MERKEZ HAKEM ÜST KURUL TALİMATI

Türkiye Muay Thai Federasyonu
Merkez Hakem Üst  Kurulu Talimatı

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Talimatın  amacı; Merkez  Hakem Üst Kurulu’nun  Görev , Yetki ve Sorumluluklarının belirlenmesi ile amatör ve profesyonel muay thai  hakemliğinde  uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 — Bu Talimat, Türkiye Muay Thai Federasyonunun resmi ve özel müsabakalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, Amatör ve Profesyonel  Hakem Kurulları ve il hakem kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin derece, terfi ve cezalarına dair hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 — Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, ile 01/07/2009 tarih ve 27275 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türkiye Muay thai Federasyonunun Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar

Madde 4 — Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

Federasyon: Türkiye Muay Thai Federasyonunu,

Federasyon Başkanı:  Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanını,

İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,

İl Temsilcisi: Muay Thai Federasyonu il temsilcisini,

Hakem: Muay Thai müsabakalarının yönetimi için Federasyon veya Yetki verdiği kurumlar tarafından atanan ve bu konuda eğitim almış kişileri,

Yönetici : Muay Thai faaliyetlerinde görevli idari ve teknik, elemanları, spor kulüpleri yönetimindeki 

kişileri,

Antrenör: Federasyon tarafından belirlenmiş esaslara göre belli bir eğitim sonrası müsabakalarda takımın 

başında bulunan çalıştırıcı teknik yöneticiyi,

Sporcu:  Muay Thai branşında lisanslı olarak spor yapan kişileri,

Spor Kulübü/Salonu : Muay Thai branşında tescili yapılmış spor kulübü veya özel spor tesisi ruhsatlı spor

Salonu’nu,

IFMA: Uluslararası Amatör Muay Thai Federasyonunu,

WMC: Dünya Muay Thai Konseyini

EMF: Avrupa Muay Thai Federasyonunu,

MHÜK: Muay Thai Merkez Hakem Üst Kurulu,

AHK: Amatör Muay Thai Hakem Kurulunu,

PHK : Profesyonel Muay Thai Hakem Kurulunu,

BYK: Bölge Yürütme Kurulunu

PBHK:Profesyonel Bölge Hakem Kurulunu

ABHK: Amatör Bölge Hakem Kurulunu,

AIHK:  Amatör İl Hakem Kurulunu,

PIHK: Profesyonel İl Hakem Kurulunu,

Khan: Muay Thai spor dalında ustalık derecesini,

Ring: Müsabakaların yapıldığı alanı,

İfade eder.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

Hakem Kurulları

Madde 5 — Hakem kurulları; Merkezde  Muay Thai Merkez  Hakem Üst Kurulu ( MHÜK) ,  Federasyon tarafından belirlenmiş Amatör Muay Thai Hakem Kurulu (AHK) , Profesyonel Muay Thai  Hakem Kurulu (PHK) , Amatör ve Profesyonel Bölge Hakem Kurulları (ABHK) (PBHK) , illerde Amatör ve Profesyonel İl Hakem Kurullarından  (AİHK) (PİHK)  oluşur.

 

Merkez Hakem Üst Kurulunun Kuruluşu

Madde 6 — Merkez Hakem Üst Kurulu ,  Uluslar arası Hakemlerden , eski Merkez Hakem kurulu üyelerinden ve Ulusal Hakemler arasından Federasyon Başkanının veya Başkan Vekilinin  onayıyla ile kurulur, kurul 5 kişiden oluşur     Federasyon başkanı Kurul üyeleri arasından bir başkan bir başkan vekili ile sekreteri belirler. Federasyon Başkanı, Başkan vekili  gerek gördüğü takdirde Merkez  Hakem Üst Kurulu toplantılarına başkanlık yapabileceği gibi,  kurul üyelerinde değişiklik yapabilir.  Merkez  Hakem Üst Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili diğer bütün hakem kurullarının da başkanı olup Amatör Hakem Kurulu ve Profesyonel Hakem Kurulu üyelerinde değişiklik yapılmasını Federasyon Başkanı veya Başkan vekiline teklif edebilir.

 

Merkez Hakem Üst kurulunun Görev Süresi

Madde 7 — Merkez  Hakem Üst Kurulu, Federasyon çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer ancak yerine yeni kurul atanana kadar eski kurul görevine devam eder.

 

Merkez Hakem Üst Kurulu üyelerinin görev süresi aşağıdaki hallerde sona erer;

a) Üyenin istifa etmesi,

b) Federasyon Başkanının onayı ile üyeliğin düşürülmesi,

c) Üyenin mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelmemesi,

d) Üyenin mazeretsiz olarak üst üste üç müsabakaya gelmemesi.

 

Merkez Hakem Üst Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

Madde 8 — Merkez Hakem Üst Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlarda aranır;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) En az ulusallar arası hakem kategorisinde olmak,

c) Yeterli bilgi, tecrübe ve kıdeme sahip olmak,

d) Kendi branşında spor kulüp yönetim kurullarında üye, yönetici, ve faal Antrenör olmamak 

f) 36 yaşından büyük olmak,

g) Fiziki bakımdan görev yapmasına engel hali bulunmamak,

 

Merkez Hakem Üst Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı

Madde 9 — Federasyon Başkanı veya Kurul Başkanı Merkez Hakem Üst Kurulunu ve diğer hakem kurullarını her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul, Başkanın daveti üzerine çoğunlukla toplanır. Kararlar, çoğunlukla alınır, oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

 

Merkez Hakem Üst Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 10 — Muay Thai  Merkez Hakem Üst  Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) İl müdürlüklerinin kurs ve seminer tekliflerini incelemek ve uygun görülen yer ve tarihlerde kurs ve seminer açmak, Eğitmen hakemleri tespit etmek ve Federasyonun onayına sunmak,

c) IFMA, EMF ve yabancı ülkelerin Muay Thai Federasyonlarının düzenleyeceği seminer ve kurslara katılacak olan , Amatör ve Profesyonel Hakem kurullarınca tespit edilen hakemleri belirlemek ve uygun görülenleri Federasyonun onayına sunmak,

d) Uluslararası seviyede hakem teknik kursları açmak için yabancı öğretici, gözlemci veya hakem çağırmak üzere kendi kurulu ile Amatör ve Profesyonel hakem kurullarının tekliflerini Federasyona iletmek,

e) Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tespit ederek lisansların verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

f) Amatör ve Profesyonel Hakemlerin terfisini yapmak ve onaylamak ,

g) Ulusal hakemlerden başarılı görülenleri , Amatör ve Profesyonel Hakem kurulları tarafından başarılı görülenler ve gerekli şartları haiz olan hakemlerden durumları uygun görülenleri  Federasyon aracılığı ile IFMA ve EMF‘ye uluslararası hakemlik için teklif etmek,

h) Amatör ve Profesyonel Hakem kurulları tarafından gönderilen, Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve değerlendirmek,

ı) Amatör ve Profesyonel Müsabakalarda görevlendirilen hakemleri, denetlemek ve değerlendirmek,

j) Amatör ve Profesyonel Hakemlerin yönettikleri müsabakalarda, görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin , tavsiyede ve uyarılarda bulunmak, gerektiğinde ceza kuruluna verilmeleri için gerekli işlemleri yapmak,

k) Federasyonumuzun Amatör ve Profesyonel  Spor Dalları Ceza Talimatına göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında, gerekli soruşturmayı yapmak ve gerektiğinde Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere gerekli işlemleri yapmak ,

l) Federasyonumuzun Amatör ve Profesyonel Spor Dalları Ceza Talimatına göre suç sayılan davranışlarda bulunan İl Kafile başkanları, İl antrenörleri ve Sporcular ve hakkında gerekli soruşturmayı yapmak ve gerektiğinde Ceza kuruluna sevk edilmek üzere gerekli işlemleri yapmak,

l) Yurt içi ve yurt dışı uluslararası müsabakalar, Federasyonun faaliyet programında yer alan müsabakalar, okullar arası, emniyet güçleri ve silahlı kuvvetlerin ve Lig müsabakaları ile tüm Türkiye şampiyonalarına katılmak, müsabakaların talimat kapsamında yapıldığından emin olmak aksaklıkta bunu federasyona rapor etmek, şike veya usulsüzlük görmeleri halinde tutanak altına alarak disiplin kuruluna sevkini sağlamak, bu şampiyonaların Amatör ve Profesyonel Hakem Kurulları tarafından görevlendirilen hakemlerini incelemek, gerektiğinde değişiklik yapılmasını Federasyon başkanlığına sunmak,

m) Hakemlerin dosyalarının  ve bilgi fişlerinin Amatör ve Profesyonel Hakem kurullarınca düzenli olarak  tutulmalarını sağlamak , zaman zaman hakem dosyalarının düzenli olarak tutulup tutulmadığı hususlarını denetlemek ve bu hususta denetleme kontrol formu düzenleyerek federasyona bildirmek,

 

Merkez Hakem Üst  Kurulunun Amatör Hakem Kurulu , Amatör Bölge Hakem ile İl Hakem Kurulu , Profesyonel Hakem Kurulu, Profesyonel Bölge Hakem ile İl Hakem Kurulu  Üzerindeki Yetkisi

 

Madde 11 — Merkez Hakem Üst Kurulunun, Amatör Hakem Kurulu , Amatör Bölge Hakem ile İl Hakem Kurulu , Profesyonel Hakem Kurulu, Profesyonel Bölge Hakem ile İl Hakem Kurulu  Üzerindeki Yetkileri şunlardır ;

a) Amatör Hakem kurulu ile Profesyonel Hakem Kurullarının  kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak,

b) Amatör Hakem kurulu ve alt kurulları ile Profesyonel Hakem kurulu ve alt kurullarını denetlemek, gerekli tedbirleri almak, usulsüzlük tespitinde  gerektiğinde Amatör ve Profesyonel Hakem Kurullarının veya kurul üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesi için Federasyona teklifte bulunmak,

c) Yurt dışından alınmış olan hakemlikler ile ilgili olarak gerekli incelemeleri yaparak sonuçlandırmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hakemlerle İlgili Hususlar

 

Merkez Hakem Üst Kurulunun Müsabaka Öncesi ve Sonrası Görevleri

 

Madde 12 — Merkez Hakem Üst  Kurulu Amatör veya Profesyonel Müsabakalarda müsabaka öncesi ve sonrası görevleri şunlardır;

a) Salonun fiziki şartlarını, yerleşim düzeni, ölçülerin uygun olup olmadığını kontrol etmek,

b) Görevli alt kurul üyeleri ile hakemlerin Kıyafet talimatına uygun giyinmelerini sağlamak,

c) Federasyon Başkanı tarafından verilen hakemlikle ilgili diğer görevleri yapmak,

d) İl Kafile listelerinin tam ve eksizsiz olarak üzerinde silinti, kazıntı, tahrifat olmadan alınmasının, sporcuların kategorilerine göre uygunluğunun, kafile listeleri ile sporcu lisansları ve federasyon kimlik kartlarının fotokopilerinin çekilmesi, doktor kontrolleri ile tartılarının belirlenen süreler içinde ve yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,

e) Müsabakalarda görevlendirilen hakemlerin hakemlik görevlerini tam olarak yapıp yapmadığı

hususlarını kontrol etmek ve bu hususta hakem denetleme ve kontrol çizelgesi tanzim etmek ve federasyona göndermek

f) Müsabaka sonuçlarının ilgili Amatör veya Profesyonel kurul tarafından Federasyon yetkilisine tam ve eksiksiz olarak teslim edilmesini kontrol etmek,

g) Müsabaka ile ilgili bir açıklama varsa yazılı hale getirmek.

 

 

 

 

Müsabaka Hakemleri Görevlendirilmesi ve Yöntemi ile İlgili Esaslar

Madde 13 — Müsabakalarda 1 orta ve 5 yan olmak üzere 6 ring hakemi, 1 saat hakemi, 1 bilgisayar hakemi, 1 jüri başkanı  2 jüri üyesi ve  1 ring gözetmen hakem olmak üzere 12 hakem görev yapar. 

Müsabakalarda görevli hakemler ile ilgili olarak Amatör ve Profesyonel Hakem kurullarınca müsabakalar başlamadan önce günlük müsabaka takip tur çizelgeleri ile hakem görevlendirme çizelgeleri tanzim edilerek birer nüshaları Merkez Hakem Üst  kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir..

 

Hakem Kursları

Madde 14 — Hakemlik ile ilgili kurslarda yapılacak işlemler;

İl Müdürlüklerinin talebi veya federasyonunun isteğe ile Aday Hakem kursları açılabilir. Hakem kursları 2 kurs eğitmeni ve bir kurs yöneticisi ile açılır. Görevlendirilecek eğitmenler Merkez Hakem Üst Kurul başkanı veya başkan vekili tarafından önerilen kişiler arasında federasyonca belirlenir. Bu görevlilerin harcırahları talebi yapan il müdürlüklerince ödenebilir. Ancak federasyonun isteği ile yapılan aday hakem kursuları, seminer, vize terfi sınavları gibi faaliyetlerde görev yapan veya katılan kişilere federasyonun çıkaracağı talimatlarla harcırahları ödenecektir.

 

Hakemlerin Yurt dışı görevlendirilmeleri

Madde 15 — Yurt dışında düzenlenecek müsabakalarda görev alacak hakemlerin atanması, Amatör veya Profesyonel Hakem Kurullarının teklifi, Merkez Hakem Üst Kurulunca uygun görülenlerin Teklif edilmeleri sonucun da  Federasyon Başkanının veya Başkan Vekilinin  onayı ile yapılır. Özel müsabakalarda görev alan hakemlerin yolluk, harcırah ve seans ücretleri Federasyon tarafından belirlenir. Bu ücret resmi müsabakalar için ödenen tazminattan düşük olamaz.

 

Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar

Madde 16 — Müsabakalar sonrasında hakemler hakkında Gözlemci, Federasyon görevlisi ve ilgili kurullar tarafından görevlendirilen birimlerce düzenlenen raporlar  il hakem kurulları veya Bölge Hakem Kurullarına  gönderir. İl hakem kurulları veya Bölge Hakem Kurulları gözlemci raporunu ve gerek gördüğünde kendisinin düzenleyeceği raporu Amatör veya Profesyonel Hakem Kurullarına gönderir. Amatör veya Profesyonel Hakem Kurulu, kendilerine  gelen raporlar doğrultusunda gerekli kararları alarak onaylanmak  Merkez Hakem Üst  Kuruluna rapor verecektir.

 

   Hakemlik Görevine Ara Verilmesi

Madde 17 — Her hangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler, il hakem kurullarına yazılı olarak başvururlar. Sağlık mazeretlerinde doktor raporunun başvurulara eklenmesi zorunludur. Bu başvurular ile ilgili il hakem kurulları görüşlerini Amatör veya Profesyonel Hakem Kurullarına iletir. Amatör ve Profesyonel Hakem kurulları , mazeretleri kabul edilenlerin dışında, hakemliğe bir yıldan fazla ara verenlerin lisansını vize etmeyerek yaptıkları işlemler ile ilgili olarak Merkez Hakem Üst  Kuruluna rapor şeklinde bilgi verecektir.

Mazeretsiz ara verenler tekrar göreve dönmek isterlerse bıraktıkları seviyedeki ilk seminere katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

 

Hakemlikten İstifa

Madde 18 — Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçe ile il hakem kurullarına bildirirler. İl hakem kurulları, bu dilekçeyi hakemin özlük dosyasına işleyerek Amatör veya Profesyonel Hakem Kurullarına bildirirler. Amatör veya Profesyonel Hakem Kurulları da İstifa eden hakemler ile ilgili olarak Merkez Hakem Üst Kuruluna bilgi verecektir.

Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar, o sezon müsabakalarda görev alamazlar. İstifanın tekrarı halinde ise Amatör veya Profesyonel Hakem Kurulları tarafından bu durumdaki hakemlerin hakemlik lisansının iptal edilmesi için Merkez  Hakem Üst Kurulu bilgi verir. Merkez Hakem Üst Kurulu tarafından da uygun bulunması durumunda hakemlik lisansı iptal edilir.

 

Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevkinde Uygulanacak Kurallar

Madde 19 — Bu Talimat çerçevesinde, IFMA ve EMF kurallarına göre verilen görevleri tam olarak yapmayan, onur kırıcı suçları işleyen, Merkez Hakem Üst Kurulu, Amatör Hakem Kurulu, Amatör Teknik Kurul veya Bölge ile İl hakem kurulları tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen veya yapmayan, müsabakanın akışını bozan ve sporcuları aşağılayan ve rahatsız eden hakemler; müsabakada görevli diğer hakemler tarafından Merkez  Hakem Üst Kuruluna  bildirilir. Merkez  Hakem Üst Kurulu, gelen şikayetler üzerine gerekli incelemeyi yapar. Cezalandırılması düşünülen hakemi, Federasyon Başkanının teklifi ile Ceza Kuruluna sevk eder. Bu durumların dışında Merkez Hakem Üst Kurulu, devam eden müsabakalarda hakemlerin yaptıkları hatalar nedeniyle kendilerini yazılı olarak uyarabilir, hakemlerin benzer hataları yapmaya devam etmesi durumunda Ceza Kuruluna sevk eder.

Hakemlerin Denetimi

Madde 20 —Merkez  Hakem Üst Kurulu, Amatör Hakem kurulunu, Profesyonel Hakem kurulunu, Bölge Hakem Kurullarını, ve  il hakem kurullarını  ve tüm hakemleri Federasyon Başkanlığının  talimatı ile soruşturmak ve denetlemekle görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 21 — Bu Talimatta yer almayan hususlarda, IFMA, EMF veya WMC’nin çıkardığı tüzük, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararı, Federasyon Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürürlükten kaldırılan Talimat ve kazanılmış haklar

Madde 22 — Bu talimatın yayımı öncesi yayınlanmış olan Merkez Hakem Üst Kurulu Talimatı yürürlükten kalkar.  Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış haklar saklıdır. Merkez  Hakem Üst Kurulu üyeliğinden veya hakemlikten istifa edenler ile ayrılanlar ve hakemlik lisansı iptal edilenler hakkında bu Talimat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 23 — Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 28 — Bu Talimat hükümlerini Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı yürütür.