İL TEMSİLCİSİ TALİMATI


TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU

İL TEMSİLCİSİ TALİMATI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı, illerde Muaythai faaliyetleriyle meşgul olmak üzere federasyonun sorumluluğu altında o il’de yapılacak olan Muaythai faaliyetlerinin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ile uyumlu çalışabilme ve Federasyonun taşra bağlantılarını sağlayabilme amacıyla fahri olarak görev yapan Muaythai İl Temsilcilerinin görevlerini ve atanma şekillerini düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Talimat, Muaythai il temsilcilerinin atanma görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, ile 01/07/2009 tarih ve 27275 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türkiye Muaythai Federasyonunun Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Talimatta geçen;

 

Genel Müdürlük                   : Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon                           : Türkiye Muaythai Federasyonunu,

Federasyon Başkanı             : Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu                   : Türkiye Muaythai Federasyonu Yönetim Kurulunu,

İl Müdürlüğü                                    : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü                             : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,

İl Temsilcisi                           : Türkiye Muaythai Federasyonu İl Temsilcisini,

Tertip Kurulunu                  : İl Tertip Kurulunu,

Hukuk Kurulu                      : Türkiye Muaythai Federasyonu Hukuk Kurulunu ifade    eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Muaythai İl Temsilcisi

MADDE 5 - (1) İllerde, Federasyonu temsil etmek üzere, Federasyon Başkanının teklifi ve genel müdürün onayı ile görevlendirilen ve fahri olarak görev yapan kişidir.

 

İl Temsilcilerinin Nitelikleri ve Görevlendirilmeleri

MADDE 6 - (1) Sporculuk, antrenörlük, hakemlik veya yöneticilik yapmış ve spor çevresinde tanınmış, iyi eğitim almış olma gibi nitelikler aranır.

(2) Muaythai İl Temsilcisi atamaları, federasyon başkanları seçiminden sonra en geç iki ay içerisinde dört yıllık süreyle görev yapmak üzere yapılır. Federasyon başkanları seçiminin öne alınması halinde İl Temsilcisi ataması da buna göre yapılır.

(3) Muaythai İl Temsilcisi atamalarıyla ilgili duyurular, Muaythai Federasyonunca müracaatlardan en az  on gün önce Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

(4) Muaythai İl Temsilcisi olmak isteyen ve bu maddede belirtilen niteliklere sahip olanlar Muaythai Federasyonuna veya il müdürlüğü aracılığı ile dilekçe ile müracaat ederler. Muaythai Federasyonu bu müracaatları değerlendirir ve nitelikleri uygun olanların adaylıklarını kabul edilenlerden her il için Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile ataması yapılır, Ayrıca; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine bildirilir.

(5) İl temsilcisine yardımcı olmak üzere, il temsilcisinin teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile il temsilci yardımcısı ve ilçe temsilcileri görevlendirilebilir.

(6) Federasyon Başkanı Genel Müdürün onayı ile il temsilcisini gerektiğinde değiştirebilir.

 

Muaythai Federasyonu İl Temsilcilerinin Görevleri

MADDE 7- (1) Muaythai il temsilcilerinin görevleri;

 

a– Federasyonlarının görevlerine uyumlu olarak mahalli spor temaslarının programlarını yürütürler ve yürütülmesini izleyip, denetlerler.

            b – Spor teşekküllerinin, sporcuların spor temasları programını ilgili federasyonun faaliyet programı ile çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenecek spor temasları programları ve bütçe imkanlarını göz önünde bulundurarak bağdaştırmak suretiyle mahalli spor temasları programını hazırlar, il ve ilçe müdürlüğünün onayından sonra uygular, denetler, sonuçlarının tescilini sağlar.

            c – Federasyon genelgelerinin, il müdürlüğü ile birlikte spor teşekkülleri ile ilgili kuruluşlara iletilmesini sağlar. İl Tertip Kurulu, İl Hakem Kurulu ve İl Teknik Kurulunun kuruluşunu sağlamak.

            d – Spor temasları içinde yer alan tüm fahri antrenör, hakem gibi spor teması görevlilerine dair eğitim hizmetlerini, Muaythai Federasyonu ile işbirliği yaparak programlar ve yürütür.

            e – Spor mevzuatının uygulanmasından çıkacak aksaklıklardan dolayı gerekli gördükleri mevzuat düzenlemesi için önerilerde bulunurlar.

            f – Mahalli spor temaslarının tüm kayıtlarının tutulmasını sağlarlar.

            g – Federasyonun o mahalde verecekleri temsilcilik, gözlemcilik, deneticilik ve organizatörlük gibi görevleri yaparlar.

            h – Spor teşekkülleri arasında çıkacak anlaşmazlıkları tertip kurulu ile birlikte birinci derecede çözüme bağlarlar.

            ı – Muaythai branşındaki yıllık faaliyet sonuçlarının, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Başkanlığı yıllığına konulmasını sağlarlar,

            j – Mahallerindeki en başarılı sporcu ve spor teşekküllerinin il’i temsil kabiliyetlerinin geliştirilmesini sağlayıcı ve idame ettirici tedbirleri alırlar.

            k – İlde Muaythai Khan sicil ve sınavlarının düzgün yapılmasını ve federasyona bildirilmesi için sağlayıcı çalışmaları yürütür.

            l – Spor temaslarında görev alan tüm fahri görevlilerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak üzere il müdürlüğü ile işbirliği yaparlar.

 

Muaythai İl Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8- (1) İl temsilcileri, Federasyonun ildeki Muaythai sporu faaliyetlerinin resmi ve teknik merciidirler.

(2) İl temsilcileri, Federasyonun tüm mevzuatının uygulanmasında ve spor faaliyetlerinin yürütülmesinde; Federasyona ait organizasyonlarda Federasyona karşı, il organizasyonlarında il müdürlüğüne karşı sorumludurlar.

 

Görevden Ayrılma

MADDE 9 - (1) İl temsilcileri, kendi istekleri ile Federasyona yazılı müracaatta bulunarak görevlerinden ayrılabilirler. Ayrıca Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile il temsilcilerinin görevlerine son verilebilir.

 

Talimatta Yer Almayan Konular

MADDE 10 - (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde yönetim kurulu kararları geçerlidir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

 

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Talimatın hükümlerini, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı yürütür.