller verilebilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Yabancı Uyruklu Sporcu
Madde 21 —
Federasyonca hazırlanan Talimat çerçevesinde tescil, vize ve transfer işlemi yaptıran yabancı uyruklu sporcular Federasyonca düzenlenen müsabakalara katılabilme şartlarına göre lige katılabilirler. Ancak; Şampiyon olasalar dahi Türkiye milli takım kadrolarında yer alamazlar.

Yurt Dışından Gelecek Sporcular
Madde 22 —
Türk vatandaşı olup yurt dışında bulunan sporcular ülkemizde organize edilecek muay thai ligi müsabakalarına IFMA kuralları çerçevesinde Türkiye’de yapılan ferdi  lig müsabakalarına katılabilirler ancak Kulüpler ligine katılabilmeleri için, Türkiye’de tescilli bir spor kulübüne ait lisanlı olma zorunluluğu aranacaktır.

Talimatta Yer Almayan Hususlar
Madde 23 —
Bu Talimatta yer almayan hususlarda WMC, IFMA veya EMF’nin çıkardığı tüzük, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararlar ile yürürlüğe girer.

Yürürlük
Madde 24 —
Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 25 —
Bu Talimat hükümlerini Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı yürütür.