MUAY THAİ HARCIRAH TALİMATI

 

 

 

 

TÜRKİYE  MUAYTHAI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

HARCIRAH TALİMATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1-Bu talimatın amacı, Türkiye Muaythai Federasyonunca düzenlenecek her türlü ulusal ve uluslararası faaliyetler ile Muaythai federasyonunun her türlü faaliyetlerinde görev alacak kişilere verilecek olan avans, harcırah ve ücret ödemeleri usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2-Bu talimat: Türkiye Muaythai Federasyonunun, Uluslararası Federasyonların Muaythai ile ilgili her türlü iş ve işlemlerde görev alacak kişi veya kişileri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3-Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9.maddesi 14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları çerçeve statüsü ile  Türkiye Muaythai Federasyonunun Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4-Bu talimatta geçen;

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon                             :  Türkiye Muaythai Federasyonunu,

Federasyon Başkanı              :  Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu                     :  Türkiye Muaythai Federasyonu Yönetim Kurulunu,

Uluslararası Federasyonla : WMC (Dünya Muaythai Konseyini), IFMA (Uluslar arası Muaythai Amatör Federasyonunu), EMF (Avrupa Muaythai Federasyonu)

Uluslararası Yarışmalar      : WMC, IFMA, EMF faaliyet programındaki yarışmaları ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Umumi Hükümler

 

Harcırah Verilecek Kişiler

Madde 5-Aşağıda belirtilen kişilere harcırah verilebilir.

 

a) Federasyon tarafından yurtiçi ve yurtdışı Muaythai ilgili her türlü iş ve işlemlerde görevlendirilen/katılan antrenör, sporcu, hakem,  diğer kişi veya kişilere,

b)   Federasyonca istihdam edilen sözleşmeli personele,

c)  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda Federasyonda görevlendirilen Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü personeline,

d) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde, diğer Federasyon ve kurumlarda görev yapmakta olan personele,

e)   Federasyon faaliyetlerinde fahri olarak görev yapan kişilere,

 

Harcırah Ödemeleri

Madde 6-Harcırah; Ulaşım ve taşıma giderleri, yevmiye, taksi masraflarını ve zaruri giderleri ihtiva eder. Kişi, bunların birini, birkaçını veya hepsini hak edebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yol Giderleri

Yurt İçi Yol Giderleri

Madde 7-Yurt içinde yapılacak olan yolculuklarda, kişilerin görevlendirildikleri/katıldıkları yer, ikamet ettikleri il’in ilçeleri de dahil olmak üzere ikamet ettikleri yerden başka il veya ilçede ise görevlilerin/katılanların ulaşım için kullandığı araç ücreti (otobüs, tren, uçak, v.b)  ödemesi yapılacaktır. Kullanılacak araç Federasyon Yönetim Kurulu adına Başkan veya yetki vereceği kişilerce tespit edilecektir.

 

Yurt Dışı Yol Masrafı

Madde 8-Yurt dışına yapılacak yolculuklarda, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, otobüs, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Yurt dışında zorunlu hallerde diğer ulaşım giderleri de ödenecektir. Kullanılacak araç Federasyon Yönetim Kurulu adına Başkan veya yetki vereceği kişilerce tespit edilecektir.

 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Yol Ücretlerinin Ödenmemesi Halleri

Madde 9- İkamet ettikleri il’in ilçeleri de dahil olmak üzere ikamet ettikleri yerden başka il veya ilçede veya yurt dışında görevlendirilen/katılan kişilerin gidiş-dönüş otobüs, tren, uçak ücreti herhangi bir kurum, kuruluş, tüzel kişi veya sponsorlar tarafından karşılanması durumunda herhangi bir ulaşım ücreti ödenmeyecektir.

 

Taksi Ücreti

Madde 10-Federasyonca yurtiçinde ve yurt dışında düzenlenecek olan her türlü toplantı, seminer, kurs v.b faaliyetlerde görevlendirilecekler/katılacaklar ile federasyon işleri için zorunlu hallerde kullanılan taksi ücreti ödenecektir. Taksi ücretinin verilmesinde beyan esas alınacaktır.

 

Konaklama

Madde 11- İkamet ettikleri il’in ilçeleri de dahil olmak üzere ikamet ettikleri yerden başka il veya ilçede veya yurt dışında görevlendirilen/katılan kişilerin konaklama bedelleri, ilgili organizasyonun konaklamayı üstlendiği durumlar hariç, Federasyonca ödenecektir.

 

Görevlendirme

Madde 12-Yurt içi ve yurt dışı her türlü görevlendirmeler, Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim adına Federasyon Başkanı ve/veya yetki vereceği kişilerce yapılacaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

      Yevmiyeler

 

Yurt İçi veya Yurt Dışı Görev Ücretleri Miktarı

Madde 13-Yurt İçi veya Yurt Dışı ücretleri görevlendirilen/katılanlar için Bakanlar Kurulu kararı esasları doğrultusunda her yıl belirlenen miktara uygun olarak ödenir. Federasyon Yönetim Kurulu gerektiğinde bu miktarları değiştirmeye veya uygun görülen kişilerin gündelik miktarlarını düşürmeye veya artırmaya yetkilidir.

 

Yurtiçinde ve yurt dışında Görevlendirilenlerin Gündeliği

Madde 14- İkamet ettikleri il’in ilçeleri de dahil olmak üzere ikamet ettikleri yerden başka il veya ilçede veya yurt dışında görevlendirilenlere/katılanlara görevde oldukları günler ile yolda geçen günleri için gündelik verilir. Aynı Şehirde görevlendirilenlerin geçici görevli oldukları günler için gündelik, yevmiye veya seans ücreti verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurt İçi ve Yurt Dışında Görevlendirilenlerin 1/3 veya 2/3 Gündelikleri

Madde 15- İkamet ettikleri il’in ilçeleri de dahil olmak üzere ikamet ettikleri yerden başka il veya ilçede veya yurt dışında görevlendirilen/katılan kişilerin yeme, içme ve konaklama ücretinin herhangi bir kurum, kuruluş, tüzel kişi veya sponsorlar tarafından karşılanması durumunda 1/3 veya duruma göre 2/3 (oda kahvaltı konaklamalarda) gündelik ödenir.

 

Mahalli Personel Seansları

Madde 16-Federasyonca düzenlenecek her türlü faaliyet esnasında, faaliyetin yapılacağı yerden personel görevlendirilebilir. Bakanlar Kurulunun 31.08.2001 tarih ve 24509 sayılı esaslarına uygun olarak ücretleri ödenir. 1 (bir) yerel personel seansı 4 (Dört) saati ifade eder. Mahalli personele görevli oldukları süre kadar ödeme yapılabilir. Mahalli personele bir günde en fazla 3 (üç) seans ödeme yapılabilir, İl hudutları içinde memuriyet mahali dışında düzenlenen müsabakalarda görevlendirilen hakemlere gündelik verilmez, bunlara sadece bir seansın gösterge rakamının yarısı yol masrafı olarak ödenir. Doktor ve diğer görevlilere tablo 3/1.2.3.4 maddeleri göstergelerine göre ödeme yapılabilir. Yönetim kurulu bu miktarlarda değişiklik yapmaya yetkilidir. İl Müdürlüklerinde yapılan faaliyetlerde il Müdürlüğün mevzuatına göre ödemeler yapılabilir.

 

Eğitim-Öğretim Görevlileri Ücretleri

Madde 17-Federasyonca düzenlenecek her türlü eğitim faaliyetleri kamp ve günlük olarak ödenecek ücretler Bakanlar Kurulunun 31.08.2001 tarih ve 24509 sayılı esasları 1 sayılı tabloya göre günlük olarak görevlendirilen Antrenör, beslenme uzmanı, öğretmen, antrenör, çalıştırıcı, yardımcı sağlık personeli ve bunlar gibi geliştirme ve yetiştirme görevi yapanlara 400 gösterge, Gençlik ve spor yöneticilerine 300 gösterge, Gençlik spor yönetici yardımcılarına, 220 gösterge, doktor 1000 gösterge, diğer personele 200 gösterge üzerinden ödenir. Antrenör kurslarında kurs öğretim elemanlarına Bakanlar Kurulunun 31.08.2001 tarih 24509 sayılı esasları 2 Sayılı Tablo esaslarına göre, antrenör, öğretici, çalıştırıcı, ve benzeri personele her saat için 200 gösterge, öğretim elemanları, öğretmen, eğitim yöneticisi, tercüman ve diğer personele saat başına 300 gösterge üzerinden ücret ödenir.

Öğretim görevlilerine (eğitmenlere) görevli oldukları süre kadar ödeme yapılabilir. Bir günde en fazla 8 (sekiz) saat ödeme yapılabilir. Yönetim Kurulu göstergelerde değişiklikler yapmaya yetkilidir.

 

Hakem ve Gözlemcilerin Seansları ve ücretleri

Madde 18- Federasyonun düzenlediği müsabakalarda hakemlere ödenecek seans ücretleri Bakanlar Kurulunun 31.08.2001 tarih ve 24509 sayılı esasları 5/B tablo çerçevesinde seans başına; Uluslararası hakem 600, ulusal hakem 500, bölge hakemi 400, aday hakem 350 gösterge üzerinden ücret ödenir. Hakem seansı 4 saati ifade eder. Hakemlere görevli oldukları gün kadar ödeme yapılabilir. Federasyonun üst liglerinde(süper lig birinci lig S1 ligi vb.) görevlendirilen hakemlere yönetim kurulunun kararıyla ücretleri yukarıdaki rakamların 20 katını geçmemek üzere yükseltilebilir. Faaliyetlerde görevlendirilmiş gözlemcilere hakemlere ödenen seans üzerinden 600 gösterge üzerinden ödenir. Yönetim kurulu göstergelerde değişikliler yapmaya yetkilidir.

 

Diğer Kuruluşlarca Ödenecek Ücretler.

Madde 19-

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce tescilli kulüp, dernek, mesleki veya benzeri kuruluşlarca düzenlenen faaliyetlerde resmi ve özel faaliyetlerde bu esaslara göre organizasyonu yapan kurum veya kuruluşlarca karşılanır. ödenecek seans ücretleri  bu esaslarda belirtilenden az olmaz, 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim-Öğretim Görevlileri ile Hakemlerin Konaklama ve Diğer Giderlerinin Ödenmeme Halleri

Madde 20-Çeşitli kurum, kuruluş, tüzel kişi veya Sponsorlar tarafından düzenlenecek Federasyon Faaliyetlerinde farklı şehirlerden görevlendirilen/katılan öğretim görevlileri v.b hakemlerin konaklama, yeme-içme ücretleri, seans ücretleri ve gidiş-dönüş ulaşım ücretleri ilgili kurum, kuruluş, tüzel kişi veya Sponsor tarafından karşılanması halinde Federasyonca görevlilere/katılanlara ücret ödenmez.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kesintiler

Damga Vergisi Kesintisi

Madde 21-Federasyonca yapılacak tüm gündelik ve seans ödemelerinde Damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

 

Gelir Vergisi Kesintisi

Madde 22- Yapılacak tüm gündelik ödemelerinde resmi gündeliğin üzerinde kalan ödemeler için gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

Federasyonca görevlendirilen personel v.b görevlilerinin seans ödemelerinde gelir vergisi kesintisi uygulanacaktır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

 

 

Hükmü Bulunmayan Haller

Madde 23-Bu talimatta yer almayan konularda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 23-Bu talimat yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 24-Bu talimat hükümlerini Muaythai Federasyon Başkanı yürütür.