EĞİTİM, ALTYAPI HARCAMALARI VE KULÜPLERE YARDIM TALİMATI

TÜRKİYE MUAYTHAI FEDARASYONU
EĞİTİM ALT YAPI VE KULÜPLERE YARDIM TALİMATI


BİRİNCİ BÖLÜM:
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç:
MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı: Muay Thai sporunun geliştirilmesi maksadıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün 8 inci maddesinde belirtilen federasyonların bütçesinin en az % 15 inin eğitim alt yapı harcamaları ve kulüplere yardım olarak dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
(1) Bu talimat ; Türkiye Muay Thai Federasyonunun sporcu, antrenör, hakem, ve diğer spor elemanlarının eğitim alt yapı harcamalarını ile kulüplere yapılacak yardımı kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 01/07/2009 tarihli ve 27275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Muay Thai Federasyonu Ana Statüsünün 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 4
- (1) Bu Talimatta geçen;
a)Ana Statü:  01/07/2009 tarihli ve 27275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Türkiye Muay Thai Federasyonu Ana Statüsünü,
b)Antrenör: Antrenör belgesine sahip ve görevlendirilen kişiyi,
c)Çerçeve Statü: 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünü,
ç)Eğitim Kurulu: Türkiye Muay Thai Federasyonu Eğitim Kurulunu,
d)Federasyon: Türkiye Muay Thai Federasyonunu,
e)Federasyon Başkanı: Türkiye Muay Thai Federasyonunu Başkanını,
f)Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
g)Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
ğ)Spor Elemanı: Ulusal ve Uluslar arası spor müsabakalarında sporcuların yetişmelerinde ve
başarılarında emeği geçen ve müsabakada görevlendirilen doktor, psikolog, diyetisyen, öğretmen, masör, fizyoterapist ve benzeri elemanları,
h)Spor Kulübü: Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığı faaliyetlerine katılan tescilli spor kulübünü, 
ı)Teknik Kurul: Türkiye Muay Thai Federasyonu Teknik Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Eğitim, Alt Yapı Kulüplere Destek ve Yardım

Eğitim Harcamaları
MADDE 5
- (1) Eğirim Harcamaları:
a) Sporcu, antrenör, hakem, ve masör menajer, idareci, ve benzeri spor elemanlarının yetiştirilmesi ve gelişmesine yönelik düzenlenecek eğitim faaliyetleri,
b)  Federasyonun spor dalına özgü eğitim yayınları, ve materyallerinin basım ve yayını ile bu kapsamda ödenecek telif hakkı,
c) Federasyonca spor dalına ilişkin olarak kurulacak spor okulu ve sporcu eğitim merkezleri gibi spor eğitim kurumları,
için yapılacak harcamalar.


MADDE 6- (1) Altyapı Harcamaları ;

a)Minikler ve yıldızların alt yapı kategorilerinde düzenlenen yerel ve ulusal spor faaliyetlerini,
b)Bu maddenin (a) bendinde belirtilen kategorilerindeki sporcuların tesbiti için okullar, mahalle ve köylerde yapılacak olan araştırma çalışmaları,
c)Federasyonun spor dalına özgü yetenekli sporcuların belirlenmesine yönelik test ve performans değerlendirme çalışmaları,
için yapılacak çalışmalar.
 
Kulüplere yardım
MADDE 7-(
1) Kulüplere yapılacak ayni ve nakdi yardımlar aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.
a) Federasyonca bu Talimat kapsamında yardım yapılacak kulüplerin tespitinde aşağıdaki puanlama kriterleri sonucunda bulunacak puanların toplamının esas alınması zorunludur:
1- Bir önceki sezon içerisinde kulüplerin katıldıkları faaliyet sayısının 1 ile çarpımı,
2- Bir önceki sezon içersinde kulüplerin katıldıkları ve ilk üç dereceyi elde ettikleri veya elde etmiş sporcularının faaliyet sayılarının ayrıca 3 (üç) ile çarpımı,
3-Kulüplerin Federasyon Yönetim Kurulunca katılması uygun görülen uluslararası faaliyetlerde ilk üç dereceyi elde ettikleri faaliyet sayılarının ayrıca 5 ile çarpımı,
b) Bu maddenin (a) bendi 1- 2 ve 3 üncü alt maddelerinde belirtilen faaliyetlerin tümü federasyonun şampiyona ve ligleri ifade etmekte olup, bireysel faaliyetler bu kapsama girmemektedir.
c) Spor faaliyetlerine katılan sporcu antrenör idareci için ödenen harcırah ve yol giderlerine ilişkin harcamalar kulüplere yardım kapsamı dışındadır.

Harcama Oranları
MADDE 8-
(1) Bu talimatın 5 ve 6 maddelerinde öngörülen Eğitim ve altyapı için yapılacak harcamaların toplam tutarı federasyon bütçesinin % 10’nundan az 7 nci maddesinde öngörülen kulüplere yardım için yapılacak harcamalar toplam tutarı ise federasyon bütçesinin % 5 inden fazla olamaz.

Genel Hususlar
MADDE 9-
(1) Bu Talimatla ilgili olarak aşağıdaki genel hususlar uygulanır.
a) Bu Talimatın uygulanmasından Federasyonun Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur.
b) Her bütçe yılı başlangıcında bu Talimatın uygulanmasına yönelik faaliyet ve etkinlikler yıllık faaliyet programlarında yer alır ve bütçe tekliflerinde ayrıca gösterilir.

Kapsam dışında bulunan harcamalar
MADDE 10
-(1) Federasyon tarafından sporcu antrenör ve kulüplere verilecek her türlü ödül bu Talimat kapsamında yapılacak harcamalardan karşılanamaz.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 11-
Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Türkiye Muay Thai Federasyonu web sayfasında yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12-
  Bu Talimat hükümlerini Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı yürütür.