BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI

MUAYTHAİ FEDERASYONU

BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI

 BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

 Amaç :

Madde 1- Bu talimat Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığının Muhasebe işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 Kapsam :

Madde 2- Bu talimat, Türkiye Muaythai Federasyonu’nun mülkiyetinde bulanan bütün mal varlıkları ve haklarının bütçe ve muhasebe işlemlerini kapsar.

 Dayanak :

Madde 3- Bu talimat, Türkiye Muaythai Federasyonu Ana Statüsünün 35. maddesi gereğince hazırlanmıştır.

 Tanımlar :

Madde 4- Bu talimatta geçen:

 a)      Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğü,

b)     Federasyon : Türkiye Muaythai Federasyonunu

c)      Başkan : Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı,

d)     Başkan Vekili : Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili,

e)      Asbaşkan Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı,

f)       Merkez Teşkilatı : Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik, Dış ilişkiler, Sponsorluk, Hakem, Organizasyon ve diğer kurullar. Genel Sekreterlik, İdari birim.

ifade eder.

 İKİNCİ KISIM

ESAS HÜKÜMLER

 GELİRLERİ, BÜTÇE VE HESAP İŞLEMLERİ

Gelirleri:

Madde 5-

 -Genel Müdürlük Bütçesinden ayrılacak pay.

-Genel Müdürlük Bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin  projelerin  desteklenmesi  için  aktarılacak

  kaynak.

-Federasyona  üye olup  olmadığına  bakılmaksızın  ticari   ve   sosyal  amaçlı  Muaythai spor kulüpleri veya  işlemleri ile Federasyona bağlı Muaythai kulüpleri veya işletmelerden alınacak aidatlar.

-Sporcu kartlarından ve sporcu lisanslarından alınacak tescil ve vize ücretleri.

-Özel  Spor  Salonu  Kulüp  ve diğer Kuruluşlardan alınacak katkı ve tesis yeterlik belgesi ücretleri

  aidatlar.

-Turnuvalarda alınacak katkı payları.

-Turnuva  ve  Lig   müsabakaları  katılım  belgeleri,  eğitim,  hakem,  antrenör  kursları  ve  gelişim

  seminerleri katılım bedelleri.

 -Transferlerde alınacak pay.

-Sponsorluk gelirleri.

-Reklam, yayın ve basılı evrak sınav ücreti gelirleri.

-Ceza ve itiraz gelirleri.

-Yardım ve bağışlar.

-Kira ve işletme gelirleri.

-Başkan Adaylarından alınacak katkı payından oluşur.

 Mal Varlığı:

Madde 6- Federasyonun mal varlığı, nakit, hisse senedi, kıymetli ayniyat, her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakları ve bunların gelirleri, kiraları ve satış bedellerinden oluşur.

 Hesap Dönemi ve Bütçe Yılı:

Madde 7- Federasyonun mal varlığının hesabı, mali yıl itibari ile görülür. Bütçe yılı takvim yılıdır.

 Harcama:

Madde 8- Spor Faaliyetleri ile mal ve hizmet alımları harcamaların işlemleri tamamlandıktan sonra sarfı yapılır.

 Mahsup Devresi:

Madde 9- Bütçe yılı sonuna kadar gerçekleşen ödemelerden mahsubu yapılamayanların yeni bütçe yılının birinci ayı sonuna kadar mahsubu yapılır.

 Gider İşlemleri:

Madde 10- Harcamalarla ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile Başkan Vekiline devredebilir. Harcama belgelerini Başkan ve Başkan Vekili veya Başkan ve Genel Sekreter, veya  Başkan Vekili  ve Genel Sekreter tarafından imzalanır.

 Federasyonun Nakdi:

Madde 11- Federasyonun nakdi Bankalarda Federasyon adına açılacak hesaplara yatırılır.

 Giderlerin Ödenmesi

Madde 12- Kesin ödemelerde faturalar evrakın ekine bağlanması:

-Maddi hata bulunması.

-Hak sahibinin kimliğinin incelenmesi esastır.

-Ödemeler Federasyon Yönetim Kurulu’nun yetki verdiği en az iki kişinin imzasını içeren banka ödeme talimatı ile yapılır.

 Avans İşlemleri:

Madde 13- Federasyon Başkanı veya Başkan Vekilinin oluru Spor Faaliyetleri için ihtiyaca göre mutemetlere avans verilir. Avans hangi iş için verilmiş ise yalnızca o iş için kullanılır. Mahsup edilmedikçe aynı mutemede veya bir başka mutemet adına aynı iş için ikinci bir avans verilmez.

 a)      yurtdışında yapılacak müsabakalar esnasında zuhur edecek malzeme, hizmet alımları ve diğer zorunlu giderler için görevlendirilen mutemede ihtiyaca göre Başkanın onayı ile belirlenecek tutarda zaruri masraf karşılığı avans döviz olarak verilebilir.

b)      Spor Faaliyetleri avans gerektiği hallerde ayrı ayrı onay almak ve ilgi göstermek şartıyla birden çok bölümler halinde verilebilir.

c)      Her mutemet avans bakiyelerini hizmetlerin bitim tarihinden itibaren 7 gün içinde Federasyonun Banka Hesabına yatırmak ve avans miktarına ait sarf evraklarını da aynı süre içerisinde Federasyona teslim etmek zorundadır.

 Gelecek yıllara sari sözleşmeye dayanarak verilen avanslar hizmetin görüldüğü yıla devredilebilir.

             Avanslar hiçbir surette başkalarına temlik edilemez. İşin tasfiye edilmesi halinde, müteahhit tasfiye kabul tarihinden itibaren bir ay içerisinde avans bakiyesini ödemek zorundadır.

 Avansların Harcama ve Mahsubunda Sorumluluk Üstlenme:

Madde 14- Avanslardan yapılacak harcama hakkında mutemetlerin kanun ve mevzuatlara aykırılığından dolayı ileri sürecekleri itiraz üzerine Federasyon Başkanı yazılı olarak sorumluluğu üstlendiği takdirde mutemet bu gideri ödemek zorunda olup, doğabilecek sorumluluk Federasyon Başkanına aittir.

 Borçlar

Madde 15- Mali yıl sonuna kadar ödenmeyen meblağlar mali yılı takip eden yılbaşından itibaren ödenir. 5 yıl zarfında talep olunmayan miktarlar zaman aşımına uğrayarak Federasyona irat kaydedilir.

 Zaman aşımına uğrayan borçlar hakkında hak sahiplerinin ileri sürecekleri mazeretleri değerlendirecek olan yer Adliye Mahkemeleridir. Mahkemece lehine karar verilenlerin alacakları ödenir.

 ÜÇÜNCÜ KISIM

SON HÜKÜMLER

 Hüküm Bulunmaması:

Madde 16- Bu talimatta hüküm bulunmayan hallerde Federasyon Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda işlem yapılır.

 Yürürlük:

Madde 17- Bu talimat Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

 Yürütme:

Madde 18- Bu talimatı Muaythai Federasyonu yürütür.