MİLLİ SPORCU BELGE TALİMATI

12 Mayıs 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27932

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uluslararası spor yarışmalarında Türkiye’yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; spor federasyonlarının faaliyet programlarında yer alan uluslararası resmi müsabakalara katılan sporcuları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakan: Spordan Sorumlu Devlet Bakanını,

             b) Daire Başkanlığı: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığını,

             c) Federasyon: Genel Müdürlüğe bağlı spor federasyonları ile 3289 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesine göre kurulan bağımsız spor federasyonlarını,

             ç) Ferdi müsabaka: Takım müsabakası dışında kalan ve sporcuların tek tek karşılaştıkları müsabakaları,

             d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

             e) Milli sporcu belgesi: 7 nci maddede belirtilen yarışma türlerine göre uluslararası müsabakalarda görev alan sporculara verilen belgeyi,

             f) Olimpik spor dalı: Olimpiyatlarda fiilen müsabakası yapılan ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin programında yer alan stil, kategori veya branşlardaki spor dallarını,

             g) Resmi yarışma: Federasyonların yıllık faaliyet programlarında yer alan spor müsabakalarını,

             ğ) Takım müsabakası: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmış oldukları müsabakalar ile olimpiyatlarda yarışması ferdi olarak yapılan ve müsabakalarda alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branşlar ile çift olarak yapılan müsabakaları,

             h) Yarışma türü: 7 nci maddede belirtilen uluslararası müsabakaları,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Temsil görevinin verilmesi

             MADDE 5 − (1) Genel Müdürlüğe bağlı federasyonlarda temsil görevi; ilgili federasyonun seçimi, Genel Müdür ve/veya Bakan onayı ile verilir.

             (2) Bağımsız spor federasyonlarında temsil görevi, ilgili federasyonun ana statüsü veya talimatlarında belirtildiği şekilde verilir.

             Temsil görevinin yerine getirilmesi

             MADDE 6 − (1) Temsil görevinin yerine getirilmiş olması için, sporcunun 7 nci maddede belirtilen yarışmalara, süresi içinde takımda oynamak veya müsabaka yapmak suretiyle fiilen katılması ve klasman listesinde yer alması şarttır.

             Milli sporcu belgesi almaya hak kazanma

             MADDE 7 − (1) Aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda yer alan sporcular, katıldıkları yarışma türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı milli sporcu belgesi almaya hak kazanır.

             a) (A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.

             1) Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunları,

             2) Büyükler kategorisindeki dünya şampiyonaları finalleri,

             3) Büyükler kategorisindeki Avrupa şampiyonaları finalleri,

             4) Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri,

             b) (B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.

             1) Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki dünya ve Avrupa şampiyonaları finalleri,

             2) Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki grup eleme müsabakaları,

             3) Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri,

             4) Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılmayan branşların ümitler, gençler ve yıldızlar kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri,

             5) Üniversite oyunları,

             6) Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları,

             7) Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen dünya şampiyonaları,

             8) Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen dünya şampiyonaları,

             9) Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen dünya askeri oyunları ile Avrupa ve dünya şampiyonaları,

             10) Olimpik branşlarda uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi branşlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise en az 9 ülke takımının katıldığı diğer uluslararası yarışma veya turnuvalar,

             c) (C) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için (A) ve (B) sınıfı milli sporcu belgesi için öngörülen yarışmalar dışında kalan uluslararası müsabakalara ve turnuvalara katılmak şarttır.

             Kazanılan milli sporcu belgesini kaybetme halleri

             MADDE 8 − (1) Milli sporcu belgesi almaya hak kazananlardan; taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ile 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği uyarınca veya bağımsız spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatları gereğince bir defada bir yıldan fazla ceza alanlar veya doping sonucu derecesi iptal edilen sporculara milli sporcu belgesi verilmez ve verilmiş ise iptal edilir.

             (2) Uluslararası müsabaka esnasında veya öncesinde, bu maddede belirtilen suçları işlediği tespit edilen sporculara milli sporcu belgesi verilmez. Ancak; aldıkları ceza nedeniyle yarışmalara katılamayacak durumda olan sporculardan, 7 nci maddede belirtilen müsabakalara özel izin ile iştirak edenlere milli sporcu belgesi verilir.

             Millilik sayısının tespiti

             MADDE 9 − (1) Milli sporcu belgesi hangi faaliyet için düzenlenmiş ise, belgeye yalnızca o müsabakadaki millilik sayısı yazılır. Aynı faaliyette birden fazla müsabakada oynayan sporcu oynadığı müsabaka sayısı kadar milli olmuş sayılır. Aynı faaliyette hem ferdi hem de takım yarışmasına katılan sporcuların millilik sayısı belge üzerinde ayrı ayrı gösterilir.

             Milli sporcu belgesi verilmesi

             MADDE 10 − (1) 7 nci maddede belirtilen uluslararası faaliyetlere katılan sporculara milli sporcu belgesi verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur.

             a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Milli Sporcu Belgesi Başvuru Formu ve Beyanı,

             b) Görevlendirme onayı ve akreditasyon listesi,

             c) Müsabaka cetveli,

             ç) Müsabaka sonuç listesi.

             (2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte üç nüsha olarak doldurulan milli sporcu belgesi, ilgili federasyon başkanı ve Daire Başkanı tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası sporcuya verilir. Bir nüshası Genel Müdürlükte ve bir nüshası da federasyonda ekleri ile birlikte saklanır. Talep halinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Milli Sporcu Belgesi bir üst yazı ile ilgili kuruluşa gönderilir.

             (3) Ferdi müsabakalar için milli sporcu belgesi düzenlenirken, organizasyon sonunda yapılan takım tasnifleri dikkate alınmaz. Sporcunun ferdi olarak elde ettiği derece belgede belirtilir. Aynı faaliyette hem ferdi hem de takım müsabakalarına katılan sporcuların dereceleri belgede kategorileri yazılmak suretiyle ayrı ayrı gösterilir. Grup eleme müsabakaları için düzenlenen belgelere derece yazılmaz.

             Tutulacak defterler

             MADDE 11 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre milli sporcu belgesi almaya hak kazananlar için her federasyon tarafından sadece milli sporcu belgelerinin kaydedileceği Milli Sporcu Belgesi Kayıt Defteri tutulur. Milli sporcu belgesi alma hakkını kazananlar hakkında ise ayrıca Milli Sporcu Kütük Defteri tutulur.

             (2) Genel Müdürlük federasyonlardan ayrı bir şekilde genel bir Milli Sporcu Belgesi Kayıt Defteri tutar. Bu defterlerde; sporcunun adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, faaliyetin adı, yeri ve tarihi, katılan ülke sayısı, sporcunun yarıştığı kategori, alınan dereceler, belge tarih ve numarası ayrı ayrı belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Kazanılmış haklar

             MADDE 12 − (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuata uygun olarak alınan milli sporcu belgeleri geçerli sayılır.

             (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan milli sporcu belgelerinin 7 nci madde hükmüne göre hangi sınıfa ait olduğuna ilişkin yapılan başvurularda, milli sporcu belgeleri hakkında denklik işlemi yapılır ve sınıfına uygun olarak yeniden düzenlenir.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 13 − (1) 11/2/2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 14 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

Ekleri:.

 

 

 

 

 

 

EK-1

 

MİLLİ SPORCU BELGESİ BAŞVURU FORMU VE BEYANI

 

            Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hükümler gereğince ………………. uluslararası faaliyette yerine getirdiğim temsil görevine istinaden …………….. kurum veya kuruluşa yapacağım başvuruda kullanmak üzere tarafıma Milli Sporcu Belgesinin verilmesini arz ederim.

            Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hususlara aykırı bir niteliğimin olmadığını beyan ve kabul ederim.

 

                                                                                                                      Adı ve Soyadı

                                                                                                                          Unvanı

Adres              :

 

 

 

 

İletişim

Tel                   :

GSM                :

E-mail             :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            EK-2
MİLLİ SPORCU BELGESİ

gsgm_logo                        T.C.
                       BAŞBAKANLIK
                      GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 


*(       )  SINIFI MİLLİ SPORCU BELGESİ


 

FED.

GSGM


Federasyon Adı

 

Belge No

 

 


Tarih

 

 


Adı ve Soyadı

 

Fotoğraf


Doğum Yeri ve Tarihi 

 

 


T.C. Kimlik Numarası 

 

 


Baba Adı 

 

 


Ana Adı 

 

 


Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 

 


Spor Yaptığı İl 

 


Spor Dalı 

 


Müsabakanın Adı

 


Müsabakanın Yapıldığı Yer Ve Tarihi

 Müsabakaya Katılan Ülke Sayısı

Rakamla

(………..)

 

Yazıyla

(…………)Müsabakaya Katılan Sporcu Sayısı

Rakamla

(………..)

Yazıyla

(…………)Ferdi Derecesi

Rakamla

(………..)

Yazıyla

(…………)Takım Derecesi

Rakamla

(………..)

Yazıyla

(…………)Kategorisi

 


Katılan Faaliyetteki Millilik Sayısı 

 En Son Öğrenim Gördüğü Okul

 Ev Adresi/Telefon

 

 

 


İş Adresi/Telefon


Yukarıda kimliği belirtilen sporcu ile ilgili bilgilerin doğruluğu onaylanmıştır.


………………… Federasyonu

……………. Federasyonu

Spor Faaliyetleri Dairesi

Genel Sekreteri

Başkanı

Başkanı


* Milli Sporcu Belgesine uygun olan ( A, B veya C ) sınıfı yazılacaktır.Milli sporcu belgesi başlık yazısı rengi ve boyutu ( A ) sınıfı için Kırmızı ( 16 punto), ( B ) sınıfı için Mavi (16 punto), ( C ) sınıfı için Yeşil (16 punto) olarak yazılacaktır.