DANIŞMA KURULU TALİMATI

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU
DANIŞMA KURULU TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ:
Madde 1-Bu Talimatın amacı: Türk sporu ve Muay Thai spor dalının öncelikle ulusal alanda geliştirilmesi, sporun eğitim ve alt yapıyla birlikte gelişmesi, faaliyetlerin programlı ve doğru yapılmasının sağlanması, Muay Thai Federasyonun an statüsünde yer alan hükümler doğrultusunda çalışmaların yapılmasının sağlanması ile ilgili çalışmalar yapacak olan Danışma Kurulunun oluşması, görev ve yetkileri ile ilgili tüm usul ve esasları düzenlemektir.
 
KAPSAM
Madde 2-
Bu Talimat, Danışma Kurulunu, Türkiye Muay Thai Federasyonunun düzenlediği ulusal ve uluslar arası tüm Muay Thai faaliyetlerini ve bu faaliyetlerde Kurula destek sağlanması için görevlendirilecek kişileri kapsar.

DAYANAK
Madde 3-
Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Muay Thai Federasyonunun Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Madde 4-
Bu Talimatta geçen tanımlardan
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon : Türkiye Muay Thai Federasyonunu,
Federasyon Başkanı : Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanını,
Yönetim Kurulu : Türkiye Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulunu,
İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
Başkan Vekili : Federasyonun Danışma Kurulunun Koordinasyonundan Sorumlu Başkan Vekilini,
Danışma Kurulu : Ulusal ve uluslararası, yurt içi ve dışındaki Muay Thai faaliyetlerinin koordine ve kontrol edilmesine, planlanması ve alt yapının düzenlenmesine yönelik programlar geliştirmek, millî takımların hazırlık ve müsabaka sürecindeki hedeflere yönelik danışmanlık yapmak üzere millî takım antrenörlüğü, uluslar arası hakemlik, koordinatörlük, genel sekreterlik, asbaşkanlık gibi görevlerde tecrübe sahibi kişilerden Federasyon bünyesinde oluşturulan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
ESAS HÜKÜMLER

DANIŞMA KURULU
Madde 5- Kuruluşu ve Yapısı
5.1 Federasyonun ihtiyaçları doğrultusunda millî takımlar koordinasyonu, lig koordinasyonu, ulusal ve uluslar arası faaliyet koordinasyonu, basın ve halkla ilişkiler ve sponsorluk alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden başkan vekili hariç en az 3, en fazla 5 üyeden oluşur.

5.1.1 Danışma Kurulu; Federasyonun ihtiyaç nedeniyle doğrudan göreve davet ettiği kişilerden, Federasyon Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanır.
5.1.2. Başkan vekili kurulun doğal üyesi ve başkanı sayılır. 

ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI
Madde 6- Danışma Kurulu, görev alanındaki tüm faaliyetlerde Federasyonla koordinasyonu sağlamak üzere üyeleri arasından bir Kurul sekreteri seçer.
6.1. Federasyon Başkanı gerek gördüğü hâllerde Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

6.2. Danışma Kurulu ayda en az 3 defa gerektiğinde daha fazla toplanabilir, ancak federasyon başkanının talimatıyla bu toplantılar azaltılabilir veya çoğaltabilir.

DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARIN ALINIŞI
Madde 7-
Kararların Niteliği
7.1. Danışma Kurulu kararları tavsiye niteliğindedir.

7.1.1. Danışma Kurulu, Federasyona, Muay Thai geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmaları, ulusal/uluslararası organizasyon ve millî takım faaliyetleri, lig düzenlemeleri, tesislerin işletilmesi/idare edilmesi ve ilgili talimatlar olmak üzere millî takımların sağlıklı hazırlanması ve başarılı olması, Milli takım, şampiyonaların ve liglerin değerinin yükseltilmesi, Muay Thai’nin spor kamuoyu gündemindeki yerinin ve prestijinin artırılmasına yönelik her türlü çalışmalar yapabilir ve tavsiyede bulunabilir.

TOPLANMA ÜSÜL VE ESASLARI
Madde 8-
Toplanma Usul ve Esasları
8.1. Danışma Kurulu, görev alanına giren konularda görüşmeler yapmak ve tavsiye kararları almak üzere on günde bir olağan, ihtiyaç hasıl oldukça ilave toplantılar yapar.

8.1.1. Danışma Kurulu Koordinasyonundan sorumlu Başkan Vekilinin talebi halinde kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

8.1.2.Danışma Kurulu, ihtiyaç duyulduğu takdirde Federasyonun diğer kurul ve alt kurul üyelerini görüşlerine başvurmak üzere toplantılarına çağırabilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı yoktur.

8.1.3.Üyelerin toplantı devamlılığı Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından takip edilir.

8.1.3.1.Kurul toplantılarına katılan üyeler ile toplantıya katılan başkan vekiline toplantı başına Türkiye Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hakkı huzur ödenir.

8.1.3.2.Kurul üyelerinin ve kurulu koordine eden başkan vekilinin tüm yol ve konaklama masrafları Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından karşılanır ve kendilerine ayrıca yol ve konaklama sırasındaki masrafları için Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen hakkı huzur dışında harcırahlarıda ödenir.

8.2. Periyodik toplantılara katılmayan üyeye herhangi bir ödeme yapılmaz.

8.2.1.Üyeler, ismen çağırıldıkları tüm toplantılara katılmak zorundadırlar.

8.2.2.Toplantılarda kararlar 2/3 çoğunlukla alınır. Katılım nedeniyle 2/3 çoğunluğun sağlanamadığı oturumlarda Başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır.

8.3.Danışma Kurulu üyelerine, Federasyon Başkanının verdiği Millî Takımlar Koordinatörlüğü, Millî Takım Menajerliği, Lig Kurulu Koordinatörlüğü gibi görevlerinden dolayı ödül, yol, harcırah ve konaklama masrafları haricinde herhangi ayrı bir ödeme yapılmaz.

8.4.Danışma Kurulu, verdiği tavsiye kararlarını yazılı hâle getirip Danışma Kurulu Defterinde imza altına alarak Federasyon Yönetim Kuruluna sunar.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 9-
Danışma Kurulunun görevi, Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak üzere aşağıda belirtilen konularda tavsiye kararları almaktır.
9.1.Ülkedeki alt yapı geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarını planlama, takip etme ve denetlemeyi etkinleştirici projeler üretip tavsiyelerde bulunmak,

9.2.Hakem ve antrenör eğitimi konusunda Teknik-Eğitim Kurulu ve Merkez Hakem Kuruluna öneriler sunmak,

9.3.Millî takımların faaliyet programlarını çıkarmak, bu programdaki faaliyetlerin diğer faaliyetlerle çakışmamasını sağlamak,

9.3.1. Milli takımların başarılı sonuçlar alması için plan ve projeler yapmak, millî takım teknik heyetlerinde yer almak ve/veya millî takım teknik heyetlerine danışmanlık yapmak,

DANIŞMA KURULUNUN GÖREV SÜRESİ
Madde 10-
Danışma Kurulunun görev süresi 1 yıldır.
10.1. Görev süresi 1 yıl olmakla birlikte, Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile herhangi bir üyenin ve/veya Kurulun görev süresi uzar veya sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

TALİMATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR
Madde 11-
Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü ve talimatlar doğrultusunda alınır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
Madde 12-
Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce yayımladığı talimat ve eklerinde yer alan bu talimata aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmış sayılır.

YÜRÜRLÜK
Madde 13-
Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat Genel Müdürlük ve Federasyonumuzun web sitesinde yayımlandığı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 14-
Bu Talimat hükümlerini Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı yürütür.